Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦɘɦɟɊɘ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɡɫɩɋɊɒ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

10 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɼʖ

©ɤʗɸʉɸʘª

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘɵ ʅʍʆʍɼʗʂ ʕʗɸ ʇɼʍʕɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

©ɔʍʛʍɸʀʂʓª

ɚɼʓʛɼʗʂ ʎʗʒɸʍɸʈʞ ʎɸʗʁʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ

ɝɊɩɏɰɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

10 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɭɸʌʃɼʗ ʖɼʉʡʋɵ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕ ɸɽɻʗɼʗɿ

ɔʗɸʍʂ ʀɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʒ ʞ ʈɸʄ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗ ʏʖʛɼʗɿɵ ʡʔɼʗʂ ʃɸʌʍʡʀʌɸʋɹ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʖɼʉʡʋɵ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ

ɒɼʛʡʢɼʗ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒɵ ʈɼʓʛɼʗɿ ʕɼʗ ɹɸʗʈʗɸʘʕɸʅ ɻʂʗʛʏʕ

ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ

10 000 ɭɊɞɕ

30–40 ɩɡɣɎ

Ɋʆʖʂʕ ɽɹʏʔɸʍʛ

ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʎɸɹɸʀ ʋʏʖɼʘʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʆɸʖɸʗʕʏʉ ʆʗʆʍʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ ʗʏʑɼʏʕ ʆɸʋ ʆʗʆʍʡʋʏʕ ɸʕɼʃɸʘʍʡʋ ɼʍʛ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

63

Made with FlippingBook Annual report