Villabyerne1919

ush -' jü - j

■ V I L L A B Y E R N E S : H

H

U

S

M

O

D

E

R

B

I A

D

«<>lôAb for Hjemmene i Hellerup, Charlotten lund , Ordrup, K lampenborg , Gentofte, Lyngby o g Holte sam t Omegnen.

1. Aarg.

O n s d a g d e n 1 . J a n u a r 1 9 1 9 . Redaktion: MIMI CARSTENSEN og E. W. PETERSEN (ansvarh.)

Kontor: L. Strandstræde 13 København K. Telf. 76 48

A. DALSKOO N Y V E J 2 3 :: G E N T O F T E T E L E F O N G E N T O F T E 2 7 7

Haveanlæg - Frugtplantager - Økonomisk havebrug projekteres og udføres overalt i Landet Egen Planteskole og Gartneri :: Flere Filialer og Kontor i København — Forlang Tilbud tilsendt — Landskonsulent for Danmarks Frugtavler-Forening og mange andre Foreninger :: Konsulentvirksomheden er statsunderstøttet

Merkurs Koloniallager H y ld e g a a r d s v e j 2 4 Telefon Qrd^ 4 gg Storl Udvalg i Biskuits, Kiks, med og uden Mærke L i k e r e r og en lille Best af gode gamle VINE R 0 M C O G N A C & W H I S K Y

U

O . BANG -RA SM U SSEN Strandvej 161. Telefon Hellerup 3 2 3 Anbefaler sine anerkendte hjemmelavede Viktualier. Forretningen grundlagt 1888, fru lilarle Nielsens Klinik

K l o a k , D r æ n i n g , S t ø b n i n g , V e j - o g B r o læ g n i n g s a m t L æ g n i n g a f F l i s e r u d f ø r e s a f A R N D T - J E N S E N A u t . K lo a k m e s t e r L y n g b y v e j 3 6 0 - T lf, G en to fte 6 4 6 . Kloaker renses agvedligeholdes

Telf. Ordrup 87 og 487 Egen Planteskole med Roser og stedsegrønne Træer

* * ' ' e a l l é 17 , O r d r u p ^r°jektering af Have- og ^arkanlæg :: Specialafde- lln for Vedligeholdelse af Haver v . BROR. BENDTSEN

i i

for Dams-Frisering, Ansigts­ pleje, Manicure, Fodpleje S t r a n d v e j e n 1 67 T e l f . H e lr u p 1 0 4 6 y

f f l l U I I U I I j » ' i k

*■ '■

Tränegaardsvej 5 4 . - n f . Helrup 5 4 2 Udplantningsplanter, Jordbæ r, Tpmater m. m. K u l o K o k e s o B r æ n d e . M . A n d e r s e n , S t . K o n g e n s g a d e 106 . T E L E F O N 1 3 ,5 9 4 .

v o i , H a v e a r k i t e k t og A n l æ g s g a r t n e r $ t

4 ""g

f e

- Anlægsgartnere E S T E R S V E J 27 - Telf.: HE L L ERUP 1 8 4 9 y. '•***• N y A n l æ g « V e d l i g e h o l d e l s e r - O m fo r a x id r in g e r « , O v e r s l a g g r a t i s .

D a n s k P a ram e n th a n d e l, K. F. U. M. Gothersgade 115 A, 1\ Sal, Alterbeklædninger,

ip li

Præstekraver, Titus-Stager, Alter-Særkalke etc. 77/. Byen 4558.

Messehage1 r, Kirkeeffekter, Præstekjoler,

ir

^>0°DDDQDaaoaDDOan□□□□□□□3DnDnao^ Centralvarme-Anlæg Eftersynforetages Reparationer udføres O tto P lan ten e r Est ers vej 28

• • • • • • • • • • | # H . P . J e n s e n #J ^ F r e d e n s v e j 3 7 **» Charlottenlund ^ ^ Telefon Ordrup 1452 2 1ste Klasses Viktualieiiandel J § H j e m m e l a v e t F a r s 0 0 o g M e d i s t e r p ø l s e É Varerne bringes overalt J®®

E l e v a t o r

\ □□ □□□

H a v e a r k i t e k t e r N ø P U D & J O K l S Z O I l s A n l æ g s g a r t n e r e , Georgsvej 10, Charlottenlund. Esthersvej 16A, Hellerup. TELEFON ORDRUP 1393.

