Stod-sus desember 2023

Våren 1990 Kjellerstua står ferdig. Mange dugnadstimer gikk med og Norman Tiltnes ga kr 120.000 til byggingen. Vi fikk kr 15.000 fra Steinkjer kommune til kjøkken og et annet tilskudd til byggingen ellers (vi kjenner ikke belø pet). 30.oktober 2006 Avtale inngått mellom Steinkjer kom mune, Steinkjerbygg og Forr Skytterlag om vederlags fri disposisjonsrett av halve kjelleretasjen i 40 år fra 01.11.2006. Det ble også bevilget spillemidler til rommet i 2006 med de forpliktelser om framtidig drift det med fører. Idrettsanlegg Stod idrettslag har bygd og er ansvarlig for drift av grasbane, grusbane, sandvolleyballbane, lysløype, skil eik-anlegg med heis. Dette er anlegg som er tilrettelagt helt opp til barnehage og skole, og er fritt tilgjengelig for bruk. Bygging og drift av disse anleggene gjøres som i andre bygder på dugnad og med investeringer i utstyr (tråkkemaskin, plenklipper, scooter og lagerbygning). Stod idrettslag mottar ca kr 25.000 pr år i støtte fra Steinkjer kommune til dette arbeidet. Steinkjer kom mune har også gitt støtte (kr 5000 til kr 25.000) til flere utviklingsprosjekt opp gjennom årene. g I 2021 stod også det nye klubbhuset ferdig, og dette stilles på dagtid til disposisjon for Binde skole i forbind else med en tidsbegrenset leieavtale. Fotballbanene på Binde I «gamle dager» var det en fotballbane på Leinsmyra ved Klæbukorsen. I årene 1950-55 ble det opparbeidet en grusbane på Binde som var fullt ferdig i 1960. I årene 1972-77 ble det foretatt opprusting av banen med anlegg av løpebane/friidrettsanlegg, grøfting og tilsåing til gress bane. I 1998 ble det foretatt ny oppgrøfting/opprusting av gressbanen. I samarbeid med skolen ble det anlagt grusbane med flomlys i 1976. Med unntak av noe leid maskinhjelp, er alt arbeid utført på dugnad. Binde skileik Binde Skileik ble bygd i 2003 med stor dugnadsinnsats og støtte fra Norsk Tipping. Interessen for å få laget et skile ikanlegg var stor og den ene lørdagen Stod idrettslag in viterte på dugnad kom det hele 46 små og store dugnad sarbeidere. Daværende grunneiere Trine Binde Bratberg og Åsmund Bratberg stilte areal til disposisjon. I januar 20024 var det storstilt åpning av skileiken, og i årene som fulgte arrangerte Stod idrettslag Vinter-OL med mellom 500 og 1000 besøkende. Lysløype og Sellifjelltraseen Den første lysløypa i bygda sto ferdig til skisesongen 1968/69. Det var en forholdsvis kort løype på 1300 meter. Det ble registrert ca 500 dugnadstimer til denne oppgaven. Sist på 70-tallet forelå det planer for omlegging av veien gjennom Binde. Dette ville berøre lysløypa, og dermed meldte behovet seg for en ny lysløypetrase. Arbeidet med ny lysløype ble påbegynt i 1983. Igjen stor dugnad

sinnsats som resulterte i at den nye lysløypa på 3,8 km kunne åpnes 20. januar 1984. En ulempe var at veien måtte krysses for å komme inn i nytraseen. I 1988 ble det derfor laget tunnel under veien i Kjerstidalen. Det er senere vært gjort flere utbedrings prosjekter i lysløypa, og skitraseen til Blautbotn er også ryddet og merket med stor dugnadsinnsats opp gjennom årene.

Blautbotn

Hall, barnehage og spesialrom for skolen 01.10.2007 ble Stod samfunnshus og bygdeutvikling DA stiftet med sju lokale lag som eiere (Binde skolekorps, Forr Songlag, Stod idrettslag, Stod sanitetslag, Stod Bon delag, Forr historielag og Stod Teaterlag). Selskapet satte i gang arbeidet med å bygge idrettshall, barnehage og spesialrom for skolen samt betydelig restaurering av det gamle samfunnshuset. Prosjektet ble eid, prosjektert og gjennomført av bygde folket til en totalkostnad på kr 18,9 MNOK: • Hall: 12,1 MNOK • Barnehage: 4,2 MNOK • Samfunnshus: 2,6 MNOK Av dette var ca 1,42 MNOK dugnad. Utbyggingen ble finansiert med spillemidler, dugnad og låneopptak, og det ble inngått en 20-års avtale med Steinkjer kommune om bruk av hall og spesialrom (håndtverk, skolekjøkken, sal og scene), samt avtale med Marisletta barnehage (foreldre-eid) om husleie. Klubbhusene på Binde På 1960-tallet ble det satt opp en redskapsbod ved grus banen, som ble revet i 1976. Første klubbhus/garasje, lager og rennkontor ble oppført i 1976.

Made with FlippingBook Ebook Creator