Villabyerne1916

VILLABYERNES BLAD V -v i- • - -• IWi'Sl -• '•< ' - ■' - • •• ■ - *- • 1 ' ' f ‘ '' ,r: ■ ' POUTIKENS DISTRIKTSBLAD FOR GENTOFTE: w« LYNtSBYKRESENE

Nr. I

Fredag den 7. Januar

1916

s.

M e rk u r HyielegaaFefisvej 2 4 » ©rslimp Te lf. ønsker alle sine Kunder et rigtig godt Nytaar, med en stor Tak fol­ det gam le Aar. Sam tidig tillader jeg m ig at meddele de æ rede Forbrugere, at jeg i denne Rubrik, som Villabyernes Blad har overladt m ig for 1 Aar altid vil v an e en behagelig Overraskelse for dem, der øn sker at købe billigt og godt. Æ rb. H e n r . O . B r u u n .

NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETSSELSKAB L ^ s © g I C r a f f t s Det elektriske Strygejern er stedse parat til Brug. fordærver ikke Luften er absolut renligt og koster ikke mere i Brugen end Gasstrygejern. Elektriske Strygejern udlejes fra Elektricitetsværket til dettes Stroni- orbrugere for en Pris af: 50 Øre pr. Kvartal. Henvendelse herom rettes til: Nordsjæ llands EleKtricitetsselsKabs Hovedkontor, Strandvej 163, H ellerup.

TUBORS

l a g e r P ilsner P o r te r Miincheæer W iener Export ø L

A p ø f l i M F i S i C Hmmodavåndfå O r t e g a

f l i b e r i M o n t y Harald N ielsens Eftf.

i

»Vil I n li f es I :J IT lib o r g s Navn i y d e r G a r a t I foret Klass I P r o d u k t ’tosUDocJOuai roar* •».aiii.urtwniMii

Jægersbørg Ordrup 115

2 5

Fremgangen skyldes den ypperligefCvalilet

Velassorteret Mode- I MaiiiMturferretrråg 1 Jan u ar Maaned

i r d r u p - C h a r io t t e n lu n d Basikr Hente af Indskud 4, m Vh % M i l e S a r s k f o s ^ e t s i i g s g e r * o a d f ø r e s . Odkan snori Naandpan! og ¡Cauiiorc, Jægersborg Allé 21. TU. Ordrup 407. Gjentofte Aln. Gjenloiiegade 24. Konto.: lid 10—12 & 6—8. Kontortid 10—12 & SVs—7. Tli. Gjentolte 185.

M a r l i g f SD « ü sa l|j ti! meget nedsatte Priser. Forretningens Systue anbefales.

AarliglUdsalgiJanuar U d r a n g e r ed e K o r s e tte r — R e s tp a r tie r e tc . — A lt fe jlfr it. Paa ikke forud nedsatte D essins gives 1 0 p d t a l & a h a t . Sam tidig Udsalg i F ilialen for Hellerup, Strandvej 98. a= Udsalgsvarer ¡byttes ikke« =•—

Overretssagfører

Kjøbenhavn N. V o ld g ad e 18. (Tli. 4152. Kl 10—8. { TU. O. 457.

118,709 Kr. 99 Øre, foruden a t P en ­ sionsfonden cr opført med 30,017 K r. 17 Øre, m aa det jo ogsaa synes a t være mange Penge i en Kommune med ikke 30,000 Indbyggere. Og sammen­ lign er man denne U dg iftspo st med den tilsv aren d e i Lyngby-Taarbæk og Søl­ lerød Kommuner, stille r F o rh o ld e t sig endnu m ere g relt for Gentofte Kom­ munes Vedkommende. Man burde jo kunne g aa ud fra , a t den sto re Kom­ mune kunde sty res forholdsvis b illi­ gere end de m ind re; men det holder i dette T ilfæ lde ingenlunde Stik. I Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis In d ­ bygg eran tal er éa. 10,000, er A dm ini­ stra tio n su d g ifte rn e for det kommende A a r op fø rt til 25,550 Kr., i Søllerød med ca. 7000 Indbyggere til 23,150 K r. D et b liv er fo r Gentofte Kommunes Vedkommende ca. 5 K r. pr. Beboer; i Lyngby-Taarbæk ca. 2% K r. og i Søl­ lerød godt- 3. D et er jo vanskeligt fo r Udenfor- staaende a t afgøre, hvo rv id t en Kom­ munes A dm in istra tio n er fo r ko stb ar eller ikke. Og in te t Sogueraadsmed- lem i G entofte e r endnu sta a e t op og h a r paapeget, a t p a a det og det P u n k t kunde der fo retag es Ind sk ræ nkn ing er. Man h a r sn a re re fra de sidste Maa- neder In d try k k e t af, a t Tendensen g a a r i m odsat Retning. Saaledes h a r m an fo r et P a r M aaneder siden u d ­ sk ilt Bogholderiet som sæ rsk ilt A fde­ ling, og fo r nylig h a r man i lukket Møde g jo rt det samnie med F o rsø rg el­ ses væsnet. D et blev ganske v ist ud­ ta lt, a t Bogholderiets U dskillelse ikke vilde betyde en Øres M erudg ift for Kommunen. R a ad e ts fungerende F o r­ mand, II r. G rum strup , stillede sig dog tvivlende h ertil. D et f a a r nu være. Men Forsørgelsesvæ snets Udskillelse vil i h v ert F a ld kræve, a t Skoledirek­ tø ren m aa rykke ud af C h a rlo tten lund R aad h u s med sine K ontorer, og a t der til disse m aa skaffes P lad s andet Steds. Men kan m an sige, a t Gentofte Kommunes A dm in istra tio n synes a t være* dyr, sa a h a r m an til Gengæld In d try k k e t af. a t det liele h er er la g t til R e tte saaledes, a t Rammen ikke behøver a t ¿forandres eller udvides, selv om Kommunen kommer op p a a 50,000 Indbyggere. P a a den anden Side vil sik k ert saavel Lyngby -T aar­ bæk som 'Søllerød Kommune p a a visse P u n k te r s n a rt se sig nød saget til a t følge i Gentofte Kommunes iSpor. D et skal vi komme næ rm ere ind p a a i en følgende A rtikel,

