Thorvaldsens Museum Haandkatalog for de besøgende 1910

I horva ld sen s Museum er opført paa Foranstalt­ ning af Kjøbenhavns Kommune til Opbevarelse af de Kunst­ værker, som Thorvaldsen ved Testamente havde skænket sin Fødestad, efterat der forinden ved frivillige Bidrag var samlet en betydelig Sum i dette Øjemed. Thorvaldsens Museum er tillige Thorvaldsens Mauso­ leum, da det indeslutter hans Grav. Denne befinder sig i Midten af Gaardsrummet. Paa Gravens af Granit huggede Rand læses Indskriften: BERTEL THORVALDSEN F. DEN 19 NOVEMBER 1770, D. DEN 24 MARTS 1844. Kisten er nedsat i et muret og dekoreret Gravkammer, som overensstem­ mende med Thorvaldsens Ønske allerede blev indrettet, medens han levede. Bygningen er et Værk af Arkitekten Bindesbøll, opført i Aarene 1839—48. Dens Bestemmelse tillige at være Thorvaldsens sidste Hvilested er udpræget i dens Ydre. Arkitekturen er for „en Del laant fra gamle ægyp­ tiske og græske Gravbygninger, og Dekorationen, navnlig paa Murene om Gaarden, minder om de antike Graves Udsmylikelse. Man ser her under Vinduerne en Genius i Væddekørsel, et Sindbillede paa den menneskelige Aand,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online