Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɰɟɰɝ ɭɟɔɪ ɊɥɊɤ ɦɡɧɡɩɊɘɊɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭɔɪ

ɑɟɒɩɔɭ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɡɧ

ɜɊɠɊɨɎɦɊɘɟɎɩɔ ɨɊɩɋɎɩɊɘɟɎɩ

1

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɟɊɖɊɜɊɠ Ɋɟɞɰɛ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɘɡɘɨɎɞɕ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɖɊɥɟɰɩɍ

ɘɊɒɟɊɒɒɧɊɞɔɟ ɦɟɟɍɊɝɒɎɩɭ ɞɰɛɊɞɟɰɒɞɊɟ ɘɎɯɔɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

3,3 Ɍɩ

41

1,5 Ɍɩ 3,6 Ɍɩ

• ɯʏʗʋʡʃɸ Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɹɸʁʂʍɿ ʐɸʚʂʐ ɺɻɸʃ ɺʗ • ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʡʗɻ ʐɸʚʂʐ ɺɻɸʃ • Ɍɸɽɸʗ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

476 Ɍɩ

267

19,6 Ɍɩ

4,6 Ɍɩ

36 Ɍɩ

ɦɟɟɍɔ ɑɟɍɰɟɰɝ ɭɟɔɪ ɊɥɊɤ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɊɩɨɊɍɩɊɨɎɦɊɘɟɎɩɡɧ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɑɟɒɩɔɭ ɦɡɞɊɞɔ ɘɊɒɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɣɩɡɨɎɔɟɊɞɔɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

ɤɩɡɧ ɣɊɨɩɊɦɨɧɊɗ ɯɡɩɝɰɕɊ ɎɩɎɘɡɞɊɟ ɘɡɘɨɎɞɕ

• ɯʏʗʋʡʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻª ɹɸʁʂʍɿɵ ɺʗ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɜɊɩɣɎɩ

ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɰɪɟɎɩ

276 Ɍɩ

230

17,2 Ɍɩ

7,0 Ɍɩ

22,7 Ɍɩ

276 Ɍɩ

93

10 Ɍɩ

0,6 Ɍɩ

10,6 Ɍɩ

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɋɊɛɊɍɩɊɨɡɝɦɎɩɔ ɮɩɔɟɊɘɟɎɩ ɖɡəɊɩɊɩɊɘɊɟ Ɍɩɭɔɪ *

ɝɸʍʗ ʅʏʕɸʄɼʘɺɼʖʂʍ ɹɸʗʈʂʆʂ ʕʗɸ

ɘʏʆʖɼʌʃ ©ɑʍʀʗʂʛ ʋʏʣʗʂ ʃʡʌʔʂ ʍɼʗʛʏª

ɮɺʖɸʆɸʗ ʤʛʔ

ɧʂʖɸʤʍɸʌʂʍ ɹʡʋ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɜɊɩɣɎɩ ɊɗɖɊɤɩɎɩ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɭɊɠ

ɘɘɊɕ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩ

100 Ɍɩ

71,1

8,6 Ɍɩ

2,5 Ɍɩ

3,4 Ɍɩ

357 Ɍɩ

297,3

21,5 Ɍɩ

8,8 Ɍɩ

30,5 Ɍɩ

251 Ɍɩ

110,1

10,7 Ɍɩ

0,7 Ɍɩ

13,7 Ɍɩ

323,5 Ɍɩ

136

7,2 Ɍɩ

1,1 Ɍɩ

22,5 Ɍɩ

ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɰɟɍ

əɸʃʕɼ ɹʡʔɸʆɸʍ ɿʋʑɼʃʂʛ

50

51

Made with FlippingBook Annual report