Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɡɫɟɍ ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɍɎɣɭɡɫɝ

əɎɩɋɊɕɊɞɯɕɊɞɟ ɝɊɭɦ ɮʋɼɺɸ ʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʋɼʆ ɸʋʂʔ

ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ʝʂʖʏɹɸʉɸɻʗʂʐʂ ʜɺʖɸʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʖʏʍʏʙʔɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜʗɸʆɸʍ ɹɸʁʂʍ

ɑɟɍəɊɟɡɫɩ ɖɡɩəɡɫɩɍɟɎɩ

Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɼʖʞɼʃ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ʞ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʘʏʙʘɸʍʂʎʍɼʗʂ ʚʏʚʏʄʋɸʍ ɻʂʍɸʋʂʆɸʌʂʍ ʞ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃ ʔʍʕɼʃʏʙ ʅʗɸɺʗʂ ʋɼʒ ɮʗʂʍɸʆɵ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ɸʊɿ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ ɸʓʆɸ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʆɸʋ ʚʏʚʏʄɼʃ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂ ʅʗɸɺʂʗɿ

əɊɕɧɎ ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɦʍʍɻʂ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂʘ ɸʓɸʒ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ

əɊɝɊɕɔɩ ɘɊɟɊɟɪ Ɏɧ ɨɛɊɝɊɩɍɘɊɟɪ əɊɝɊɩ ɧʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ʇɸɹ ʜʗɸʆɸʍ ɼʗʆʏʙ ɸʍɺɸʋ ʏʙʖɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʔʍʍɻʂ

Ɋɦɨɛɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

ɧɊɩɦɊɘɊɖɟɚɡɩɊɞɔɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɕʏʙʅʕʏʉ ʞ ʐʃʏʙʅʕʏʉ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ʜʗɸʆɸʍ ɺʗ

ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖɵ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ʊɸʎª ʆɸʋ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ɿʍʀʗʂʛª

ɔʋ ɺʃʄɸʕʏʗ ɽɼʍʛɿ ʋɸʗɽʕɸʅ ʋɸʗʋʂʍʍ ɾ ɍɸ ɸʌʍ ɾ ʂʍʐʍ ʂʍʈ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʋʌʏʙʔ ʄɸʉɸʘʏʉʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ɝʎʖɸʑɼʔ ɸʓɸʒʂʍɿ ʃʂʍɼʃʏʙ ʇɸʗʘʏʙʋ ʂʍʈ ʇɸʋɸʗ ɸʓɸʍʈʍɸʆʂ ʆɸʗʞʏʗ ɼʍ ʊʂʎʖ ʔʍʏʙʍɻɿ ʞ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂʘ ʇɼʖʏ ʋʆɸʍʍɼʗʂ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋɿ ɔʍʈ ʇɸʋɸʗ ʋɼʅ ʑɸʖʂʕ ɾ ʃʂʍɼʃ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʋʂ ʋɸʔʍʂʆɿ Ɏʔ ʂʍʛʔ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɼʋ ɸʌɻ ʝɸʍʖɸʔʖʂʆ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʂʗɸʑɼʔ ɸʗɻʌʏʙʍʛ ɼʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʍʍ ʂʗɸʆɸʍ ʑʗʏʝɼʔʂʏʍɸʃʍɼʗ ɼʍ ʏʗʏʍʛ ʏʕ ʆɸʖɸʗʏʙʋ ɼʍ ʂʗɼʍʘ

ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ɔʍʐʑɼʔ ʞ ɼʔ

ɘɩɔɠɨɔɊɟɡɫ ɥɡɟɊɕɍɡɫ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɍɼʔʑɸʍ ʞ ʝʏʙʖɹʏʃʂʔʖ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

Made with FlippingBook Annual report