Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɧɊɏɊɌɰɞɟ ɗɩɊɌɔɩ ɋɡɕɡɩɔ əɊɝɊɩ ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɖɡɩəɰɩɍɟɎɩ

Ɏʀɼ ʍɸʄɿʍʖʗʡʋ ɼʛ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ʋɸʗɽʕɼʃ ɸʑɸ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʋɸʗɽʕɼʃ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ʆɸʋ ʜʗ ɡʗʛɸʍ ʜʗɼʗɿ ʎɸʖ ʃʂʍɼʍ ɸʌʍʛɸʍ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʆʃʂʍʂ ɹɸʎʄɼʃ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ɮʗʂʍɸʆ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʕʗɸ ʖɸʗʕʏʉ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʆʏʍʆʗɼʖ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʏʕ ʜʗʂʍɸʆɵ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆʂ ʆɸʋ ɹʂʘɼʑʔʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗʏʕ əʂʎɼʛɵ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʣʍ ʜʗ Ɏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃ ʋɸʗʢʂ ʔʖʏʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʇɸʋɸʗ ʜʗʂʍɸʆɵ ʔʗʡʍʛʂ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʞ ɸʎʄɸʖɸʘʍɼʃ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɢʏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʆʗʆʂʍ ɸʍʘʍʡʋ ɼʛ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂʍ ʞ ʋɸʗɽʡʋ ʣʒʛʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʖʗʂʘɼʑʔʍɼʗɿ ʞ ʆʗʆʂʍ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ əʂʍɺʎɸɹʀʂɵ ʅʍʆɸʖɸʆʂ ʒʃɼʗɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɡʙʗɹɸʀ ʆʗʆʍʡʋ ɼʍʛ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʜʗʕɸ ʋɸʗɽʡʋɿ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʍʘʍɼʛ ɸʋɹʏʉʒ ʘʂʆʃɿ ʞ ʋɸʗʢʂʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʖɸʛ ʇɸʍɺʔʖɸʍɸʃʡ ʇɸʋɸʗ ɦɸ ʋɸʗɽʋɸʍ ʃɸʕɸɺʡʌʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ɸʌʍ ɸʍʈʂ ʇɸʋɸʗ ʏʕ ʛʂʐ ʁɸʋɸʍɸʆ ʡʍʂ ʋɸʗɽɸɻɸʇʃʂʊ ɸʌʘɼʃɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɘɸʗɻʂʏʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʑɼʖʛ ʃʂʍɼʍ ʡʁɸʌʂʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂʘ ʇɼʖʏ Ɋʌʔ ʇɼʗʀɸʆɸʍʡʀʌʡʍɿ ɼʔ ʍɸʄɿʍʖʗʡʋ ɼʋ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʓɸʒʂʍ ʇɼʗʀʂʍ ɍʡʛ ʐɼʛ ʇʏɺʍʂ ʍɸʄʛɸʍ ʡʁɸʌʂʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃɿ ɼʗʆʗʏʗɻ ʇɼʗʀʂʍɵ ʛʗʖʍɸʗʖɸɻʗʡʀʌʡʍɿ ɧɸɽʛʡʉʡ ʕʗɸ ʆɸʋ ɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʏʕ ʗʏʑɼ ʕɸɽɼʃʡʘ ʇɼʖʏ ʛʗʖʂʍʛɿ ʞ ɸʉɿ ʔʆʔʡʋ ɼʍ ɻʡʗʔ ɺɸʃ ʅɸʆʏʖʂʍɼʗʂʘ ʞ ɸʕɼʃʂ ɻʁʕɸʗ ɾ ɻɸʓʍʡʋ ʋɸʗɽɸɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʑɸʇɼʃɿ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ʍɸʄ ʆɸʖɸʗɼʛ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ɸʌʍʡʇɼʖʞ ɸʍʘʡʋ ʆɸʖɸʗɼʛ ʆɸʗɻʂʏʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍɿ Ɋʌʍʡɸʣʍɸʌʍʂʕ ʏʋɸʍʘ ɼʗɹɼʢʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʔʆʔɼʃ ʆɸʗɻʂʏʋɸʗɽʡʢɼʗʂʘ Ɋʌɻʑɼʔ ʃʂʍʡʋ ɾ ɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʗɹ ʋɸʗɻʂʆ ʆɸʎʆɸʍɻʕɸʅ ɼʍ ʞ ɸʔʡʋ ɼʍ ʏʗ ɸʓɸʕʏʖʂʘ ʍʗɸʍʘ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʔɸʓʍ ɼʍ Ɋʌɻ ɻɼʑʛʡʋ ʆɸʗɻʂʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍɿ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɻɸʗʈʍʡʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃ ʎɸʗʁʡʍɸʆ ʞ ʔʖʂʑʡʋ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʗʌʡʍɿ ʎʗʒɸʍɸʓʕʂ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʢʏʕ

