Stod-sus desember 2023

I 1990 fikk idrettslaget en gave, «Magnehuset», fra Stod Samvirkelag som ble flyttet fra samvirketomta til idretts banen. Dette var opprinnelig en enebolig i en og en halv etasje som ble nedskalert til en etasje. I 2019 ble begge byggene revet og tomta klargjort for nåværende klubbhus. Medregnet byggingen av selve huset, utgjør dette til sammen 3.500 dugnadstimer. Stod samfunnshus I 1962 ble Stod samfunnshus tatt i bruk etter en lang pro sess med planlegging og bygging. Byggherre og eier var Stod kommune. Fra 1.1.1964 Steinkjer kommune. Prosessen med Nye Stod samfunnshus startet med et ønske om en bedre samarbeidsmodell mellom kom munen og eierne for øvrig (bygda) med hensyn til drift og utvikling av samfunnshuset. I 2002 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som konkluderte med at Steinkjer kom mune trakk seg ut som eier, at nytt lottlag ble stiftet med bygdas lag/foreninger som eiere, samt at grunnlaget for utvikling og framtidig drift av samfunnshuset skulle sikres gjennom langsiktig leieavtale med kommunen (Binde skole). LL Stod samfunns ble stiftet 26. april 2004 med følgen de eiere: Stod idrettslag, Forr songlag, Stod teaterlag, Binde skolekorps, Stod sanitetslag, Stod bondelag og Forr historielag. Styret initierte til et forprosjekt sammen med arkitekt Rolf Lyngstad. I tillegg til renovering/ombygging av eksisterende bygningsmasse, utviklet dette seg til et stort prosjekt som også omfattet ny flerbrukshall og nytt barnehagebygg. Etter to år med planlegging, prosjektering og finansier ing, gjorde årsmøtet i 2006 vedtak om bygging. Buds jettet var på 18.8 millioner. Byggekomite ble nedsatt og Per Hatling og Ola Petter Volan fikk i oppgave å være dugnadsledere, en krevende oppgave de løste med glans. Høsten 2008 var flerbrukshall og barnehage ferdig. Videre var samfunnshuset renovert/ombygd innvendig med ferdig skolekjøkken, storkjøkken, møterom, storsal/ scene, foaje, frivilligsentral, samt formingsrommene i sokkeletasje. I tillegg ble det skiftet vinduer i hele sam funnshuset. Dette var et stort og krevende prosjekt som var basert på stor dugnadsinnsats. Totalt la bygdefolket ned om lag Skytebanen til Forr skytterlag ble i 1948 flyttet fra Binde til Bjørdal. Der ble det bygget standplass og grav/skives tativ for skyting på 100 m, 300 m og 600 m. Videre ble det bygget skytterhus av en tyskerbrakke. På 90-tallet ble det påbegynt en storstilt utbygging av skytteranlegget. Det ble bygget en ny standplass med omkledningsrom, 100 m med 10 skiver og skivetrekk. Videre ble det bygget ny 200 m bane med 8 skiver. Nytt skytterhus ble også tatt i bruk. Et moderne hus som også kan leies ut til møter, kurs og selskaper. De senere år er det blitt montert elektroniske skiver på begge banene. Anlegget fremstår nå som et tidsmessig og moderne tilbud for jegere og skyttere fra 10 til 100 år. Utbyggingen av skytteranlegget på Bjørdal har vært et omfattende og kostnadskrevende prosjekt. Takket være en stor giverglede og dugnadsinnsats fra bygdefolket, er anlegget finansiert uten låneopptak. 12.000 dugnadstimer. Bjørdal skytebane

Bjørdal skytterhus

Miniatyrbanen Forr skytterlag har hatt miniatyrskytebane (15 m) ved Stod eldresenter/sykeheim siden 1986. Skytebanen ble i 2006 utvidet med omkledningsrom og et sosialt rom. I denne forbindelse ble det ytet spillemid ler, som medfører forplik telser både for skytterlaget og kommunen. Skytterlaget har hatt leieavtale med Steinkjer kommune siden 01.01.1986.

Den ble senest revidert i forbindelse med utvi delsen av skytteranleg get, og gjelder i 40 år fra 01.01.2006.

Etterord: Om noen sambygdinger ser unøyak tigheter eller har lyst til å bidra med mer tekst, send det gjerne til Frivilligsentralen. Sammen skriver vi også historien.

Huset i Trøin og Sunnan grendehus kommer i neste utgave.

Made with FlippingBook Ebook Creator