Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɬɡɩɚɊɥɰ

1 ɩɡɣɎ

20 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

12–6 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈɺʡʋ ɻɼʑʂ ʆɽɸʆɵ ʃɸʌʍ ɹʓʍɼʃʏʕ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɚʏʉʂʆ

ɔʗɸʍɸʌʂʍ ʈɺʡʋ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

əɔɟɌɠɊɋɒɔ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

8 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɝɊɩɏɰɝ

10 ɊɟɌɊɝ ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕɵ ʍʔʖɸʅ ɻʂʗʛʡʋ 12–8 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕɵ ɹʓʍɼʃʏʕ ©ʋʡʗʊª ʂ ʈʞʏʕ ʍʔʖɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ɦʛʏʀʂ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ

10–6 ɊɟɌɊɝ

ɚɺʡʋ ʖʗʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗɵ ɹʃʏʆʡʋ

15 ɊɟɌɊɝ

ʆɸʍɺʍɸʅ ʕʂʊɸʆʡʋ

10 ɊɟɌɊɝ

10–6 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʤʋʌɸʍʘʂʘ ʇɼʓɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

10 ɊɟɌɊɝ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʝʗɸʍʔʂɸʆɸʍ ɼʉɸʍɸʆʏʕɵ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʅɸʃʡʢɼʗ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕɵ ɹʂʘɼʑʔʂ ʇɸʋɸʗ

əʗʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸʚɸʌʖɼʗʂ ʕʗɸ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʤɸʘʡʋ ʛʗʏʔʏʕɼʗʂ ʈʞʏʕ

əʗʡʢɼʗ ʋɸʗɽɸʚɸʌʖɼʗʂ ʕʗɸ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɰɩɋɊɒ

12–4 ɊɟɌɊɝ ! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

12–4 ɊɟɌɊɝ ! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɝɸʗɽɸɺʍɻɼʗʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋɵ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʍʔʖɸʗɸʍʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

14–8 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

14–8 ɊɟɌɊɝ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗɵ ʣʒʛʂʍ ʅɸʍʗɸʈʏʏʕ

ɚɼʓʛɼʗʂ ʖɸʗɸʅʡʋ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛɵʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕ

ɜɸʆɸʖɸʌʂʍ ʆʛɸʍʂʔʖɼʗ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ©Ɋʗʍʏʃɻʂ ɼʉɸʍɸʆʏʕª

15 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ 12 ɊɟɌɊɝ

8 ɊɟɌɊɝ

12 ɊɟɌɊɝ

12–8 ɊɟɌɊɝ

5–8 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ

ɡʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɹʃʏʆʂ ʈɺʡʋ ɻɼʑʂ ʆʗʅʛɸʕɸʍɻɸʆɵʃɸʌʍ ɹʓʍɼʃʏʕ

ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ ʅɸʍʗɸʘʡʋʏʕ

əʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ɹʃʏʆʂ ʈɺʡʋ

ɚɺʡʢɼʗ

ɚɼʓʛɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ ʋɸʗɽɸɺʍɻɼʗʏʕɵ ʆɸʍɺɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʖɼʉʡʋ ɻɼʑʂ ɼʖɵ ʣʒʛʂʍ ʅɸʍʗɸʈʏʉʏʕ

ɗɸʍʗɸʈʏʉʂ ʈʂɺ ɹɸʗʈʗɸʘʡʋ ʏʖʛɼʗʏʕɵ ʋɸʗɽɸʔɸʗʛʂ ʕʗɸ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

83

Made with FlippingBook Annual report