Villabyerne1951

r i V!LLABVERNES BLAD

MBaatii^ïEMMM

A^/aorsfcf^i^cr H V M T aar ted denne tid tnødes ui paa en banepaard og tenter poo toget, der skai /øre os t'idere, og som t i r-ed /ortader station den Jt. december kt. ^4 præets. fft'or kører vi hen, og hvitke op- teveiser vt[ vt møde? Vi t-ed det ikke. Rejsebureauet har ikke tovet os nogen tgstetig rejse og hor paa /orhoand /ratagt sig ethvert ansvar /or rejsens gennemjøretse. Vi ved hefter ikke. otn vi kan betate bitfet- ten, og om vi btirer kofdt ud a/ to­ get undervejs, men vi haaber — huaber paa hvad? Hefter ikke det ved vi nøjagtigt. Bedre tider maa- ske, men det er svært at de/inere. Vi møder med de stcr.ste /orventnin- ger om det, der kotnmer, og det er det, der giver os mod tit at tage med toget og se /remad. ZVaar vt komtner ind i toget, vit vi tukke vin­ duet op, kikke ud i haob om at se tgs /orude — scfvophotdefsesdri/t^n vtt hjætpc os, og stotion 195J vit hur­ tigt bitve et minde, som vt hver /or sig har gjort tit vor historie. Men endnu staar vi usikre og des­ orienterede paa perronen. Vt ræk­ ker hinanden haanden og siger trods att med haob og /ortrøstning t stem- men; G fæ detigt N gtaar.' Litton.

embaiiage i Amerika og for resten ogsaa firkantede ftasker. De er nem. mere at pakke i en kasse og fylder mindre i isskabet derhjemme. Paa Jægersborg Ailes Mejeri har det været overvejet at føige amerika­ nernes eksempei med firkantede fia­ sker, eventuelt af pap. Men det biiver nok ikke tii noget foretøbig. Pap er jo hetter ikke gratis i disse tider. Des­ uden vii foik se mæiken. Vanen be­ tyder mere. end man skutte tro. Og der er vist ikke mange, der vit synes, at amerikanernes firkantede ftasker er kønne. Det maa en moderne fa­ briksteder ogsaa tage med i sine over­ vejelser. 25 aars jubilæum Mandag den 14. januar har mejeriet 25 aars jubilæum. Mejeriejer Viggo Jensen startede i 1927 med tre mand og har nu et personale paa 120. Meje­ riet har eget personaleblad og en sportsktub, der deltager i firmaturne­ ringer i fodbold om sommeren og i bridge- og skakturneringer om vinte­ ren. Gennem de senere aar har man haft samarbejde med en norsk fod­ boldklub. 1 aarene 1939—40 gennemførtes en længe tiltrængt modernisering og om­ bygning. efter at Viggo Jensen havde erhvervet nabogrundene paa Linde­ gaardsvej. og grundiaget for den nu­ værende kapacitet var saaledes skabt, da den storkøbenhavnske mæikeord- ning kom i 1941. I dag staar Jægersborg Allés Mejeri som en af Villabyernes store virksom­ heder — og den er aitsaa saa stor. at man som nævnt maa bygge om af tro/tkole grunde! kpo. Ordrup—Char!otten!und ORDRUP-Charlotteniund Husmo­ derforening begynder man det nye aars modesæson med noget saa turnuftigt og nødvendigt at betale kontingent, saa er det overstaaet. Kontingent-aftenen biiver torsdag den 10. januar kl 20 paa Ordrup Ho­ tel. og for at forene det nyttige med det morsomme vil be.^tyrelsen ogsaa yde sit kontingent og har derfor ar­ rangeret en festtig og fornøjeiig un­ derholdning, som afsiutter aftenen Lilian. Nytaarsafien FTER den /ede /ul er det ikke helt let at være værtinde ngt- aarsa/ten. Gæsterne er kødtrætte, saa hvor/or ikke tage skridte: fuldt ud og servere /isk som hovedret I mange hjem cr nytaarstorsken efterhaanden blevet tradition, og sy­ nes man, det er for hverdagsagtigt med torsk alene, kan man kompo­ nere en fiskegritt. hvori torsken ind- gaar. Menuen kan f. eks. tyde paa: * ^ * Mtislinpecocktail. Kogte eller henkogte muslinger iægges i por­ tionsgias og overhæides med en dres­ sing af tomatketchup, citronsaft, et par draaber engelsk sauce og do løg saft. et drys paprika og akvavit ef­ ter behag. Dressingen skal være is- koid. naar den hældes over og en citronrytter anbringes paa glassets kant. * * Mto-ed /iskepriH. Alle stags fisk kan bruges, og den koges og steges, som man nu synes. Ogsaa rejer og jomfruhummer iiver op. Hver slags fisk arrangeres for sig paa et stort fad omkring en top karriris. Desuden hører der smaa smørvendte løg. champignoner og smaa syltede agurker til. Smørsovs og bearnaisesovs gives ti!. * ^ ^ OsteboUer. 125 g mel afbages med 75 g marg. og 2 dl kogende vand. Naar dejgen er afkølet .røres 3 æg i. ét ad gangen. Tit sidst røres salt. lidt cayenne og 80 g reven ost i Bol­ terne sættes med en dessertske i ry­ gende varm palmin. Drysses med re­ ven ost. Muslingecocktail Mtjed /iskegrill, OsteboUer. HUSNODER- ^renmgerne Î E'