ɔɶɟɢ əɊɜɊɖɊɘɊɟɰɒɞɊɝɋ ɐ ɊɟəɩɊɓɎɠɨ ɝɊɩɏɧɎɕ ɝɸʗɽʡʢɼʗʂ ʅɸʕɸʃɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ɚɼʗ ɺʗɸʝʂʆʂʘ ʔɸʆɸʌʍ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ʋɸʗɽʕɼʃ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ɸʍɺɸʋ Ɏʔ ʋɸʗɽʕʡʋ ɼʋ ɸʣʍ ʜʗ ʔɸʆɸʌʍ ʅʗɸɺʗʂʔ ʣʒ ɹɸɽʋɸɽɸʍʡʀʌʡʍ ɼʋ ʋʖʘʍʡʋ Ɋʓɸʒʂʍ ʇɼʗʀʂʍ ʏʗʑɼʔɽʂ ʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʇɼʖɸʛʗʛʂʗ ʃʂʍɼʍ ɼʗʆʗʏʗɻ ʇɼʗʀʂʍ ʏʗʑɼʔɽʂ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍʍ ɸʋɹʏʉʒ ʋɸʗʢʏʕ ɹɸʎʄɼʋ ɍʡʛ ʇɸʕɸʍɸɹɸʗ ʘɸʍʆʡʀʌʡʍ ʐɼʛ ʡʍɼʍɸ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʜʗ ʆɸʖɸʗɼʃ ʤʞʍʡʌʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʛɸʍʂ ʏʗ ɚɼʗ ʇʏɻɼʗɿ ʏʔʆʏʗʍɼʗɿ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʒʃɼʗɿ ɻʗɸʍʂʘ ʆʋɸʎʕɼʍ ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ ɼʔ ʄʏʗʇʡʗɻ ɼʋ ʖɸʃʂʔ ©ʖʗʏʇɼʃª ʎɸɹɸʀɿ ɟʗɸʍʛ ʏʕʛɼʗ ɸʎʄɸʖʡʋ ɼʋ ʎɸɹɸʀɸʆɸʍ ʤɸʌʍ ʜʗ ʂʍʐɿ ɼʔ ʇɸʋɸʗʡʋ ɼʋ ʍʕɸɽɸɺʡʌʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʋɸʗɽʕɼʃ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂ ʞ ʡʗɹɸʀ ʜʗɼʗʂʍ ʆɸʋ ɼʗɼʛʎɸɹʀʂ ʇʂʍɺʎɸɹʀʂ ʞ ʎɸɹɸʀ ʜʗɼʗʂʍ ɦɸ ʀʡʌʃ ɾ ʖɸʃʂʔ ʣʆ ʜʗ ʇɸʖʆɸʘʍɼʃ ʇɸʍɺʔʖʂʍ ɸʊʂʍ ʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍɿ ɝɸʗɽʋɸʍ ʜʗɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ɍʡʛ ʆɸʗʏʉ ɼʛ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʜʗʂʍɸʆɵ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʋɸʗɽɼʃ ʋɸʗʢʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂɵ ʋɸʗʢʂ ʔʖʏʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʡʗɹɸʀɵ ʆʗʆʂʍ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅɿ ʞ ʏʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ Ɋʌʔ ɻɼʑʛʡʋ ɍʡʛ ʆʆɸʗʏʉɸʍɸʛ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʞ ʇɸʍɺʂʔʖɿ ɠɸɹɸʀɸʆɸʍ ʜʗɿ ʇʂʢɸʆɸʍ ʍʕɸɽɸɺʡʌʍ ɺʗɸʝʂʆʍ ɾ ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʋɸʗɽʡʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʋɸɻʗʂ ʆɸʗɻʂʏʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ ʞ ɻʂʋɸɻʗʡʀʌɸʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ɹɸʕɸʗɸʗ ɾ ɸʌʔ ɼʗʆʡ ʖɼʔɸʆʂʘ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗʂʍ ʇɸʖʆɸʘʍɼʃ ʗʏʑɼ ɘɸʗɻʂʋɸʗɽʡʢɼʗɿ ʍʡʌʍʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʒʏʗɻɼʃ ʜʗʂʍɸʆɵ ɼʗʆʡʎɸɹʀʂ ʕɸɽʛʡʉʂ ʐʏʗɼʛʎɸɹʀʂɵ ʇɼʅɸʍʂʕ ʡʗɹɸʀɵ ɾʃʂʑʖʂʆ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍ Ɋʌʔ ɻɼʑʛʡʋ ʋɸʗɽʡʋɿ ʈɸʍʈʗɸʃʂ ʐʂ ʃʂʍʂ ʂʔʆ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌʡʍɿ ʆɹɸʎʄʕʂ ɿʔʖ ʋɸʗʢʂ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʞ ɍʡʛ ʆʄʡʔɸʚɼʛ ʥɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂʘ

