Villabyerne1951

49. aargaag UPSALC Hvidt herreundertøj i en prima interiock. Lange ærmer og tange ben. Atte størretser. Pr. sæ t..................... 1 V

Torsdag den 4. januar 1951

Nr. 1

Dci nyeAar skuMe gerne begynde godt - vi vii gøre eit, hved vi ken for at vatre Dem behjatipeiig med at faa den bedate brugte Vogn til Pengene — hvad vi ikke har paa Lager, foraeger vi at fremakaffe — kom og ae, hvad vi kan tilbyde Eem. — Skulde del lykkea for Dem at faa en Indkobetilladelae, aaa lad dea Mive 1 Gentofte Kommone - og vi frtmakager Dem den Vogn, De onaker, aom er bedet egnet til Formaalet. Fine og gode brugteVogne sz!ges - kebea ogtagea Kommisaion. — STRANDVEJ 2 : 1 - H E LR U P 3 102 - 6380

St!rt det nye år nied ít ;ore

líder Vika behí.idle håret med en

A!bert Andersen Autorhobiter

grundlag for de moderne friturer. I afdelingen for tkønhedtpleje tr/l-

(4utor

sive Lesquendieu præparater. V !KA Bernstorfisvej 67 HE f 3Sf - 1371

Charmeuseskjorter, ensfarvede og s ^ j b e d e . . . : ................................................... H d t

Te!f. Heirup 101- 2224 HELLERUP RUL- & KORS LAGER * $ SCT.PEDERSVEjZ

Utdne herrepuitovers i forskettige mønstre............................................... 1

Håndsyede handsker i dyre- og

ORDRUP CHARLOTTENLHMD H A N K Hovedkontor JægersborgA!té 31 Te!f. Ordrup 3600 FILIALER:

Drengeundertøj t små størretser pr. stk.................................................

Z

H E R R E OG D R E N G E W A G A S t N E T

H c ! r u p 2 1 1 2

H e ! r u p l 9 3 2

G J E N T O F T E O G O M E G N S B A N K . O R D R U P B A N K S K O V S WO V E D B A N K . V A N G E D E O G O M E G N S B A N K Kommunens æ!dste Pengeinstitut

strandvej 187 - Hetrupt30t- 630!

GENTOFTE BRÆNDSELSFORRETNiNG K. V. H A N S E N GENTO FTEGADE 94

Ordrupv^j 40. OR. 1351

Centraivarmespeciaiisten

HLULSÍ3R1 - PLtSSE - KNAPPER MaaKtNnnooani - aoLønaad - XNAnwuLLan LYNGBYVEJENS PHSSÉFORRETN!NG L Y N G B Y V E J 4 — TELF. RYVANG 9 6

Nyt og Baparationar 36 Aara Erfaring Nya Radiatorar paa Lagar RICHARD OLSEN Veerhetedi Q). Vartovvej 30 Ryvan^ 4144

G ENTO FTE 4120

HELLERUP BANK

UdBøgte PERS I ANER fin e b la n k e nkind E. H. K!ein Buntmager A . N. Wnnaen! AH é 4 T K H E .

S t r a n d v e j 1 6 9 (Hj. at Hellerupve¡) B c r n s t o r f f s v e j 6 9 (Wj. nf KUdeonnrdsvrj) L y n g b y v e j 2 3 5 (h¡. af fuborovnj) s t r a n d v e j 1 3 6 (ovnifnr Phistprsvaj) S e b o r g H o v e d g . 3 (H. v.d Giadsa.nvnj)

FILIALER .

o V / h r p fff/ p m o f V p ^ r f n n p r s n r f m o f f o ; ..J n ^ y p fi

^ n m / p s n r p r . ''^ / j p f f p p r å i r t / ) f r n ^ fp / ^ p ^ / r n i f/ n ^

f/p f f!n r p / .s f o b / t / n s p r - s b ip s fip f f i t t f / p s o r p r n y r p ^ f -

p a r f f p r / t i . f/ fp r / r / 7 i p f / . s f f / f p p r t ^ p r . — — —

^nntml 5213^

/ I '

BENYT DEN LOKALE BANK

/^^.SP77ipp/sf.f ftfP s 'N P ^ r

tndtevering:

4 A ! t k a n

Gentofte korsetmagasin

Ra.^fnton/ n/ rAnngarat to/t ni .sf;nr- prM mür............... 1 Idna hnlstarlflnadar i Is.aa ng mnr- Aa. an.s/nrtada ng tarnada. - ! rrrdi Pal.a/nrada .tlfiudlu^ar n/ fina, hlada brunt Aa/taaåind. .\ad'nt /rn IIP.10 n l p r . p^^............................................... Pnr.'ltalliga arn/nrrada. striltlrada, ^ ^M n a stalds ^ m p ^ a ^ ................ Stltuanar .ulåa trn/ar ng Aanlclfpdar /nrnn.atriAAat .StarraTan 44. /aralcan- /inrtat. .amigan /nr pr. atlf. . . .

