קשר עין גליון 268 - ירחון ארגון המורים אפריל 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

חג אביב שמח

גיליון מיוחד: יוזמות בחינוך

2 0 1 7 ת ש ע " ז

א פ ר י ל נ י ס ן - א י י ר

2 6 8 ג י ל י ו ן

Made with