Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɣɊəɣɊɟɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɬɡɩɚɊɥɰ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ

1 ɩɡɣɎ

45 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

20 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗ

©ɢʋʎʆʏʗɻª

ɦʡʋʏ ʆʛɸʍʂʔʖ

ɟʔʖɸʖɼʉʂ ʆɸʋʡʗʒɵ ʣʒʛʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

əɔɟɌɠɊɋɒɔ

ɝɊɩɏɰɝ

1 ɩɡɣɎ

1 ɩɡɣɎ

15 ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

ɚʏʉʂʆ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

3 ɘɝ

ɧɸɽʛ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

! Ɋɞɦ ɧɊɩɓɰɒɞɰɟɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

1 ɩɡɣɎ

15 ɊɟɌɊɝ

©ɤɸʋʚʂʍɺ ɤɼʛª

©ɔʍʛʍɸʀʂʓª

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ

©Ɋʗʒʂ ʛɸʌʃʕɸʅʛª ʖɼʉʡʋ

ɠɊɋɊɒ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

8–10 ɘɝ

əɼʅɸʍʂʕ ʕɸʗɼʃ 20–30 ɘɝ

ɧɸɽʛ

ʆɸʋ

15 ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

1 ɩɡɣɎ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ ©ɓɸʌʓɸʋɸɺʃʘʏʉª

©ɒʗʀʡʗª

ɚʏʉʂʆ

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

98

99

Made with FlippingBook Annual report