Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ ɦɟɟɍɔ ɋɊɛɊɍɩɔɢɟɎɩɑ

ɦɨɡɩɎɧ ɟɎɩɘɊɞɊɪɧɊɗ Ɏɟ ɝɊɘɩɡɟɡɫɨɩɔɎɟɨɟɎɩɔ əɔɝɟɊɘɊɟ ɋɟɡɫɒɊɌɩɔɢɟɎɩɑ ɔɟɢɣɎɦ ɟɊɎɧ ɍɩɊɟɪɡɧ əɊɩɡɫɦɨ ɦɟɟɍɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɪɊɟɘɑ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ

Ɋʅʄɸʒʗɼʗɿ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɺʃʄɸʕʏʗ ɸʉɹʌʏʙʗʍ ɼʍ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ‡ Ɋʗɸɺ ʑɸʗɽ ɸʅʄɸʒʗɼʗ ʏʗʏʍʛ ɸʗɸɺʏʗɼʍ ʖʗʏʇʕʏʙʋ ɼʍɵ ɸʗʌɸʍ ʋɼʒ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕ ʎɸʛɸʗʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ Ɋʌʔ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ ʜɺʍʏʙʋ ɼʍ ʃʏʙʅɼʃ ʋʖɸʕʏʗ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ ʞ ʑɸʌʛɸʗɼʃ ʔʀʗɼʔʂ ɻɼʋ ɦɸʆɸʌʍ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɻʗɸʍʛ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʊɸʗʑʂ ʆʏʙʖɸʆʋɸʍɿ Ɋʗɸɺ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʍ ɼʍ ʔʑʂʖɸʆ ʇɸʘɿ ɹɸʗʈʗ ʔʏʗʖʂ ʘʏʗɼʍʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʋɸʆɸʗʏʍɼʉɼʍɿ ʛɸʉʘʗɸʕɼʍʂʛɿ ɹɸʗʈʗ ʔʏʗʖʂ ɸʃʌʏʙʗʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʀʄʕɸʅʛɿ ‡ ɍɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗ Ɋʅʄɸʒʗɼʗʂ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆɿ ʎɸʖ ʜɺʖɸʆɸʗ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ɍʗɸʍʛ ɼʗʆɸʗ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʍ ʌʏʙʗɸʘʕʏʙʋɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɍɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍʂ ʆɸʍɸʐɼʉɼʍʂ ʇɸʖɸʑʖʏʙʉʍɼʗʂ ʘɸʅʗ ɺʃʂʆɼʋʂʆ ʂʍɻɼʛʔ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋʗɺɼʗʂ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʋɹʏʉʒɸʇɸʖʂʆ ʇɸʘʂ ʞ ɸʋɹʏʉʒɸʇɸʖʂʆ ʋɸʆɸʗʏʍɼʉɼʍʂ ʋɼʒ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ʇʂɸʍɸʃʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ ɧɸʗʔɸʆɸʄʍʈʏʗɸʌʂʍ ɿʋʑɼʃʂʛɿ ʏʗɿ ʇɸʗʏʙʔʖ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʏʕ ʞ ɻɸʍɻɸʉ ɸʅʄɸʒʗɼʗʏʕ

ɦʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʎʂʍɸʍʌʏʙʀ ɾ Ɋʌʍ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ɸʋʂʍɸʀʀʏʙʍɼʗʂʘ ʏʗʏʍʛ ʐɼʍ ʆɸʗʏʉ ʔʂʍʀɼɽʕɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʆʏʉʋʂʘ ʞ ʋɸʔʍɸʆʘʏʙʋ ɼʍ ɺʗɼʀɼ ɹʏʃʏʗ ʍɼʗʛʂʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂʍ ‡ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋ ɼʀɼ ʃʂʍʂ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ ɸʓɸʍʘ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ɸʑɸ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʚʏʄɸʗɼʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ ʍʕɸɽʏʙʋ ‡ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋ ɸʌɻ ʀʕʏʙʋ ʏʙʁɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ‡ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʖɸʘʏʙʋ ‡ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ʌʏʙʗɸʘʏʙʋ ‡ ʇɸɺɼʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ‡ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ɋʍɸʆɸʍʏʍ ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʞ ʛɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʋɸʗɻɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖɸʍɸ ɹɸʕɸʗɸʗ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘ ɧɼʗʒʂʍʂʔ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ʑɸʆɸʔʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʔʆʔʏʙʋ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʃʌɸʗɻʂ ɼʗʂʆɸʋʍɼʗʂ ʋɸʎʆʂ ʞ ɸʗʌɸʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʂʍʐɿ ʇɸʍɺɼʘʍʏʙʋ ɾ ʂʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖʀɸʗɸʘʋɸʍɿ ɦʑʂʖɸʆʏʙʘʏʕ ʇɸʗʏʙʔʖ ɼʍ ʋʂʔɿ ʀʓʐʍɸʋʂʔɿ ʈʏʙʆɿ ʅʏʕɸʋʀɼʗʛɿ ʃʏɹɸɽɺʂʍɼʗɿ ʆɸʀʍɸʋʀɼʗʛɿ ɦʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɸʑɸʇʏʕɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕɵ

ɮʗɺɸʍʂɽʋʂ ʋɼʒ ʊɸʗʑɼʗɿ ʆɸʖɸʗʏʙʋ ɼʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ʞ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗ ɻʗɸʍʛ ɹʒʒɸʀɸʉɸʍʀʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍ ɼʍ ʞ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʑɸʎɸʗʂ ʑɸʇɸʑɸʍɿ ɘɼʍɻɸʍɸʆɸʍ ʞ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ʅɸɺʋɸʍ ʋʀɼʗʛʂ ʋɼʒ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ʊɸʗʑɼʗɿ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʄʋɹʂ ‡ əɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʌʏʙʉʏʖ ʋʔʂ ɸʗɸɺ ʔʍʍɻʂ ʇʗʏʙʎɸʆɼʉɼʍʂ ʆɸʀʍɸʋʀɼʗʛʂ ʋɼʒ ɜɸʗʑɼʗʂ ɸʌʔ ʖɼʔɸʆʂ ɸʕɼʃʘʏʙʆɿ ɻɸʍɻɸʉɼʘʍʏʙʋ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʄʏʐɿʍɻʏʖʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ɸʌʗʋɸʍɿ ʞ ɸʍɺɸʋ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʕʖɸʍɺɸʕʏʗ ʃʂʍɼʃ ɸʓʏʉʒʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ‡ ɢʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʏʗʏʍʛ ʂʗɼʍʘ ʇɼʗʀʂʍ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ — ʋʏʍʏʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɼʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ɿʍʆʏʙɽɼʉɼʍʂ ʏʗʏʎ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʈʂʀɸʑʖʉʂ — ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʆɸʋ ɮʋɼɺɸ ʞ ɮʋɼɺɸ ʜɺʖɸʆɸʗ ʊɸʗʑɼʗ ɣɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʅʏʕɼʗʂ ʈʆʍɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʞ ɹʏʙʔɸʌʏʙʉɼʗʂ ʋɼʒ ɍʗɸʍʛ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʔʗʖʂʍ ʞ ɸʍʏʀʍɼʗʂʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋ ɸʗʌɸʍ ʊʍʎʏʙʋɿ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ʇʂʎʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʆɼʍʖʗʏʍɸʘʏʙʋɿ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ ʂʋʏʙʍʂʖɼʖʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍɿ ʞ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ ʀʏʉʍʏʙʋ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ɮʋɼɺɸ ʂ ʞ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ʇɸʗʏʙʔʖ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʍ ɼʍ əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔ ɻɼʉɸʑɸʖʂʊʍɼʗɿ ʞ ɸʕʏʆɸɻʏʌʂ ʋɼʒ ɝɼʅɸʋɸʔɸʋɹ ɻʗɸʍʛ ʜɺʖɸʆɸʗ ɼʍ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ʂʒɼʘʍʏʙʋ ɼʍ ʄʏʃɼʔʖɼʗʂʍʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ɹɸʗʈʗɸʘʍʏʙʋ ɸʍʏʀʍɼʗʂ ʖʏʍʏʙʔɿɵ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃɼʃʏʕ ʂʍʝɸʗʆʖɿ ʞ ʂʍʔʏʙʃʖɿ

ɝɊɘɩɡɟɡɫɨɩɔɎɟɨɑ ʔʍʍɻɸʗɸʗ ʍʌʏʙʀ ɾ ʏʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂʍ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ɺɼʗɸʆʎʓʏʙʋ ɾ ʔʍʍɻʂ ʋɼʒ ɝɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂʘ ɼʍ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʍɼʗɿ ʊɸʗʑɼʗɿ ʞ ɸʅʄɸʒʗɼʗɿ Ɋʌʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʘ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɿ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ ʏʙʍʂ ʂʗ ɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀɿ ʞ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɻʏʙʍ ɹʒʂʒʍɼʗʂ ʞ ɸʋɹʏʉʒ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʆɼʍʔɸɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɝɸʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʋʂ ʎɸʗʛ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗʂʘɵ ʔɼʓ ʛɸ ʖɸʗʂʛ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆ ʞ ɸʌʃʍ

ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ ɯʏʗʋʏʙʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ

+HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʋɼʒ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ʔʏʌɸʌʂ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɿ ʇɸʋɸʗʕɼʃ ɾ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍɿɵ ɿʔʖ ʑɸʗʏʙʍɸʆʕʏʉ ɸʋʂʍɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʞ ʌʏʙʗɸʘʋɸʍ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʍ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

Made with FlippingBook Annual report