Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɦɔɩɡɛɊɘɊɟ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɰɩɋɊɒ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

15 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

©ɤɸʋʚʂʍɺ ɤɼʛª

ɪɸʖʆɼʗɵ ʘɸʖʆɸʑɸʗɸʍʂ ʂʤʖɸʘʂɸ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ɻɼʑʂ ɼʖɵ ʀɼʛʕɼʃʏʕ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʂ ʕʗɸ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʀɼʛʕɼʃʏʕ ɻɼʑʂ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʆʏʉʋɿ

ɝɊɩɏɰɝ

15 ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

10–15 ɊɟɌɊɝ

10 ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

15 ɊɟɌɊɝ

30 ɊɟɌɊɝ

ɘʏʉɸʌʂʍ ʏʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʆʏʉʋʏʕ

©Ɋʗʒʂ ʛɸʌʃʕɸʅʛª ʖɼʉʡʋ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗɵ ʈɼʓʛʏʕ ɻʂʑʐɼʃʏʕ ʇɸʖɸʆʂʍ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʏʕ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

10 ɊɟɌɊɝ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘɵ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʕɼʗ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕ ʈɼʓʛɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʅʍʆʍɼʗʂʍ ʇɼʍʕɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɭɸʌʃ ɻɼʑʂ ʆʏʉʛ ʆʛɸʍʔʖɸʅ ɻʂʗʛʡʋɵ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʂ ʕʗɸ

ɪɸʖʆɼʗɵ ʘɸʖʆɸʑɸʗɸʍʂ ʂʤʖɸʘʂɸ

ɭɸʌʃɼʗ ʖɼʉʡʋɵ ʕɼʗ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕ ɸɽɻʗɼʗɿ

ɠɊɋɊɒ

5–7 ɘɝ

əɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ 15–20 ɘɝ

ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ

ɧɸɽʛ

ʆɸʋ

40–1 ɧɊɞɩɘɞɊɟ ɩɡɣɎ

20 ɊɟɌɊɝ

15 ɊɟɌɊɝ

20 ɊɟɌɊɝ

ɚʏʉʂʆ

ɗʍʆʂ ʈɺʡʋɵ ʆʏʉʛʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʆʏʉʋʏʕ

15 ɊɟɌɊɝ

40 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

ɞʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʎɸɹɸʀ ʋʏʖɼʘʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʆɸʖɸʗʕʏʉ ʆʗʆʍʡʢɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ ʗʏʑɼʏʕ ʆɸʋ ʆʗʆʍʡʋʏʕ ɸʕɼʃɸʘʍʡʋ ɼʍʛ

ɘʛɸʍʂʔʖ ©ɸʔʖʉʂʆª

ɡʖʛɼʗʂ ɸʗɸɺ ʖɼʉɸʚʏʄʡʀʌʡʍ ɸʓɸʒ ʞ ʇɼʖ

©ɗʏʕɸʄɼʘɺɼʖʂʍªɵ ʏʖʛʏʕ ɻʂʑʐɼʃʏʕ ʈɼʓʛʂʍ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʈɼʓʛʏʕ ʞ ʏʖʛʏʕ

©ɒʗʀʡʗªɵ ʈɼʓʛɼʗʏʕ ɻɼʑʂ ɸʓɸʒ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

96

Made with FlippingBook Annual report