£ " «J ■ 05 * O ■ s : 03 " C IS o «Û ■ *: 1 6 ■ 03 - ca. ■

Telf.: Hell. 9 7 4

O X

Vore Hjem. »Lidt om Møblerne i Dagligstuen.

Tørvebriketter.

ligstueu. begynde med a t købe f. Eks. ©n Sofa og et Bord, som! pas­ ser til hinanden og i Størrelse til den Stue, de skal anbringes i. Em smuk Sofa, er en meget vigtig Ting i en Stue, den er et Slags Centrum for alt det øvrige, et. Samlings- og Udgangspunkt for a t de andre Møbler. Naar inian har købt disse to Ting, som iløvrigt slet ikke behøver a t være i saonime „S til” (den en© kan godt være „Empine”-, den anden „Chr. d. 8.”), miaa man helst stille dem op dér, hvor de skal staa, og saa Bygge videre paa sit Arrangement. F. Eks. ved a t købe nogle Stole. Men lad for Himlens Skyld være med a t anskaffe Dem de sædvanlige „To Lænestole og fire sm aa?’ Nej, gaa rundt og snus hos Møbelhandlere og- Antikvitetshandlere, led og led, til De snart hist, snart her finder no­ get, som rigtig- tiltaler Dem. Sam­ menlign det med det, De allerede har købt! se, om det „staar” fil hinanden trods al Uensartethed, og anbring det saa i tjnsembfet. Sa­ gen er jo nemlig den, a t saa. godt saml alt, hvad der v i r k e l i g t er smukt, ogsaa staar sammen, selv omi det er af ganske forskellige Stil­ arter eller Uid&trt i forskel 1 igo Træ­ sorter. Naturligvis gør man altid bedst d enten a t holde sin Stue i en lys og let Tone, eller i en mere massiv og mørk, forgyldt Ro- kokko og massivt Mahogni e r det f. Eks. ikke saa- le t a t anbringe ’ i samme Rum; men Undgaar man den Slags polare Modsætninger, e r der iøvrigt næsten ingen Grænse for, hvad man kan tillade sig. L et er det selvfølgelig ikke, at møblere e t Værelse paa denne Maa- de, men det er morsomt, øg det er udviklende. Thi her er det ¿jo, a t det skal vise sig, omi man har den re tte Gnist af „personlig Smag”, som rummer Udviklingsmuligheder i sig, saa det lid t efter lid t bliver En muligt a t skabe e t Hjelm, som er e t Unikum, fordi det er netop Ens Hjem,, skabt a f Ens egen Smag. Naturligvis e r det altid nemmest a t gennemføre en Ting, som den her foreslaaede, naar man er rige­ ligt forsynet med Mammon. Men det er forresten e t SpørgsmSal, om det ikke e r nok saa, f o r n ø j e l i g t , naar man ildte h a r a lt for stor en Overflødigbed af det attraaede Guld! Glæden ved a t spare sammen og Stykke for Stykke anskaffe sig, hvad man rig tig har L y st til, kender i hvert Tilfælde Matadorerne ikke. Mrs. Helen.

l ■ v=7i iyc?i^ i w ___P e n g e I C er De ved at lade Deres Saxe, Øxer, Knive, Kød- og Brødmaskiner (sp. 'erknive samt Gilletteblade) slibe, ^ pp , e l e k t r . S l i b e r i , S t . H a n s g a d e 2 3 , ved F r i i h s t i l e k . Højeste Pris betales for gi. Dæk og Slanger, Jern, Staal, Metal — • samt alt Slags Værktøj. — Cykler udlejes billigt.