Tí! Scískab og Fest MAJE$T!( er bedst

* * * Pærer i abrtkossous- Kan man ikke lide at slutte med ost, er denne ret meget let og tæskende: Henkogte pærer læg.ges i et halvdybt fad og overhældes med abrikossovs: Udblød­ te abrikoser køres gennem kødma­ skinen, smages til med sukker, for­ tyndes med pæresaften, gives et op- i^g og evt. jævnes med- kartoffeimei. Desserten sprøjtes med flødeskum, og ristede mandeifiieter drysses over. Ltftan.

DM

M/f]//jMf, !mu^i OMriffti a/

<^V^í

îfTMfi, Ror¿ oj? .Sfo/í Mí/Zy/rs. Canmarh sürsta úinár transportable jfoar n7 D^rM Ty^Hísfí. — fra ^ f!/ ^00 CaMt'. Morf Mo^N^ atwaZí /

Søndag

Gentofte Kirke: Kl. 10 Thanlng, kl. 16 Martensen-Larsen. Amtssygehuset: Kl. 10,30 Viggo Hou- mand. Vangede Kirke: Kl. 10 Windfeld- Hansen Jægersborg Kirke: Kf. 10 Hotm- Nietsen Dyssegaardskirken: Kl. 10 Hans Thyge Jacobsen. Skt. Lukas Stiftelsens Kirke: Kl. 10.30 Erik Hoppe Helleruplund Kirke: Kl. 10 V Nø- rup-Nietsen. Hellerup Kirke: Kl. 10 J. Th Thom­ sen. kl 16 Gunner Tjatve. Messfaskirken: Kl. 8 Fabrieius. kl. 10 Hjerl-Hansen. Ordrup Kirke: Kl. 10 Frede Bøss. Skovshoved Kirke: Kl. 10 N K. Andersen. Skt. Knud Lavards Kirke: Kl. 8. 9 og 11,30 stille messe, kl 10 højmesse. Nytaarsaften Gentofte Kirke: Ki. 23,30 Thaning. Amtssygehuset: ingen Vangede Kirke: Kl. 23.30 Windfeld- Hansen Jægersborg Kirke: Kl. 23.30 Hoim- Nieisen. Dyssegaardskirken: ingen. Skt. Lukas Stiftelsens Kfrke: Kl. 23.30 Johs Mütter. Helleruplund Kirke: Kl. 23.30 V. Nørup-Nietsen. Hellerup Kirke: Kl. 23.30 J Th. Thomsen Messlasklrken: Kl. 23.30 Hjerl-Han. sen Ordrup Kirke: Kl 23.30 Frede Bøss. Skovshoved Kirke: Kl. 23.30 N. K. Andersen Skt. Andreas Kirke: Kl. 23J0 nyt- aarsandagt. Skt. Therese Kirke: Kl 17 takke- gudstjeneste m. præd Skt. Knud Lavards Kirke: Ki 19,30 takkegudstjeneste. Te Deum. Nytaarsdag Gentofte Kirke: Ki. 10 Martensen- Larsen Amtssygehuset: Ki. 10.30 Viggo Houmand. Vangede Kirke: Kl. 10 Torm. Jægersborg Kirke: KI. 10 Tegl­ bjærg. Dyssegaardskirken: KI 10 Max W. Oisen. Skt. Lakas Stiftelsens Kirke: Kl. 10.30 professor N H. Søe Helleruplund Kirke: Kl. 10 og 16 Hoiger Møller Hellerup Kirke: Kl 10 Gunner Tjalve Mrssiasklrken: Kl. 10 Fabrieius Ordrup Kirke: Ki 10 Schjøning- Jepsen. kl 17 Viggo Houmand Skovshovfd Kirke: Ki. 10 Viggo Jensen Skt. Andreas Kirke: Kl 8 og !!.!5 messe, kl 10 højmesse, kl. 17 andagt. Skt. llterese Kirke: Kl 9 højmesse m præd., kl. 11 stille messe EentoMe Ra#3!eVenstre (Gentofte og Hellerup fofkettngskrese)