ɔʍʐʑɼɶʔ ɸʗɸɺ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɹʏʉʒ

ɝʂ ʕɸʖʍɼʛ ɚɼʗ ʏʙʁɼʗɿ ʕɸɽʛʏʙʉʏʙ ʕʗɸ ʋɼʆ ʁɸʋ ʑɸʗɸʑɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʌʍ ʃʏʙʗʒ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ʐʂ ɸʑɸʇʏʕʂ ʞ ɸʍɺɸʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ʕʍɸʔ ʇɸʔʍʘɼʃ ɚɼɽ ɝɸʗʋʍʂ ʋɼʒ ʆɸ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ ʋʆɸʍ ɡʙʔʖʂ ʂʍʐʏɶʙ ɾ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʋɸʗɽɼʃ ɿʍɻɸʋɼʍɿ ʄʏʙʋɹɿ ʞ ʂʍʐʏɶʙ ʇɼʍʘ ɸʌɻ ʌʏʀɿ ɡʗʑɼʔɽʂ ɚɼʗ ɺʏʗʅɸɻʗɸʅ ʒɸʍʛɼʗʂ ɻʂʋɸʘ ʔʖɸʍɸʛ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ɧɸʗʁʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗɼʃʂʔ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ɸʎʄɸʖɼʃ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʋɼʅ ʄʋɹɼʗʂ ʇɼʖ ɡʗʛɸʍ ʎɸʖ ɼʍ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʌʍʛɸʍ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ɾ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆɸʌʂʍ ɾʝɼʆʖɿ ʞ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʋɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ɸʕɼʃʂ ʃʏʙʗʒ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ©ɣɸʗɽ ʌʏʀʍʌɸʆª ʂ ʋɼʒ ʆɸ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɿʍɻɸʋɼʍɿ ʋʂ ʛɸʍʂ ʄʏʙʋɹ ɹɸʌʘ ɻʗɸʍʘ ʋɸʗɽʏʙʋɿ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ɋɸʘʂ ɸʌɻ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ɺʂʖɸʆʘɼʃ ʏʗ ʋɸʗʋʂʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʋɼʛɼʍɸ ɾ ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍɼʃ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʆɼʗʑʏʕ ʅʗɸɺʂʗ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɺʃʄɸʕʏʗ ʄʋɹɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗʏʍʛ ʣʍʛ ʋɸʗɽʡʋ ɼʍʛ ʎɸɹɸʀʕɸ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ʋɸʗʤʍɿ Ɏʔ ʋʎɸʆɼʃ ɼʋ ©ɣɸʗɽ ʌʏʀʍʌɸʆªɵ