A t e l i e r E i l e r t s e n S t r a n d v e j 1 8 5 - H e l l e r u p

H e d e g a a r d - B r o c h s Fabrik­ ker i V i k s ø fabrikere foruden deres udmærkede Tørv, der som bekendt er fremstillet efter alle Kunstens Regler ogsaa nogle alde­ les fortrinlige „Tørvebriketter“, som enhver Husmoder vil blive glad ved at benytte og sikkert nødig und­ være, naar hun først har prøvet dem. Man kan fyre op med disse smaa Briketter og de kan lægges paa Ilden for at holde den vedlige. I mange Timer kan disse smaa Tin­ gester, der minder om „Chocolade- brostenene“ ligge og varme og holde Gløder og hvis det er me-' get koldt kan der let fyres op med Kuul eller Koks ovenpaa Briket­ terne, saaledes at man paa den Maade ikke behøver saa meget Op­ tændingsbrænde. Alt i alt et fortræffeligt Brændsel. Jubilæumslegatet. Som bekendt har „Amtssygehu­ set“ for kort Tid siden fejret sit 25 Aars Jubilæum, i hvilken An­ ledning der blev oprettet et Legat, som desværre Influenza-Indsam­ lingen har virket lidt hæmmende paa, saa nu i Julen, hvor alle er bløde om Hjertet, beder vi de Of­ fervillige ogsaa at tænke paa Amts­ sygehusets „Jubilæumslegat“. Det første Bidrag der indkom var 5000 Kr. fra en kendt Tømmermester i i Hellerup. Senere er der i de vest­ lige Dele af Amtet: Glostrup, Taa- strup og Ballerup gjort et stort, personligt Agitationsarbejde med et godt Resultat, men der haabes jo ogsaa at høres godt nyt fra de velhavende „Osthendige“ : Helle­ rup, Strandvejen, Holte Søllerød, der altid har vist sig som gode „Amtspatrioter“, der blandt meget andet ogsaa har skænket den kost­ bare, store Grund til det nye Amts­ hospital i Gentofte. O s t e c r é m . lk Liter Mælk, 20 g Mel, 60 g revet Ost, Salt, 1 Knivspids Pa­ prika, 2 Æggeblommer blandes i en Kasserolle, som bringøs i Kog; man pisker godt, indtil Cremen er jævn og godt gennemkogt.

Vore Møbler er nogle af vort dag­ lig« Livs allervigtigste F ak to rer! De er vore Venner — skuldle i hvert Fald visere det, hvis vort H jem da er det for os, somi et Hjeml s k a .l være! ,,M.y castel” osv., som, Eng­ lænderne siger! Men der er ogsaa et gammelt Ord, som siger: „Vis mig, hvem du ømgaas, og jeg skal sige dig, hveihi du e r!” Og dette Ord, som jo egentlig er møntet paa vore Ven­ ner og- Bekendte, kan siaa udmlærket1 godt 'Overføres paa de Ting, som ! vi omgiver os med i det daglige Liv, ikke m indst paa vore Mølbier.' Det er jo saadan, a t e t Hjem garn-! ske n vilka,arligt giver den Besøgen- I de et Billede af den, soml bebor det. i Mian har ikke opholdt sig m ang e, Mi'nuttialrj i en Stue, for inian véd, om j den Kvinde, somi er Husmoder hér, j har Sans for Orden og Hygge, om ' hun er p ro ter eller sjusket, om| hun i har Skønhedssans eller ej. Qg last! but not least om hun har en i bar on god personlig Simlag, som ! har præget sig i hendes Valg af j Møbler, ©Her om hun hører til den | store graa Skar© méd Dusin sma-1 getn og Upersonligheden. N aar mian skal købet Møbler til | sin Stue er det, saml det først dg fremmest gælder om, dette: a,t faa nogle Mahler, som passer til Rum­ met. E t lille Rum skal have simaa log ikke a lt for tung« Møbler, ©t stort mjaa have Møbler, som kan hævde sig i det og ligesom sam­ le det. Men iøvrigt skal man vogt© sig fa r a t fylde sine Stuer med a lt for ensartede Møbler. Dette k a n være smukt og vil altid og under alle Omstændigheder virke re t stil­ fuldt og smagfuldt. Men d e t er k e d e l i g t og vil aldrig komme til a t gæld© som Udtryk for en personlig Simag. Af den Griund bør man ogsaa saa vidt muligt fraraade Folk a t købe „Møblementer”. Be­ vares, der findes mange smukke Ting! i denne Genre, det skal alde­ les ikke fraraad es; men paa den anden Side imlaa man huske, a t har man ©engang anskaffet sig saadan e t Møblement, saa er man for be­ standig udelukket fra a t supple­ re sin Dagligstues Inventar mied e t eller andet morsomt eller kønt i ty kke Møbel, som m an ma-aske se­ nere fa a r Lyst til a t eje. Mian bør derfor, naa r inian skal skal skride til Møblering a f Dag-