Jægersborg Attés Mejeri sef fra Lindegaardsvej.

f r ^ f fM T O R fÆ iV B , 4 G V E D r f f ) : Hvor kom mælken i morges? f

'^- V 'K " Larsen LYMGBYVE) )M

Hunde modtages tit pen$ion, tritnming^ kiipning og had V H v o r d e v e j 6 Tit. Ordrup i468

ØLIG, ren og fristende staar mæiken hver nnorgen uden for døren. Hvor kom den fra? Er det den samme fiaske som f. eks. for en uge siden? Hvor­ for er den for resten ikke firkantet som i Amerika? Kan man være sikker paa, at indholdet er lige saa godt som i gaar? Å I serien HISTORIEN ^ BAGVED kikker vi i dag inden for hos Villabyer­ nes største mælkeleveran­ dør, Jægersborg Allés Me­ jeri. I smaa sæt vender og drejer den iange række sig forbi en aarvagen mejerist, som nøje betragter hver en keit fiaske mælk. inden den glider md i kølerummet.. En gang inteffent tager mejeristen en /laske op /ra transportbaandet og holder den mod Igset. Der ses ligesom en mørk skygge paa den ht-tde baggrund Er der. trods ni En mørk skyg^ge

Besøg paa Jægersborg A!!és Mejeri, iier tapper 13mill, flasker om aaret A A ^***^45.006 Gentoite-borgere faar hver dag mæ!k og iVJL f!ode fra Jægersborg A!!és Mejeri, der ieverer 60 pro­ cent af Viiiabyernes forbrug. Sidste aar aftappede man 13 miiiioner fiasker mæ!k e!!er dobbelt saa meget som for bare 10 aar siden. Der drikkes stadig mere og mere mæik. Fra alleen ser mejeriet beskedent I for at aflaste trafiken paa Jægerborg i ud. Man kan køre forbi hver dag [ Aité. j uden at ane den moderne virksom- ^ , hed bag en tav forretningsbygntng. D u i t c n d c tC H h e d

-------------------------------------^ Ansigts!øftning Hdan OpTration pftpr Or. Andr*. Mptodt Langbøigt Maske tterner Deres Ryn­ ker. Poser under Øjnene- Uren Hud m.aabnePorer btiversmuk og naturiig Fru And roeaen , s^BUdahK StrandvB) 2tS Hctrup SS23 ^Diabeiiac, Raadhuspi. 16. Palæ 19g; Angående dyner t en dyrtid som denne gteider det om at spare, hvor der spares kan. Att er ait for dyrt, ogsaa nye dyner. Biitige dyner har ingen ievetid, der for — tad os se paa Deres gamie dy ner, som sikkert trænger tii et grun digt eftersyn. — Vi vasker vaarene. renser fjerene, indsyer kanater, tapper og reparerer etter omsyer tit hvad De ønsker, eveatueit efterfyides med gode fjer. hatv- etter hetdun. Att foregaar paa egne systuer, og vi er rimetige med priserne, og hvis det haster, er vi hurtige i vendingen. R!ng tH Gentofte 70 Vor vogn kommer overott GentofteFjerrenseri Gentoftegode 34 Vf kon og$oo sætte nye voor poo Deres gomfe dyner og poder. SfG GODT NYTÅR MED BLOM­ STER OgsA i denne uge er der stort ud- vatg af VfOLAtr^aveptanter — f. eks. Jutebegonier, Atpevioter, sammenplantninger med Hyatin- ther. Tulipaner og Litjekonvat !er. Og i blomster er der bt. a. Nettiker, tangstitkede Tulipaner, Litjekonvatter, Koratgrene, yn­ dige OrthitM arrangementer etc. Vor varevogn bringer nytkrs- btomsteme overatt i København, Mde nytdrsaften og nytirsdag. De kan ogsi sende nytirsbiom sterhitsner overatt f provinsen — vi er medtemmer af *Sig det med Blomster -LUKKETtDER- Nytdrsoftwnsdo^dbsnt tffkf. /B Nytdrsdog dbont tff kf. fB

f RAMSPORTABU

K V A L I T E T TIL RIMELIGE PRISER Forlang vor prisitste og tltustrerede brochure S Ø B O R G 1444 Lundsyaard-\

