Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɟɰɟɍ

ɎɒɎ ɎɩɘɊɩ ɓɊɝɊɟɊɘɊəɊɨɧɊɗɔ ɑɟɒɊɪɭɡɫɝ ɭɊɠɑ ɘɊɞɡɫɟ ɐ ɘɊɩɎɕɔ ɐ ɕɔɡɧɔɟ əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɎɕ ɦɣɔɨɊɘɡɫɪɟɎɩɑ ɜɊɩɣɎɩɑ Ɏɧ ɊɗɖɊɤɩɎɩɑ ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɡɫɝɔɪ əɎɨɡ Ɋɞɟ ɘɊɞɡɫɟɊɪɟɎɕɡɫ əɊɝɊɩ ɣɎɨɭ ɐ ɏɌɡɫɠɡɩɎɟ ɊɧɎɕɊɪɟɎɕ ɊɗɖɊɤɩɎɩɑɵ ɬɡɩɚɎɕɡɧ ɖɡɫɦɊɬɎɕ ɊɩɊɌ ɊɗɖɊɤɩɎɩɔɪ

ɖɡɩəɰɩɍɟɎɩ ɦɟɧɎɕɰɧɎɩɊɋɎɩɞɊɕ

ɦɟɟɍɊɘɊɩɌɔ ɘɊɕɡɩɔɊɘɊɟɡɫɒɞɡɫɟ =

əɔɝɟɊɘɊɟ ɬɡɖɊɟɊɘɡɫɒɞɡɫɟ

ɊɘɨɔɧɡɫɒɞɊɟ ɌɡɩɗɊɘɔɪ

əɊɧɊɦɊɩɊɘɠɥɧɊɗ ɦɟɡɫɟɍɑ ɥɡɫɦɊɦɨɊɟɡɫɝ

ɊɥɊɧɎɕ əɊɜɊɖ ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ əɊɩɪɑ əɎɨɊɭɩɭɩɰɝ ɐ ɝɊɩɍɘɊɟɪ ɖɝɋɔ

ɠɸʖɼʗɿ ʆɸʗʂʛ ʐʏʙʍɼʍ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʆɸʋ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʙ ʛɸʎɿ ʔɸʆɸʌʍ ɹʏʃʏʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʍʕɼʍ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ɑʍɻ ʏʗʏʙʋ ɥʏʙʔɸʔʖɸʍʂ ʇɸʋɸʗ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ʄʍɻʂʗ ɾ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ©ʐʏʙʍʞʏʗʂ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɿªɵ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʊɸʗʑ ʞ ɸʅʄɸʒʏʙʗ ɸʌɻ ʀʕʏʙʋɵ ɸʗɸɺ ʞ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʑɸʆɸʔ ɟʋɸʍ ʋʏʖɼʘʏʙʋɿ ʇɸʍɺɼʘʍʏʙʋ ɾ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɹʒʒɸʍʌʏʙʀʂ ʕʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ɮʋɼɺɸ ʊɸʗʑɸʀʀʏʙʍɼʗʂ ʑɸʆɸʔʂʍ

ɟɩɊɟɪ ɡɧɭɎɩ ɟɧɊɏɎɪɩɎɕ Ɏɟ ɭɊɠɑ Ɏʗɹɼʋʍ ɸʕɼʃʂ ɻʁʕɸʗ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ɸʗɻʌʏʙʍʛɿ ʛɸʍ ʇɸʔʍɼʃ ɻʗɸʍ ʛɸʎɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʓɼʁʂʋɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʔʖɼʉʅɼʃ ʋʂʜʗʂʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌʏʙʍ ʆʏʗʐʏʙʋ ɼʍ ɻʂʍɸʋʂʆɸʍ ʞ ɸʓɸʒɿʍʀɸʘɿ ʀʕʏʙʋ ɾɵ ɸʌʃʞʔ ʒɸʍʛ ɺʏʗʅɸɻʗɼʃʏʙ ʆɸʗʂʛ ʐʆɸ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʕɼʃʘʏʙʆɸʌʂʍ ʛɸʎɿ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʏʗʏʎ ʖʕʌɸʃʍɼʗʂɵ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ɿ ʆʗʆʂʍ ɸʕɼʃɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ʛɸʎɿ ʇɸʖʆɸʑɼʔ ʍʗɸʍʛ ʏʕʛɼʗ ʛɸʎɿ ʍʕɸɽɼʘʗɼʃ ɼʍ ɸʗɸɺ ɻʂɼʖɸʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ʏʐ ʋʂɸʌʍ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʏʙʋʍɼʗ ʋʖʘʍɼʃ ʔʍʍɻʂ ʋɼʒ ɸʌʃʞ ʚʏʚʏʄɼʃ ʔʍʕɼʃʏʙ ʔʏʕʏʗʏʙʌʀʍɼʗɿɵ ʇʜɺʏʙʖ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʔʍʍɻʂ ʂʍʐɿ ʂʇɸʗʆɼ ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ ʁɸʋɸʍɸʆ ʞ ʋʏʖʂʕɸʘʂɸ Ɋʌʔ ʇɸʗʘʏʙʋ ʜɺʍʏʙʀʌɸʍ ʆʇɸʔʍʂ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʄʏʇɸʗɸʗɸʆɸʍ ɺʂʗʛɿ ʞ ʄʏʗʇʗɻɸʖʏʙʂ ɸʒɸʆʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ɟɩɊɟɪ ɡɧɭɎɩ ɭɊɠɔ ɖɟɍɔɩ ɢɡɫɟɎɟ ɜʂʎʖ ʔʍʏʙʍɻɿ ʞ ɸɻɼʆʕɸʖ ʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ɻɸʍɻɸʉɼʘʍɼʃ ʅɼʗɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ɼʗʆɸʗ ʁɸʋɸʍɸʆ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʞ ʋʖɸʕʏʗ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ɮʗɺɸʍʂɽʋʂ ʋɸʔʂʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋʎʖɸʑɼʔ ʇʏɺ ʖɸʍɼʃ ɸʌʃ ʏʐ ɸʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɼʗɹ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʛɸʎʂ ʞ ɸʓʏʉʒʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ɸʌʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʏʗ ɸʍʈɿ ʋʂʍʐʞ ʆɸʋ ʖɸʗɼʆɸʍɿ ʐʂ ʇɼʖʞɼʃ ʂʗ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂʍ ʞ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʍɿ

