Stod-sus desember 2023

Det e ittjnå som kjæm tå sæ sjøl!

Av Leif Verstad, Elin Røsæg og Tove Hatling Jystad Dette er en hyllest til dugnadsånden. En hyl lest til alle dem som drømmer om å utvikle og bygge bygda. Og til alle dem som blir med på arbeidet og bidrar til at bygg og anlegg reises. Vi har sammen tatt fram historiene om mange av byggene og anleggene som er satt opp med dugnad og egenkapital fra byg defolket. Dette er rett og slett imponerende. Sammen bygger vi bygda. Les og bli stolt! Gusthaugen ungdomshus/kafe I forbindelse med bygging av Stod Samfunnshus, som ble tatt i bruk i 1962, ble ungdomshuset Lidarende gjort overflødig. Huset ble revet og Forr ungdomslag benyttet scenefløya til første byggetrinn på Gusthaugen, med kjøkken, gang, altan og sal, i alt 96 m2. I 1968 ble det innvidd peisestue i kjelleren. I 1972/73 kom et tilbygg på 56 m2. Ytterligere utvidelse/forbedring ble gjort i 1980. Ungdommene i bygda bidro med en betydelig dugnad sinnsats ved byggearbeidene. Huset ble solgt for flere år siden og fremstår nå som en flott enebolig.

bygging av eldresenteret. 22. juni 1984 Bygda overleverte et bygg med grunnflate på 390m2 som inkluderte 8 nye beboer-rom, avlast ningsrom, vaktrom, skyllerom, lager, hall og terrasse til Steinkjer kommune. For å få dette til gikk det med ca 11.000 dugnadstimer og bygdas velgjører for eldresak en, Norman Tiltnes, ga kr 1.000.000 i støtte. Omregnet til 2023-kroner er dette over 3,3 millioner kroner! En kuriositet er at det ble solgt bakst samt tyttebær som skolebarna plukket til kr 7.444,- som del av finansierin gen (over 25.000 i 2023-kroner). Kommunen ga et lån på kr 600.000. Kjellerstua på eldresenteret Det var gjort vedtak i Steinkjer kommune om å opprette et aktivitetssenter i hver gammelkommune hvert år, og nå stod Stod for tur. 29. oktober 1981 Drøftingsmøte med Husmorlaget, Bondekvinnelaget, Sanitetslaget og Eldresenteret 13. januar 1983 Med mange dugnadstimer (vi vet ikke hvor mange) ledet av Ole Skjerve og Egil Hatling, og kr 121.000 i støtte fra ulike offentlige instanser stod aktivi tetssenteret kalt Kjellerstua klar til bruk. Den ble åpnet av daværende ordfører Erik Bartnes og alle fikk kjøpe kaffe og brød for kr 6,-. 23. november 1984 Vaktmesteren på eldresenteret (kommunen) stilte krav om at han hadde bruk for rom met der treskjærerne holdt til. Våren 1988 Audun Skei og Ola Bruheim satte på dugnad i stand et nytt rom på 40 m2 til erstatning for det eldre senteret ville bruke. 28. februar 1989 Det var ønsket fra bygda å flytte selve aktivitetssenteret til kjelleren under det nye utbygget som stod ferdig i 1984. Steinkjer kommune godkjente søknaden.

Stod sykeheim/eldresenter 1920 Stod kommune kjøper gården Klæbu, og der ble det reist en gamleheim i regi av kommunen. 1977 Klæbu ble solgt og det ble bygd nytt eldresenter med en stor andel dugnad og byggematerialer fra bygde folket. Ca 1980 Det ble etter hvert klart at det var behov for flere rom og Stod sanitetslag tok da initiativ til å utrede muligheten for et tilbygg. 30. november 1982 Saniteten valgte plankomite for ut

>>> forts.

Made with FlippingBook Ebook Creator