Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɟɎɩɊɗɰɒɞɰɟ

ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɨɎɦɊɘɟɎɩɑ

ɊɟɊɎɩɡɋ ɰɓɊɞɔɟ ɝɊɩɏɰɝ

Ɍɡɞɡɫɒɞɡɫɟ ɡɫɟɔ ɝɊɩɏɝɊɟ əɔɝɟɊɘɊɟ ɨɎɦɊɘ Ɏɧ ɞɡɫɩɊɭɊɟɢɞɡɫɩɟ ɡɫɟɔ ɔɩ ɊɥɊɟɚɟɊəɊɨɘɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɑ

ɝʆɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɽɸʗɺɸʘʡʋ ʞ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʕɼʃɸʘʡʋ

ɘɸʗʊɸʖʞ ʞ ʂʍʖɼʍʔʂʕ ʋʏʖɼʘʡʢɼʗʂ ʖʞʏʉʡʀʌʡʍɿ ʤʍʐʞ ʗʏʑɼɵ ɿʍɻʤʒʡʢɼʗʏʕ

ɊɎɩɡɋ ɘɊɩɍɔɡɝɊɩɏɡɫɝ

ɦʂʗʖ ɸʍʏʀɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʋʗɸʘʡʋ ʊɸʗʑʂ ɸʌʗʡʋ

ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆʂ ɸʍɿʍɻʇɸʖ ʕɼʗɸʇʔʆʏʉʡʀʌɸʍ

Ɏʗʆɸʗɸʖʞ ʞ ʔɸʇʡʍ ʋʏʖ ʁɸʋɵ ʘɸʅʗ ʞ ʤʒʂʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʡʀʌɸʋɹ

ɧɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗ ʋɸʗɽɸʛɸʗɼʗ ʅɸʍʗɸʈʏʉɼʗ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛɼʗ ʆɸʋ ɸʗɸɺ ʆɸʗʊɸʖʞ ʕɸɽʛ ʞ ʆɸʋ ʆɸʗʊ ʁɸʋɸʍɸʆ ɸʗɸɺ ʇɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ

ɚɼʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʡʌʍ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ ʇɸʎʕɸʗʆɼʃʡ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʂʘ ʇɸʍɼʃ ʈɼʗ ʖɸʗʂʛɿ ɦʖɸʘʕɸʅ ʀʂʕɿ ʘʡʌʘ ʆʖɸ ɚɼʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʡʌʍ ʀʡʌʃɸʖʗɼʃʂ ɼʗɸʆɸɽɸʗʆɿ

ɰɠɊɍɩɰɒɞɰɟ ɍɊɩɚɩɎɭ ‡ ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʑʃɸʍɸʕʏʗʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʋʏʖɼʘʡʋɿ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʛ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ ‡ ɠɸʖ ʇɸʊɸʄ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʋɸʗɽʡʢɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿɵ ɸʔʖʂʊɸʍɸɹɸʗ ʖɸʛɸʘʍɼʃʏʕ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʖɼʋʑɿ ʞ ʂʍʖɼʍʔʂʕʡʀʌʡʍɿ ʣʅɸʘʍɼʃʡ ʤʒʏʘʏʕ

əɸʕɸʔɸʗɸʐɸʚ ʕɸɽʛ ʆɸʋ ʇɸʕɸʔɸʗɸʐɸʚ ʇɼʅɸʍʕɸʌʂʍ ʋɸʗɽʡʋɵ ɸʓɸʍʘ ʃʗɸʘʡʘʂʐ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʑɸʗɼʗ ʖɸɹɸʖɸ ʑʂʃɸʖɼʔ ʌʏɺɸ ʔʆɸʍɻʂʍɸʕʌɸʍ ʛɸʌʃʛ ʞ ɸʌʃʍ

8

9

Made with FlippingBook Annual report