ɔɟɢɔɪ ɦɘɦɎɕ

ɘɊɩɌɊɧɡɩɎɕ ɭɟɎɕɡɫ ɥɎɓɔɝɑ əɼʖɸɽʏʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʘʏʙʌʘ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʏʗ ʛʍʂ ʛʗʏʍʂʆ ʑɸʆɸʔɿ ʇɸʍɺɼʘʍʏʙʋ ɾ ʛɸʎʂ ɸʕɼʃɸʘʋɸʍɿ ɭʍʂ ʑɸʆɸʔɿ ʔʗɸʘʍʏʙʋ ɾ ʛɸʉʘʂ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʂʍʐ ɸʌɻ ʅɸʄʔʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʛɸʍɸʆɿ ʋʍʏʙʋ ɾ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʍ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɾʃ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʜʗɸʆɸʍ ʛʍɼʃ ʁɸʋ ɋɸʕɸʗɸʗ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʒʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʏʕ ɸʗɸɺɸʘʍɼʃ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ɋɸʘʂ ɸʌɻ ʒʏʙʗɿ ʔʖɼʉʅʏʙʋ ɾ ʇɸɺɼʘʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɽɺɸʘʏʉʏʙʀʌɸʍ ʖʑɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɝɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗɿ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʜʗɿ ʔʆʔɼʃ ʔɼʍʌɸʆɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʋɼʆ ɹɸʁɸʆ ʋɸʛʏʙʗ ʒʗʂʘ Ɋʌʍʏʙʇɼʖʞ ɹɸʁɸʆ ʒʏʙʗ ʄʋɼʃ ʔʍʍɻʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʂʘ ʗʏʑɼ ɸʓɸʒ ʞ ʁɸʋ ʇɼʖʏ ɡʐ ɹɸʗʈʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʒʗʂ ʋʂʒʂʍ ʜʗɸʆɸʍ ʍʏʗʋɸʍ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʃ ʛɸʎʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʆɺ ʇɸʋɸʗ ɒɼʌɿ ʔʏʙʗʊɿ ʇʌʏʙʀɼʗɿ ʞ ɺɸɽɸʕʏʗʕɸʅ ɿʋʑɼʃʂʛʍɼʗɿ ʇɸʎʕʂ ʐɼʍ ɸʓʍʕʏʙʋ əɎɨɎɧɎɕ ɖɝɎɕɡɫ ɥɎɓɔɝɔɟ

ɟɎɩɝɡɫɗɎɕ ɯɔɏɔɘɊɘɊɟ ɗɊɟɩɊɋɎɥɟɧɊɗɡɫɒɞɡɫɟ

ɪɸʍʆɸʘɸʅ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʅɸʄʕʏʙʋ ɼʍ ʏʗʏʎɸʆʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʃʏʗʂɸʍɼʗ ɋʏʃʏʗ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʋɼʅ ʋɸʔɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ɸʍʘʆɸʘʍɼʃ ʐɸʚɸʕʏʗ ɸɼʗʏɹ ʓɼʁʂʋʏʙʋ ɗɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋʂ ʜʗɸʆɸʍ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍɿ ʗʏʑɼ ɟʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗ ɾ ʔʆʔɼʃ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘɵ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʏʕ ɸʌʍ ɚɎɥɭ ɋɎɩɎɕ ɦɟɧɎɕɡɫ ɜɔɠɨ ɦɡɧɡɩɡɫɞɒɟɎɩ Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʔʆɸʍɸʃ ʀɼ ʂʍʐʑɼʔ ɾ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ʋɸʗʔʏʉɸʆɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʞ ʂʍʐʑɼʔ ɾ ʖɼʉʂ ʏʙʍɼʍʏʙʋ ʍʌʏʙʀɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ʔʍʕɼʃɵ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʕ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʁɸʋɿ ɣɼʖʛ ɾ ʏʙʖɼʃ ʇɸʊɸʄɸʆʂ ʞ ʚʏʛʗ ɹɸʁʍʏʕɵ ʋɸʍʗɸʆʗʆʂʖ ʅɸʋɼʃʏʕ ʔʍʏʙʍɻɿ ʔʍʍɻʂ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʖʆɸʘʍɼʃ ɸʓʍʕɸɽʍ ʗʏʑɼ Ɋʌɻ ʁɸʋɸʍɸʆɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʏʗʑɼʔɽʂ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ɹʏʃʏʗ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʍɼʗɺʗɸʕʕɼʍ ʔʍʍɻʂ ʌʏʙʗɸʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂʍ

88

89

Made with FlippingBook Annual report