K ø b D e r e s F o d t ø j hos V a ld . H e m m e t h Jernbanevej 23, Gentofte Tlf. Ueotefte 520 Reparationer udfores paa eget Værksted hurtigt, smukt og solidt □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ D ° s L a e q e § S e . d u d a r d i m I | KOSMETISK KLINIK § KØBENHAVN □ AMAGERTORV B1 § □ ° g Specialitet : g § Paraffinbehandling for Ansigtsfejl: § § Vansirende Form af N æ se , M u n d , § □ K in d e r , H a g e og B r y s t sam t A r, □ O R ynker og lign. Lidelser. Træffes Tirsdag g g og Fredag 4Va—6. T E L E F O N Byen 51. o g NB.! Behandling i Hjemmet efter Aftale, o g PRIVAT-TELEFON Godthaab 471 y. o □ • o □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Skovshoved Hotel er efter endt Ombygning — og Udvidelse aabnet. — Elegant Restaurant — Hyggelige Selskabslokaler.

1Kurvemøbler“" S ! i S i| leveres billigst af Fagmand J ' Altid nye Modeller. Reparationer modtages, jj Søvej 12 ved Skovshovedvej j T e l f . O r d r u p 1 6 6 9 Ertmann Andersen Kolonial- & Viktualiehandel Jernbanevej 14 :: Gentofte :: T e l e f o n Ge n t o f t e 122 Extrafine Klipfisk haves paa Lager

S . I. B o r c h H e l l e r u p itpa n d v . 1 6 9 H e l r u p 1 1 6 9 x Kame forDamer, Herrer&Born.

y

1 IHR. INGERSLEV filial-&Delikatesehandel

ID A S Ø R E N S E N B Ø R N E E K V IP E R IN G H E L L E R U P V E J 2 3

TOBAKhr¿r Kongel ysvej iW^Telefon; Gentofte 67.

M A S S A G E K L I N I K

S P E C I A L I T E T : AFMAGR I NGS BEHANDL I NG — UNDER LÆGET I LSYN — CLASSENSGADE 19 B ., ST. AABEN 12—4. LÆGEN TR. 12—1

Vaskeriet Lindeborg • ? i L in d e g a a r d s v e j 11. ^ 2 c'aiitet: Fint D am etaj o g ^ } l . M an o h o tlin n ed . S S

Dejeuner — Diner — å la Carte I s t e K L A S S E S KØKKEN UDSØG T[E GAMLE VI NE

(Samme Køkkenchef som Klampenborg Badehotel). Værelser med og uden Pension. Telf. Ordrup 85. INGEBORG JØRGENSEN.

G. 5. Sensen <3affelbays ‘Rile 22 <3elf. !Hell. 13

Silen !Kansen Jordemoder.

“Anlægsgartner

tHaoearkitekt

Privat Fødeklinik: Villa Bregnebo

Kirkevej 8, Charl. Tlf. Ordrup 320. Patienter modt. før og efter Fødslen.

Husmoder, se her! d kln nu leveres til de ny Maksimalpriser. Store, nysaltede, fede Høstsild Vs. V 4 og i/2 Tønder med henholdsvis 15,25 og 50 kg. Netto Indhold for en Pris af K r o n e r ,34 p r . k g . Bornholmske i samme Pakning kun Kr. 1,00 pr. kg. — Alt inklusive Tøn­ der. Sædvanlig Garanti. B o r n h o l m s S i l d e s a l t e r i e r A m a g e r b r o g a d e 261. K ø b e n h a v n S.

N c r o T T E S “ af Læger som et fortrin­ e t Middel for Børn og Voksne mod

T h . S c h e l l i q C O L O N I A L H A N D L E R BAUNEGAARDSVEJ 32 = TLF. GENTO FTE 349. =

og Forkølelse. - Telf. 26i3. omsyes fikst og billigt

X ; T ' L

Modesalonen ■ øv e E n gh av ep lad s 11

¡i'

Made with FlippingBook Learn more on our blog