Kun fra Lindegaardsvej tægger man mærke tii de smukke guistensbyg- ninger med store vinduer og hoie skorstene. Bygningerne udvides borg Allé. De tunge iastbiier har svært ved at komme ind ved tiikør- seisrampen og er hver dag ved at tave trafikstandsning paa Jægers­ borg Aité, naar de skat bakke ind. Til foraaret rives en ældre værk stedsbygning ned for deis at gtve piads for en bredere indkørsel, dets for en ny administrationsbygning, ug ' samtidig skaf mælkebiterne fra tan det dirigeres om ad Lindegaardsvej Tfzngcr Deres .Møbler til Omstopning Omhetrarkning eller Repsration. Tal med os og aftal Tid, som passer Dem. Vi giver Dem gerne Tilbud uden Forhind nue. ANKER MØBLER Strandvej !49 — HELrup 3637 Hellerupvej SA — HELrup 6407

Jægersborg Attés Mejeri er et øf tandets mest moderne Mejerifoik fra hete Europa kommer hvert aar paa studiebesøg, og ogsaa vore egne j husmodre har været her. Deres nav ne staar i gæstebogen side om side ^ Renheden dufter, mens man vader i skytievand paa vej rundt mellem skinnende maskiner. Fiiser, spande og behoidere — ait er steritt som hos lægen. Bare cn ganske titte ba-

Om faa maaneder skaffer mejeriet naed besøgende fra Norden, Frankrig, sig dog et aandehui ud til Jægers- Beigien og Amerika,

Husk nytaarstorsken! Vt nar aabent mandag d 3t ki 9— 14 Car! Christensen.

Udiejning af e!ek. vaske­ maskiner

fO kr. pr. dag

Ge 5629 V bsøMni.U.ma). a-H bringes overatt i Gentofte kommune Etektro vaskemaskineudtejn.

Indmeldelser modtages, og oplysning gives af nedennævn­ te bestyreisesmedtemmer: Formand: Afdeiingsingenior K. A. Kaae, Gentoftegade 55. tif. GE 1996 Y Næstformand: Bankfuldmæg­ tig Rich Faber. Sundvej 2, Hellerup, tit HE 1708 Sekretær: Ovet lærer H. M. Olsen. Ibstrupve) 31, Gen- tofte, ttf GE 1703.

Smørmejertst Lars Jensen vejer smør at

cille ville føle sig utiipas her. Man faar uviikaartig lyst til at vaske hæn­ der. Smaa strømme af vand siver klukkende ned 1 afløb, og hele tiden støder man paa en mejerist, som tit- syn^iadende vasker junger dagen tang. 25.000—30.000 kilo rhætk kommer hver dag ind fra gaarde og andels­ mejerier i Nordsjæitand og enkelte andelsmejerier i Sydsjælland. Der indvejes 10 millioner kilo mælk og fløde om aaret og aftappes 13 millio­ ner flasker. Mælkens vej fra rampen gennem de dundrende maskiner er et lille moderne eventyr. En betroet stab af mænd 1 hvidt vaager over, at det Caar rigtigt til. Mæiken giider i en stadig strøm gennem rørledninger. Den varmes op og køles af. hvirvles rundt og tappes af — bogstavelig talt uden at nogen har set den. Alt gaar automatisk. Ved ankom­ sten bliver mælken undersøgt for eventuelle uregelmæssigheder ved tugt og smag. .samtidig med at der tages prøver til fedtbestemmelser og bakteriologiske undersøgelse. Meje riet har sit eget iaboratorium. hvor prøverne undersøges. Saa gaar mælkestrømmen til var mebehandling, varmes op i faa se kunder og afkøles straks efter tH fem grader. 4000 liter i timen gaar gennem det moderne stassanierings apparat, hvis temperatur ikke mere kontrolleres ved haandkraft. men nu er udstyret med automatisk termo- reguierlng. 15 meter springvand Det sidste ied t kæden, mælkens aftapning 1 nyrensede flasker, er lige aaa mekanisk og sterilt som de foregaaende 800 flasker vaskes samtidig 1 75 grader varm sodalud. der presses ned I flasken med en 3.5 milUmeter tyk straale. som i frf luft kunne danne et springvand paa femten meters højde. ver flaske skylles igennem med 120 liter sodalud. og op til 4000 fla sker gaar gennem maskinen i timen Bagefter gennemlyses hver flaske to gange. Inden den paa transportbaand gilder Ind 1 et andet lokale tit fyld ning og kapsHng. Her atutter krea løbet. Mænd i hvidt

