Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

ɭɊɠɔ ɦɊəɡɫɟ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ

ʏʕ ʍʕɸɽɼʘʍʏʙʋ ɼʍʛ ɸʋɼʍʜʗʌɸ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ

ɘɸʃʏʗʂɸʍɼʗʂ ɸʕɼʃʂ ʣʅ ʑɸʆɸʔʂ ʇɸʋɸʗɵ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ɸʕɼʃɸʘʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʣʒ ʚʏʚʏʄʡʀʌʡʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃʡ

ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ɡɫɝ əɊɩɝɊɩ ɘɕɔɟɔ ‡

ʆɺ ʞ ɸʕɼʃʂ ɸʕɼʃʘʏʙʆɸʌʂʍ ʛɸʎʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ‡ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɸʋʂʔ ʛɸʎɿ ʆɺ ʏʕ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ‡ ʖɸʗɼʘʍɼʗʂʍ ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɭɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʏʙʋɿ ʖɼʉʂ ʆʏʙʍɼʍɸ ɻɸʍɻɸʉ ʆɼʗʑʏʕ ʔɸʆɸʌʍ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ʆʃʂʍʂ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗʕɸʅ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɰɒɞɊɟ əɊɠɧɊɩɘɔ ɮɩɔɟɊɘ

ɭɊɠɔ Ɋɘɨɔɧ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɡɫɒɞɡɫɟ =

ʕɼʗʘʍʏʙʋ ɼʍʛ ZHOOQHVV ʀɼʔʖʂ ʁɸʋɸʍɸʆ 7DQLWD ʆʎɼʓʛʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɺʗɸʍʘʕɸʅ ʘʏʙʘɸʍʂʎɼʗɿ əɔɝɟɊɘɊɟ ɬɡɖɊɟɊɘɡɫɒɞɡɫɟ

ʘʏʙʘɸʍʂʎɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ɾʒ ʏʙʋ ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

Ɋʗɸɺ ɸʗɻʌʏʙʍʛʂ ʇɸʔʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʘʏʙʘɸʍʂʎʂ ʔɸʇʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ɘɸʃʏʗʂʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʂʘ ɸʕɼʃʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋɿ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʍɺɼʘʍɼʃ ‡ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ʑʃɸʖʏ ɾʝɼʆʖʂ ʛɸʎʂ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʍ ‡ ʍɸʄʆʂʍ ʛɸʎʂʍ ʕɼʗɸɻɸʗʈʂʍ ‡ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʗʞʏʗ ʋɸʆʗʏ ʞ ʋʂʆʗʏʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗʂ ʑɸʆɸʔʂʍ ‡ ʖɸʗɼʘ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ʂʍʛʍɸɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖʀɸʗɸʘʋɸʍɿ ɧɸʇɸʍɸʈʞ ɺɼʉʈʂ ʑɸʀʏʃʏɺʂɸʌʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʂʑʏʀʂʗɼʏɽ ʐʂ ʀʏʙʌʃɸʖʗʕʏʙʋ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʆɸʃʏʗʂɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʆʆɸʃ ʂʘ ɸʕɼʃ

=

ʆʆɸʃ

ʆʆɸʃ

ɭɊɠɔ ɦɊəɡɫɟ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ±

ɭɊɠɔ Ɋɘɨɔɧ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝ ɟɧɊɏɊɌɡɫɞɟ ɘɩɜɊɨɡɫɝɑ ɝɔɟɢɎɧ ɘɘɊɕ

± ɘɘɊɕ

56

Made with FlippingBook Annual report