Vejviseren 1903

Telefon: for indenbys H e lle r u p 161, for vdenbys H e lle r u p 525. Ingeniør Georg R. Øllgaard, cand. polyt. M. I. F. 6 Duntzieldts Allé (ved Strandvejen) Hellerup, projekterer ot; leder Vandvæ rks- og Vand forsyn ingsan læg Ve j- og K loakan læg Spildevands-, Bade-, W. C.- og Septic-Tank-An læg . C. C. Møllers Handels* og Anlægsgartneri. Hellerupvej 51. __ T elefon 562. - ___ Frøhandel, Blomster- ogPlantehandel. Billigste Priser, samvittighedsfuld Betjening f Garanti for Beplantninger.

H. Chr. Hegelund Cigarer, Tobakker og Vine. Strandvej 76 („Bona“). « Lodsedler til Vareloteriet »

Q)

Q)

T e le fo n H e lle ru p UB. - V

Østifternes Brandforsikring (statsanerkendt) R e p ræ s en ta n t : T øm re rm . N. C. ¿Wadsen Hellerup —<5 Telefon 150. E>- tegner Forsikringer — dels i Henhold til Vurdering — dels paa kort Tid for Bygninger under Opferelse og Maferialier paa Byggeplads. Indtegnet Forsikringssum over 200 Mili. Kroner.

t

N’ELSEN « IY0ICHE. KJØBENHAVN

Made with