©ɣɊɩɏ ɞɡɒɟɞɊɘª ©ɣɊɩɏ ɞɡɒɟɞɊɘª ɑ ɟɎɩɊɥɡɫɝ ɐ əɎɨɎɧɞɊɕ ɖɝɋɎɩɑ ɘʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆ ɋʂʘɼʑʔɵ ʈɼʓʛɼʗʂ ɸʓʒʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɨʗʂʘɼʑʔɵ ʈɼʓʛɼʗʂ ʇɼʖʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɻʗɸʍʛ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɼʍ ʜʗ ɝɼʒʛ ɡʖʛʂ ɸʓʒʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʖʛʂ ʇɼʖʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋʆɸʍʍɼʗ ɡʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ɼʔ ʇɸʒʏʗɻʏʙʋ ɼʋ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʍ ɿʔʖ ʜʗɼʗʂ ɸʓɸʒʂʍ ʜʗɿɵʋɸʗʋʍʂ ʕɼʗʂʍ ʋɸʔɿ ʇɸʒʏʗɻ ʜʗɿɵ ʔʖʏʗʂʍ ɡʗʏʕɸʌʍʂ ʋʆɸʍʍɼʗɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʗɽɼʃ ɸʋɼʍ ʜʗ ɦʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʕʗɸ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ɾ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ ɘɸʍ ɸʑɸʘʏʙʌʘʍɼʗ ʏʗ ɸʋɼʍ ʜʗ ʗʏʑɼ ʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʍʋɸʍɸʖʂʑ ʑɸʗɸʑʋʏʙʍʛʍɼʗɿ ɽɺɸʃʂʏʗɼʍ ɹɸʗɼʃɸʕʏʙʋ ɼʍ ʔʗʖʂ ʕʂʊɸʆɿ ɕɰɔɤɔ ɌɩɊɨɡɟ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɡʙʔʡʘʋɸʍ ɺʅʏʕ ʚʏʄʍɸʄɸɺɸʇ ©ɍʁʕɸʗʡʀʌʡʍʍɼʗ ʑɼʖʛ ʐɼʍ ɻʂɼʖɸ ʞ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗª ɺʗʛʂ ʇɼʉʂʍɸʆ

ɔɟɢɣɎɶɦ Ɏɟ Ɋɜɰɝ ɝɘɊɟɟɎɩɑ ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʁɸʋɸʍɸʆ ɍʡʛ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʡʋ ɼʛ ʋɸʗʢʂ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʞ ɸʑɸʇʏʕʡʋ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʊ ɝɸʗɽʕɼʃʡ ɿʍʀɸʘʛʡʋ ɍʡʛ ʥɸʔʡʋ ɼʛ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʡʔʕɸʅʛʍɼʗɿ Ɋʌʍ ʂʍʛʍʡʗʡʌʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʡʋ ɾ ʞ ɻɸʓʍʡʋ ɸʓɸʕɼʃ ʡʁɼʉ əɼʍʘ ɸʌʔ ʆɼʗʑ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗɿ ʍʑɸʔʖʡʋ ɼʍ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ɸʊʂʍ

40

41

Made with FlippingBook Annual report