Millieu_Compact#13

SELECTIEVANHETBELANGRIJKSTEMILIEUNIEUWS compact mILIEU

Nummer 13 Jaargang 26 1 juli 2014

Ruimemeerderheidwil vaart makenmet windenergie

Uitgelicht VoortgangsrapportageEnergieakkoord De uitvoering vanhet Energieakkoordbegint op stoom te komen: 139 vande 159 afspraken staan in de steigers. Dit blijkt uit de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van de Borgingscommis- sieEnergieakkoord.Recenteresultatenzijnonder andere de aanpak en locatiebepaling voor wind opzeeenwindop land,deoprichtingvanhetEx- pertisecentrumFinancieringDuurzameEnergie- projecten en het ondersteuningsprogramma van deVNGvoorgemeenten. Duurzaam inkopendoe jezo Wanneeroverhedenhunduurzame inkoopbeleid beterafstemmenopdemarkt,worden innovaties gestimuleerd. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duur- zaam inkopen doe je zo’, waarin 7 overheidsin- kopers en7ondernemershun ervaringen en tips delenoverduurzaam inkopenen leveren.Depu- blicatie is ontwikkeld door MVONederland en PIANOo,ExpertisecentrumAanbesteden. PubliciteitscampagneEnergiebespaarlening Op 16 juni startte een cross mediale publiciteits- campagne die aandacht vraagt voor de Energie- bespaarlening. Een lening tegen een kleine rente, waarmee particuliere woningbezitters energiebe- sparendemaatregelen inof aanhun eigenwoning financieren. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens de geldgever, het Nati- onaal Energiebespaarfonds. Kijk voormeer infor- matieop ‘Energiebespaarlening.nl’.

Foto: Michiel Wijnbergh Nederland moet nu snel werk maken van meer windenergie. Dat vindt bijna twee derde van de Nederlanders. Een nog grotere groep (69%) vindt dat windenergie onmisbaar is als we in Nederland meer duurzame energie willen opwekken. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu en NWEA, de bran- cheorganisatie van de windindustrie. Deze cijfers komen overeen met andere onderzoeken naar de meningover windenergie. Opvallend is datmensen die indebuurt vaneenwindmolenwonenevenveel steun uitspreken voor windmolens als mensen die verderwegwonen. Slechts15%noemtwindmolens inhun top3 vanmeest bezwaarlijke infrastructurele projecten in de omgeving.

1

Made with