Rr.sfmnn/ atmrt rn.-i/nrtrf .si/f.r rrapr grorgpttr mrif nbatydf/'g for- !<*/å/7. /1/m. prt.a /9.-.S. .\t< pr. m

ORDRUP KØRESKOLE WyUegoordavej 51 O R D R U P 1 2 7 9 -4 0 9 4 Udtajning udan Farar Ford V g: Rutina Timar

Gentoftegade 50

//

Porcalæn. foraolvat Bastik. Bar. Barstola. B^m^amm^^^ o ^ a i t

P E R S t E N N E R Papir og latmatal

hvad Da allars skal bruga. VILLABYERNES UDLEjNlNG*t

Art ng manstrrt rrapr da r/tina. — 4/m. prt.s 14.Iff. .!m/gr.' /br pr. mfr. frapa ortdu/b. an.a/drtat .srmr. A/ad Iftnbfat. F/nr liostat 19..ÍP. amlga.s /nr pr. mtr. Rastmnnl ttl Aln.sar ng rtadardala n/ n/^ rnmairtr, uld ng .sillfa. 41m. pri.a f f . jff. .amlga.s /nr pr. mtr............... Prngt^ulda .sfnrMnm.strada. /rnn'lfa trapa da rltinar tiT anmmar^/nlar — 1mrdi indf. 19.f)f), .sm/g. /nrpr. mtr F.nltr/fa rr.atmnnl

SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OO OMEGN

B e n e e v o r U d a ^ l M n e

A G E R B E K -P O U L S E N Hatrup 404S

attar rtnn aVtar naaSttttneanart. Bestil i god Tid.

/9

¡S}aLr3)t{ít - jgfíkíi tSL v fam d

fF BtvAndveJ 8 6 1F O e n to fte a ;e d e 61 1F Je e ffe rn b o rB A llé 2 2 1F B e b o r ø H o v e d g e d e TB

K o n to r tid K l. 9 —16 L e r d e e K l. 9 —13 F r e d e e A fte n K l. 17—IB

Centråivårnie. W C., bådeværeiter. b!ikk 6 n

.fW

WILLIAM THORNBERG O R D R U P Y E j 143 A

: GAR

TLF . O R D R U P 4537

//

/&6/.r]Ei]tinr tJTiciniatcin.. HeNert^ps bittigste Sæbepriser Fineste 8 o- 8 $" ^ Luksussæbespaaner pr. ' , kg

DEN 1PANBKE LANDM A ND SB ANK

1.75 0.32 0.90

L J n p p / ffffP U ffp / f / b ff d / Raatmnnl n^ alagnnfa bnnndfralfta. afribada ng ntnrblnna- ntrada daa.aina i an alfian ng alf.atrn .atmr Irtnltfat n/ bal- gi.alf ri.afrn. — flnr Anafat 14..iO - an-lgan /nr pr. mtr

8 o" n hvid Haandsaebe, Vægt bs gr

BERMSTORFFSYEJ AFDELIMG Barrutorfftv.l 40. Hair.4523-4533 G E N T O F T E A F D E L IN G Gantoftagada 64 Gantofta 22BB H E L LE R U P A F D E L IN G HM^pM05 O R D R U P A F D E L I N G Ordrupvaj 90. Ordrup 4212-4364 S Ø B O R G A F D E U N G Saborg Hovadg 71. Søborg 2565

8o" n Rosen Cotdereme Sæbe. Vægt 190 gr

0.77

Krystalsæbe

1 / /2 k g

f o r D *r# a

I

værdipapirer er Landmandsbankens opbe­ varingsdepot. Det er tillige bekvemt, idet vt påtager os eftersyn af udtrækning, ku­ ponklipning. indløsning m. v.

Ren Blomster Brillantine, stor. Fl. . Ejers Lilliemælk Creme....................... Silkebløde Ansigtsservietter, ^oo Stk. M , ...................... 1.15 0.65 2.35 3.95 V A R E H U S E T S T R A N D V E J 1 0 6 T L .F ^ H E L L . . G R 4 1 B l/4F!fF?/V6 e^i'/ZVcF S OV^f/?4ir

J / p / f p r u p o/ c f.

tS / r n n & T / mSUUTE Tømmerhande! og BygningsartH{)ør Í 7 a 7 — A í c / r u p Í 4 4 6 — Í 4 ^ 7

0 M !H S E )^ n t í^ T t å C * B C M T n K T t ^ A aa. 4A T E L F . * 6 E 6 T 0 f T E 1 3 0 0 ^ L . k . i * . g t s

7^0/ar

Made with