Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɝɘɊɟɊɞɔɟ ɏɊɟɌɧɊɗɔ ɊɧɎɕɊɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ əɊɤɡɛɰɒɞɊɟ ɣɊɨɝɰɒɞɰɟ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɮɌɟɡɫɒɞɊɝɋ ɊɩɓɊɟɊɪɊ ɥɡɫɦɊɦɨɊɟɔ ɦɣɡɩɨɔ ɧɊɩɣɎɨɔ ɘɡɢɝɊɟɑ

ɬɊɡɫɎɩɕɔɯɨɔɟɌ ɝɊɩɏɊɚɎɧɡɫɝ

Ɋʍɻʗɼʌ ɣʞʂʘʂʍ ʖɸʗɼʆɸʍ ɝʏʔʆʕɸ ʖɸʗʂ ɾ ʜɺʖʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ

ɝʎʖɸʑɼʔ ɼʉɼʃ ɼʋ ʍʂʇɸʗ ɸʍɺɸʋ ʐɸʚɸɽɸʍʘ ʍʂʇɸʗ ɦɸʆɸʌʍ ɼʗɹʞɾ ʐɼʋ ʋʖɸʅɼʃ ʏʗ ʛɸʎʂʔ ʑɸʆɸʔɿ ʆɸʑʕɸʅ ɾ ɸʑʗɼʃɸʆɼʗʑʂʔ ʇɼʖ ɡʙʔʖʂ ʂʋ ʅɸʍʏʀʏʙʀʌʏʙʍɿ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʇɼʖ ʔʆʔʕɼʘ ʂʋ ɸʑʗɼʃɸʆɼʗʑɿ ʃʂʏʕʂʍ ʚʏʚʏʄɼʃʏʙʘ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʓɸʒʂʍ ɸʋʂʔʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʛɸʎʔ ɸʕɼʃɸʘɸʕ ʆɺ ʏʕ ɧʔʖɸʇɼʃʏʕ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂʍɵ ɼʔ ɸʕɼʃɸʘʗɼʘʂ ʍɸʞ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗɿɵ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɊɊ ɸʆʏʙʋɹʂ ʝʂʀʍɼʔ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɸʋɸʖɼʉɼʘʂ ʋɸʗɽɸɻɸʇʃʂʊʏʙʋ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂʍ ʇɸʊɸʄɼʃʏʙ ʇɼʖ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʛɸʎʔ ɸʕɼʃɸʘɸʕ ʆɺ ʏʕ ɦɸʆɸʌʍ ʆɸʍɺ ʐɸʓɸ ʞ ʂʍʛʔ ɍʤʖʗʂʌ ɝɸʃʂʌ ʖɸʗɼʆɸʍ ʖɸʗʂ ɾ ʜɺʖʕʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ

ʂʍʈ ʍɼʖɼʘʂ ʍʏʗ ʋɸʗʖɸʇʗɸʕɼʗ ʏʗʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɾʂ ʕɼʗʒʂʍ ʖɸʗʂʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɋʍɸʆɸʍɸɹɸʗ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʜɺʍʏʙʀʌɸʋɹ Ɋʌɻʑɼʔ ʔʖɸʘɸ ɥʏʙʔɸʔʖɸʍʂ ʔʑʏʗʖʂ ʕɸʗʑɼʖʂ ʆʏʐʏʙʋɿ ʚɸʏʙɼʗʃʂʝʖʂʍɺ ʋɸʗɽɸʈʞʏʙʋ ɔʍʈ ɸʕɼʃʂ ʕʔʖɸʇ ɽɺɸʘʂ ɻʏʑʂʍɺʂ ʇʔʆʏʉʏʙʀʌʏʙʍ ɸʍʘʍɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ʏʙʍɼʋ ʂʋ ʔʂʗʕɸʅʍɼʗɿ ɍʗɸʍʛ ɼʍ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ ʞ ɟɸʌʀʕʏʗʛʔɿ əɼʍʘ ɻʗɸʍʘ ʎʍʏʗʇʂʕ ɼʔ ʏʙʍɼʘɸ ɸʌɻ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ ɦɸʆɸʌʍ ɼʔ ʍʑɸʖɸʆ ɼʋ ɻʗɼʃ ʆɸʍɺ ʐɸʓʍɼʃ ʞ ʎɸʗʏʙʍɸʆɼʃ ʏʙʉʂʍɵ ʂʋ ʄʏʗʂʍ ɼʗɸʄʖɸɺʂʖʏʙʀʌʏʙʍʍ ʏʙ ʔɼʗɿ ʇɸʌʖʍɼʃʏʕ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂʍ

Ɏɦ ɦɘɦɎɪɔ ɊɘɨɔɧɡɩɎɟ ɡɫɦɡɫɝɟɊɦɔɩɎɕ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɧɎɕɡɫ ɒɎɝɊɟ Ɏɧ ɑɟɨɩɡɫɒɞɡɫɟɦ ɘɊɟɌ ɊɥɊɧ +(5%$/,)( 1875,7,21 ɑɟɘɎɩɡɫɒɞɊɟ ɊɩɨɊɍɩɊɟɭɔ ɧɩɊ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʘɸʍʆʏʙʀʌʏʙʍ ɸʓɸʒɸʘɸʕ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʍɸʞ ʕɸɽʛɿ ʞ ʇɼʅɸʍʕʏʕ ɽɹʏʔɸʍʛʍɼʗɿ əɸʒʏʗɻ ʚʏʙʃɿ ɻɸʗʈɸʕ ʔʍʏʏʙɹʏʗɻɿ Ɋʌʁʋ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʏʙʋʍ ɿʍʀɸʍʏʙʋ ɾ ʎɸʖ ʇɼʎʖ ʞ ɸʗɸɺ ʂʔʆ ʛʏʙʍʍ ʏʙʉʉɸʆʂ ɺɼʗɸɽɸʍʘ ɾ ɯʂʀʍɼʔʍ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʏʙʗɸʄʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʑɸʗɺʞʏʙʋ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʅɸɺɸʅ ɹɸʗɻ ʄʍɻʂʗʍɼʗʍ ɸʕɼʃʂ ʇɼʎʖ ɼʍ ʃʏʙʅʕʏʙʋ ©ɝɸʗʋʍʂ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋ ª ʅʗɸɺʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɼʔ ɸʕɼʃɸʘʗɼʘʂ ɺʗɼʀɼ ʆɺ ʋʆɸʍɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅ ʋʂɸʕʏʗʏʕ ʍʕɸɽɼʘʗɼʘʂ ʍɼʗʛʂʍ ʊɸʗʑɿ ʞ ɿʍɻʇɸʍʗɸʑɼʔ ʐɸʕɼʃɸʘʗɼʘʂ ʊɸʗʑɸʌʂʍ ʇʌʏʙʔʕɸʅʛ ɧɼʗɸɻɸʗʈɸʕ ʒʃɼʗʂ ʏʙ ʋʆɸʍʍɼʗʂɵ ʑɸʖɸʍɼʆʏʙʀʌɸʍ ʖɸʗʂʍɼʗʂ ʊʆʏʙʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ɔʋ ʜʗʂʍɸʆɿ ʎɸʖɼʗʂʍ ʏɺɼʎʍʐɼʘ Ɋʓʏʉʒ ʔʍʏʙʍɻɿ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʘ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ʇɼʖʞʏʗɻʍɼʗ ʞ ɻɸ ʜɺʍɼʘ ʂʍʈ ɻɸʓʍɸʃ ʔʏʙʑɼʗʕɸʌɽʏʗ Ɋʌʔʜʗ ʂʍʈ ʇɼʖ ʋʂɸʔʂʍ ʞʔ ʇʏɺʂ ʜɺʖʕʏʙʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ

Ɏʔ ʋɸʗɽʕʏʙʋ ɼʋ ʖɸʗɼʆɸʍʂʘ ɸʗʁɸʍɸʘɼʃ ɼʋ ʔʑʏʗʖʂ ʕɸʗʑɼʖ ʆʏʐʋɸʍɿ ɸʆʗʏɹɸʖʂʆɸ ʔʑʏʗʖɸʈʞʏʙʋ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ɼʍ ʓʏʙʔɸʆɸʍ ʞ ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʋʗʘɸʎɸʗɼʗʂ ʋʗʘɸʍɸʆɸʆʂʗ ɔʍʔʖʂʖʏʙʖʏʙʋ ʏʙʔɸʍɼʃʏʙ ʖɸʗʂʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʃʛɼʘʂ ʑʗʏʝɼʔʂʏʍɸʃ ʔʑʏʗʖɿ ʔɸʆɸʌʍ ʎɸʗʏʙʍɸʆɼʘʂ ɽɹɸʉʕɼʃ ʏʙʁɸʌʂʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ʋʂ ʚʏʛʗ ɾʃ ʌʏɺɸʌʏʕ ɔʍʐ ʏʗ ʑɸʇʂ ɽɺɸʘʂ ʏʗ ʂʍʖɼʍʔʂʕ ʋɸʗɽʏʙʋʍɼʗʂʘ ʇɼʖʏ ɻʁʕɸʗʏʙʀʌɸʋɹ ɼʋ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʙʋ ʇɸʖʆɸʑɼʔ ɻʁʕɸʗ ɾʗ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ɸʗʀʍɸʍɸʃɿ Ɏʔ ʔʆʔɼʘʂ ɸʆʖʂʕʏʗɼʍ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʕɼʃʏʙ ʀɼʋɸʍ ʞ ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍʔ ʆɸʍɺ ɸʓɸʕ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʕʗɸ ɔʍʈ ɺʗɸʕɼʘ ɸʌʍ ʚɸʔʖɿ ʏʗ ɸʌʔ ɸʑʗɸʍʛɸʍʂʎɿ ʕɸʉʏʙʘ ɸʓɸʒɸʖɸʗ ɻʂʗʛɼʗ ɾ ɺʗɸʕʏʙʋ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʍɻʂ ʎʏʙʆɸʌʏʙʋ ʞ ʆɸ ɸʎʄɸʗʇʂ ʋʂ ʎɸʗʛ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʄʏʗʇʗɻɸʖʏʙʍɼʗɿ ʂʍʈ ʅɸʍʏʀɸʘʗɼʘʂʍ ɿʍʆɼʗʏʙʀʌɸʍʍ ɸʓʍʐʕʏʉ ʇɼʖɸʛʗʛʂʗ ʚɸʔʖɼʗʂʍ ʞ ɸʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗʂʍ ʏʗʏʍʘ ʇɸʔɼʃ ɼʍ ʍʗɸʍʘ ʇɸʊɸʄʏʗɻʍɼʗɿ ɣɸʗɽʕɼʘ ʏʗ ɼʔ ʐɾʂ ʔʄɸʃʕʏʙʋ ʂʋ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ ʆɸʑʕɸʅ ɼʍ ʇɼʍʘ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʕɸʗʛɸɺʅʂ ʇɼʖ ɝɼʍʛ ɸʍʘʆɸʘʗɼʘʂʍʛ ZHOOQHVV ʀɼʔʖ ʕɼʗʃʏʙʅɼʘʂʍʛ ʞ ʕɼʗɸʆɸʓʏʙʘɼʘʂʍʛ ʔʍʕɼʃʏʙ ʓɼʁʂʋɿ ʆɸɽʋɼʘʂʍʛ ʅʗɸɺʂʗ əɼʍʘ ɸʌʔʑɼʔ ʔʆʔʕɼʘ ʂʋ ʍʏʗ ʆʌɸʍʛɿ Ɏʔ ʔʂʗʏʙʋ ɼʋ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ɸʋɹʏʉʒ ʎɸʗʛɿ ʞ ɸʗɻɼʍ ʐɼʋ ʆɸʗʏʉ ʑɸʖʆɼʗɸʘʍɼʃ ʂʋ ʜʗʍ ɸʓɸʍʘ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃʂ ʞ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻʂ ʖʉɸʋɸʗɻʆɸʍʘ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʇɸʍʛɸʍʌʏʙʀɼʗʂ ʇɸʋɸʃʂʗʂ Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɼʔ ʍʏʙʌʍʂʔʆ ɸʕɼʃɸʘʗɼʘʂ

əɎɨɡ

ɊɥɊɤ

ɭɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍʍ ɸʓʍʐʕʏʉ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʑʍɻʡʋ ʕɼʗɸɹɼʗʡʋ ɾ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʛɸʎʂ ʕɼʗɸʇʔʆʋɸʍ ʅʗɸɺʗʂʍ ʏʗɿ ʍɼʗɸʓʡʋ ɾ ʍɸʞ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ɻʂɼʖɸ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʕɸʗʁʡʀʌʡʍʍɼʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʛɸʍɸʆʡʀʌɸʍ ʇɼʉʡʆʂ ɸʣʍʜʗʌɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʡʀʌɸʍ ɻɼʑʛʡʋ ʆɼʍʔɸɹɸʍʏʗɼʍ ɸʆʖʂʕ ʇɸʕɼʃʡʢɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʡʋ ʞ ɹɸʕɸʗɸʗ ʇɸʍɺʂʔʖ ɋʏʃʏʗ ɸʗɻʌʡʍʛʍɼʗʍ ʡʍɼʍ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ɹʍʡʌʀ ʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗʕɼʃ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ

84

85

Made with FlippingBook Annual report