Vejviseren 1903

fo r Gjentofte Kommune. ^ 1 9 0 3 .

Kjøbenhavns Laane- eg Diskontobank Hellerup A fdeling. Strandvej 96 , Sundborghus. Telef. 119 . Aaben fra 10—1 og 6 7.

Br and- og d i r ke f r i Boxhvæl v i ng. Boxer udlejesfra 15 Kr. aarlig.

IndskudpaaFolio ogKontrabog. Rentenpa Kontrabog er3 1/2 pCt. p. a.samt Bonus.

Banken besørger alle almindelige Bankforretninger.

Made with