kontrol, komme: snavs i? Svaret er i reglen, at /lasken er ridset udven­ dig efter den hoorde behandling Det skal /o goa hurtigt, og der tages ikke med /iøji.vhandsker. 130.000 fiasker væk Er ridserne ikke ait for slemme, faar fiasken iov tii at fortsætte. Men snart maa den tages ud af drift. Fiaskerne er mejeriets ømme punkt. En fla.ske kan bruges omkring 90 gan­ ge, hvis den ikke gaar tabt Hvert aar mister mejeriet 1.30.000 flasker. Man regner med en brækage paa en pro­ cent. Mange flasker bliver kun brugt én gang Husmødre bruger dem til sylte­ tøj eller har dem bare staaende. I hun­ dredvis af flasker, der kommer tilba ge, bærer tydeligt præg af fernis el­ ler malerpensler. Og endnu flere har ikke set vand. siden de var her sidst. Mejeriet kan nægte at modtage dis­ se snavsede flasker og gør det. men naar de alligevel slipper igennem, forsøger men en rensning. Hver fia­ ske staar i 40 øre. Men daglig maa masser af fiasker staas i stykker, for­ di den skrappe lud ikke kan trænge igennem snavset Ffrkantede papf!nsker Flaskernes monotone strøm paa transportbaandet afbrydes med mel­ lemrum af glas. der knuses med en sønderrivende lyd. Det ser Ikke ud til. at nogen tager sig det nær Man repner med en brækage paa éh pro­ cent. Saa og saa mange flasker skal hver dag gaa 1 stykker Var det ikke biHigere at hælde mælken paa andet end flasker? Svaret er nej. Man bruger pap-

Gymnastik og haanJboid PDR HyidøgaardMkoien.

N ye

* 'T Rvmnasttkhold. paa senior- og

naand&ofdnoldøt (tirsd. og fred aften samt fredag efterm .).

*

Musik^edsageise — had Honorar A og 8 kr.

! Ordrup 4194 Y Bed^^t !3—14.

C H A R L O T T E N L U N D K U R S T E D Højfjeidsso! Kortbølge Dtaterm!, Fimen-Ly: Kulbuelyg Berthe yørgen$en Jægertborg Allé 66 - TU. Ordrup 1073 Lær at sy Deres tpj etegant og velstddende. Mandag ell tirsdag aften )^. 19.30—22 samt * ' *" .............. 9.30 '* fredag formiddag ki. —12 Een gang ugti. M kr. mdl.. 2 gange ugtt 35 kr. Nye hoid begynder 14 januar. mdi.

Vit De sæige Deres Materier, Kunst Antikviteter, ægte Tæpper, Ju­ veler, Guld, Sølv, herakøbellgt fndbo, enkelte Møbler m. m

Birgit Pifsner V voidgatie 7 Byen o:t34 ti. Char!!. Eiektrovask Ud!ejn. Store etektr. VMkemMki- ^ Ofdr. ner udtejep iOKr. pr. Dag — Erlngøg ovørøtt ! Kommu­ nen - ÊMtjjjog bodgt K!. 7-73 6877

opnøør De absolut h ø jcG te P r !a yed Boft#a!g

HØJFJELDSSOL 25Wh md] Leje m. Køberet. Forøg Velbefin­ dendet og modtag O-Vitammer fra de nyeste orig Modeller m. infrarøde og ultraviolette Straater. Kommer overalt A/S W ! D O X , E!-Firma, Skjotdsgade 9. v. Østerport Station. ØBro 868 Aften Fr.dal 3 3 6 2.

P. HerhoM! Jensens EIBSmStVEAimnOSER

Oeaita Vurdering. Stort Forakud gtvaa V. !9MlMår

Anavarah : Red. Kjnsr f'hristtansen. Dagbladet PtUitikena tryk. Køhenoavn

BMens Nytaarsgave

66

magnstitks Bundproppsr - sn Hite Udglft, som betsler sig manga Ganga I Labst af Aaret. - Montaras I Motor, Gaarkaasa og DKfarantiat - Op- samlar alte jern- og Staalpartikier, som clfkutarar I Olían - forabyggar SHdtaga og forlaangar Vognana Lavatld. Forlnng dam lant boa Daraa Sarvlcamand. !« graat AtMRt ANDtSttN. Strandrai B!

Rygkrds ADé L7- tK. Helt. *2076 fffg#V. Haff. 6t.j

A!ber! AnderMn STkAWMg! 2t!

Made with