Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɟɍɔ əɊɝɊɩ ɟɊɖɊɨɎɦɧɊɗ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩ

əɔɝɟɊɘɊɟ ɦɘɏɋɰɟɭɟɎɩ

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ < ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

ɟʕɸɽɼʘʍɼʃ ʛɸʎɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗʕɸʅ ɸʗɻʌʡʍʛɿ ʆɸʋ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅɿ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʄʍɻʗʂ ʇɸʋɸʗ ɺʏʌʡʀʌʡʍ ʡʍʂ ʂʗ ɻʂɼʖɸʍ ʏʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʍʇɸʖɸʑɼʔ ʆɸɽʋʕʂ Ɏʕ ʂʇɸʗʆɼ ʊʂʎʖ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʇɼʖʣʆʖɼʉ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍʍɼʗ ʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʡʋ

ɘɸʗɻʂʏʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ = ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍ

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɡɫɝ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ > ɗɸʄʔʕʏʉ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ

əɸʃʕɼ ɹʏʙʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʍɼʃ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍɵ ʄʀɸʍɼʃʏʕ ʞ ʍʑɸʔʖɼʃʏʕ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʍɸʆɸʍʏʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂʍ əɼʗɹɸʃɸʌʝʃɸʌʍ ɝɸʛʔʂ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ɸʓʆɸ ɮʋɼɺɸ ʑʏʃʂʐʇɸɺɼʘɸʅ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ɸʗʌʏʙʍɸʖɸʗ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ɔʔʆ ʆɸʍɸʍʘ ʞ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇʏɺ ʖɸʍɼʃ ʂʋʏʙʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋɸʔʂʍ

ɡʙʁɸʌʂʍ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗ

ɊɟɍɩɎɞ ɟɎɦɨɎɩɡɧ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɝɼʍʛ ʇɸʊɸʄ ʅɸʗɸʕʂ ɽɺɸʘʏʉʡʀʌʡʍɿ ʎʚʏʀʡʋ ɼʍʛ ʛɸʉʘʂ ɽɺɸʘʏʉʡʀʌɸʍ ʇɼʖ ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ɸʍɺɸʋ ɼʗɹ ɸʓɸʒɸʍʡʋ ɾ ʏʗʞɾ ɹɸʍ ʡʖɼʃʡ ʘɸʍʆʡʀʌʡʍɿ ʄʣʛ ɹɸʁɸʆ ʒʡʗ ʞ ɍʡʛ ʆʖɼʔʍɼʛ ʏʗ ʐʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʔʍʡʍɻ ʡʖɼʃʡ ʑɸʇɸʍʒɿ ʆʕɼʗɸʍɸ

ɘɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʌʂ ʇɸʎʕɸʗʆɿ ʜʑʖʂʋɸʃ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʞ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ɿʍʖʗʡʀʌʡʍɿ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ©ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ©ɝʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ʞ ©ɭɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʅʗɸɺʂʗª ɹɸʁʂʍʍɼʗʡʋ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

Made with FlippingBook Annual report