Onsdag 03. oktober 2018

2

Onsdag 3. oktober 2018 •

Nå er det igjen blitt lys på Kapp

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Lyset i tunnelen

Vi vet at det ikke alltid går så fort når det kommer til fylkesveg 33 og forbedringer. Det tok mange tiår før vi fikk Falkentunnelen, og årene gikk også unna før vegen ble opprustet til god standard gjennom Totenvika. Nå er det i Akershus skoen i størst grad trykker. Alle som har kjørt gjennom Skreifjella vet hvordan det ser ut sør for fylkesgrensa, på det trangeste partiet ved Skreikampen. Her er fylkesvegen ei smal stripe som nærmest henger i fjellsida, med bare ett kjørefelt. Nå kan det se ut til at tunnelut- byggingen her kan komme før tunnelen lenger sør, i Byrud- berga. Selv om det ikke er bestemt, luftes ideen i disse dager. Og som fylkesvaraordfø- reren i Akershus sier, så fram- står det som veldig logisk for folk flest at den første tunnelen kom- mer ved Skreikampen, hvis det er praktisk mulig. Det bør ikke være slik at en skal føle seg utrygg på å passere, noe mange åpenbart gjør i dag. Så la oss håpe at tunnelbyggerne kan rigge seg til i Nord-Feiring i løpet av kort tid, behovet kan ikke dis- kuteres. Så var det Byrudberga og tun- nelen der. Her skulle det egentlig ha vært byggestart for noen måneder siden, men akkurat nå svever det litt i det uvisse. Vanskelige grunnforhold har gjort at byggingen er forsinket. Trolig ender det med at store deler av forarbeidet må gjøres på nytt, og at tunnelen her må få økt leng- den betydelig. Dårlig grunn og alunskifer kan tvinge utbyggerne til å se på en annen løsning enn den planlagte. Erfaringene fra byggingen av Falkentunnelen tilsier at det kan være lurt å bygge en lengre tun- nel. I området rundt Falken måtte det til mange sikringstiltak mot ras, og i ettertid har det blitt framholdt at mange av proble- mene kunne vært unngått ved å bygge en lang tunnel. La oss håpe at begge tunne- lene på Akershus-sida snart realiseres, og at denne så viktige vegstrekningen får det nødvendi- ge løftet. Finansieringen av utbyggingene blir et kapittel for seg selv, tunnelutbyggingen i Feiring blir åpenbart betydelig dyrere. Den som passerer bomanleg- get får se.

Gatelysene på Kapp har vært avslått siden i vår. Nå er det igjen lys i lampepunktene etter ekstraordinære tiltak fra Østre Toten kommune og fylkeskommunen, forklarer avdelingsingeniør Yngve Bakken i Østre Toten kommune.

Fotgjengere på Kapp kan endelig ferdes trygt etter at gatelysene ble slått på igjen i forrige uke. Ekstraordinære midler fra kommune og fylkeskommune har gjort det mulig for Kapp vel å skru på strømbry- teren. Nå venter de på at den nye ord- ningen for gatelys skal tre i kraft. Østre Toten er en av ytterst få kommuner i Norge hvor store deler av gatelysene driftes av vel- foreninger. Totalt er det 1.386 lampepunkter fordelt på kommu- nale- og fylkesveger. Av disse driftes 176 av kommunen. Resterende driftes av 16 velfor- Har du noen gang lest ei bok og tenkt at her ville det gjort seg med et soundtrack? Eller hørt et dikt og tenkt at dette ville blitt en fantastisk låt? I så fall kan det være lurt å legge turen til Fyrverkerisalongen på Raufoss onsdag 10. oktober. I programserien «Lyden av litte- ratur» utforskes samspillet mellom musikk og litteratur. Musiker og komponist Tuva Syvertsen, kjent fra musikk- gruppen Valkyrien Allstars, har Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

eninger. Ansvaret byr på store utfordringer. Først og fremst når det gjelder penger til strømutgif- ter. I vår var pengekassa til Kapp vel helt tom. Ikke så rart med tanke på at velforeningen alene drifter hele 272 lampepunkter. – Det har i mange år vært utfordrende å få inn nok penger til å dekke strømutgiftene. I vår så vi ingen annen mulighet enn å slå av bryteren, forteller Britt Turid Vingebakken, nestleder i Kapp Vel. Får mer i støtte De siste årene har Østre Toten kommune refundert 40 prosent av strømutgiftene. Nå øker kom- munen prosentsatsen. – Som en kriseløsning er det besluttet å refundere 60 prosent av utgiftene. I tillegg gir fylkes- kommunen 150.000 kroner til fordeling mellom de ulike velfor- eningene. Vi håper den nye ord- komponert musikk til romanen «Du er så lys» av Tore Renberg. – Sammen med forfatteren har hun utforsket hvordan lit- teratur kan produseres og for- midles som noe mer enn ren tekst. Denne hybriden av en forestilling gir både litteraturen og musikken en ny og spen- nende dimensjon du ikke vet du har savnet før du har hørt den, sier Lisbeth Eilertsen ved Fyrverkeriet bibliotek.

ningen er klar neste vinter, fortel- ler Yngve Bakken, overingeniør i Østre Toten kommune. Ordningen går ut på at kom- munen og fylkeskommunen skal overta ansvaret for alle lampe- punktene på offentlig veg. Prosessen startet for to år siden. Tar tid – Vi hadde et håp om å komme i mål i høst, men arbeidet har tatt lang tid. Det henger sammen med at fylkeskommunen har beregnet at deler av anlegget må rustes opp for 14 millioner kro- ner. Et møte i fylkeskommunen kommende tirsdag vil gi flere svar med tanke på den videre prosessen, sier Bakken. Han er glad for at gatelysene igjen er tent på Kapp, men mener Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Helga Backe, Østre Toten, født 1931, døde 15. september. Gunvor Synnøve Hennestad, Østre Toten, født 1924, døde 18. september. Einar Mamelund, Østre Toten, født 1930, døde 21. september. Johannes Rolfstad, Østre Toten, født 1927, døde 15. september. Olav Røise, Østre Toten, født 1942, døde 20. september. Signe Josefine Stangstuen, Østre Toten, født 1929, døde 13. september.

ordningen med at velforeningene drifter anleggene ikke er ideell. – Det er dyrt å drifte gatelys, og økonomien i velforeningene er nok ikke så god. Dette bør være en kommunal og fylkes- kommunal oppgave, sier Yngve Bakken. – Vi har ventet i mange år på at kommunen og fylkeskommu- nen skal ta over ansvaret. De siste årene har Kapp vel brukt nesten alle pengene til strømut- gifter. Nå ser vi fram til å kunne bruke penger på andre oppgaver i nærmiljøet, sier Britt Turid Vingebakken.

Min kjære mann, vår kjære pappa, svigerfar og bestefar, vår bror, svoger og onkel Arne Oddmund Holmstad født 13. oktober 1939 døde fra oss i dag på Gjøvik sykehus.

Litteratur-kveld på Raufoss

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Du var oss så kjær og så tung å miste. Øverskreien, 28. september 2018 Helene

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Anne-May Arnt Ivar Kristian Kirsti Hanne, Morten, Emma Sofie og Maren Elise Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke fredag 5. oktober kl. 11.00. Velkommen til kaffe på Bygdestua.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook HTML5