Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦɔɩɡɛɊɘɊɟ

ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

15 ɊɟɌɊɝ

5–8 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

12 ɊɟɌɊɝ

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ

ɦʕʂʍɺ ʋɸʗɽɸʛɸʗʏʕ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈɺʡʋ ɻɼʑʂ ʆɽɸʆ

ɚɺʡʢɼʗ

ɝɊɩɏɰɝ

12–10–8–8 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

12–10–8 ɊɟɌɊɝ

ɔʗɸʍɸʌʂʍ ʈɺʡʋ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ ! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

12 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɧɼʗʂʍ ɹʃʏʆʂ ʈɺʡʋ ɻɼʑʂ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈɺʡʋ ɻɼʑʂ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

10 ɊɟɌɊɝ

ɰɩɋɊɒ Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʀɼʛ ʍʔʖɸʗɸʍʂ ʕʗɸ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

15 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʤɸʘʡʋ ʛʗʏʔʏʕɼʗʂ ʈʞʏʕ

12 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʑɸʗɽʡʋ ʛʗʏʔʏʕɼʗʂ ʈʞʏʕ

əʗʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸʚɸʌʖɼʗʂ ʕʗɸ

8 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

ɬʡʃʏʕɼʗ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʏʖʛɼʗʏʕɵ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛʂ ʕʗɸ

ɡʖʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ɸɽɻʗʂ ɹʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ʛʗʏʔʏʕɼʗʂ ʈʞʏʕ

ɚɺʡʢɼʗ

10 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

12–10–10–8 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ Ɋ ɟɌɊɝ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗʂ ©ʋʡʗʊª ʕɸʗʁʡʀʌʡʍɵ ɹʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ɻɼʑʂ ɼʖ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

80

81

Made with FlippingBook Annual report