6. ( Kl. 6 -7 .

D a m N i e l s e n s Charlottenlund C h r is tia n s vej HantrTnge,Smykker G u ldu re m . m ., som. n y t. F u ld t ud s k r i f t l i g G a r a n ti. K o n ­ k u r r en c e a b s o lu t um u lig .

Gentofte Kommunes Særstilling ved fremtidige Amtsraadsvalg. B e t o f f e n t lig e M øde i €3Jj.ar- l o t t e n lu n d P a lm e h a v e p a a M and ag . E n kendt og an set B o rger i Gen­ to fte Komm une h a r tils tille t os efte r­ følgende A rtik e l: Som det vil erindres, h a r man f r a Regeringens S ide k o rt fø r J u l fo relag t et Lovforslag 1 Fo lketinget, ’hvo refter den alm indelige V alg ret skulde lægges til G rund fo r de kommende V alg til Am tsraadene. Ved B ehandlingen i F o lk etin g et gik man over f r a „F o lk e­ ta l “ til „V æ lg erta l“ , og det vedtagne L ovforslag kom i Hovedsagen til a t gaa ud p aa , a t enhver Landbokommu- ne med in d til 600 Væ lgere skulde hav e oValgmænd, og yderligere skulde Kom­ m unerne have 1 V algm and fo r h v e rt p aabegyndt 300 Væ lgertal. D er v a r herigennem sø rget for, a t selv den allerm ind ste a f K ommunerne blev fyl­ dig re p ræ se n te re t p aa Valgdagen, og Forslaget syn tes i det H ele godt og re tfæ rd ig t! A lligevel h a r m an ved en lille T ilføjelse, som desto væ rre synes a t være undg aået vor F o lk eting s­ m ands Opmærksomhed, berøvet Gentof­ te Kommune H alvdelen a f de 30 Yalg- mænd, som m ind st tilkomm er den, ved en T ilføjelse om, a t ingen Kommune kan fa a flere Valgmænd, end io n h a r Sogueraadsm edlemm er! Saaledes, som L ov fo rslag et er ved­ ta g et i Fo lketing et, k an G entofte Kommune, til T rods fo r a t ca. 10,000 af Am tets ca. 27,000 Væ lgere er bosid­ dende her, ikke med S ikkerhed besæ tte en eneste P la d s i A m tsra a d e t!, D a F o rsla g e t allerede, den IB. ds. kommer fo r i L and stinget, er det p a a høje T id, a t der herude sla as til Lyd for a t fo rh in d re en saa iøjnefaldende U retfæ rd ighed . M andag A ften K l. S vil der paa I n itia tiv a f de 3 sam virkende Kom ­ m unalforeninger blive afho ld t e t of­ fe n tlig t Møde i C h a rlo tte n lu n d P alm e­ have om Sagen. — D er bø r komme sa a mange koirim uieinteresseredoJBorgere til Stede, som Salen k a n rumme! F r a forskellige og indflydelsesrige S id e r har. man i de senere A a r g jo rt gældende, a t Gentofte Kommune fø r e ller senere m a a tte ud a f Am tskreseii — lige sa a godt som F rederiksberg. H vis vor Kommune gennem en U u d ­ ta g elsesp a r a g ra f for F rem tid e n b liv e r berøvet H alvdelen a f sin n a tu rlig e Ret, v il der være god G rund t i l ogsaa i F rem tid en a t søge en U d sk illelse som den eneste retfæ rd ige Udvej. V. L. J . «1

Ti! Læsetne!

Ordrup-Charfottenlutid Bank Jæ g e r sb o r g A l l é 3 1 . T e lf. O rd rup 4 0 7 Kontortid 10—2 og 6—8. Gsniafte Afdeling, Oentoffegade 24. Telt. Gent. 185. Kontortid 10—12 og 57s—7. lu d s k u d f o r r e n t e s m ed 4 —4 7 : %. A l l e B a n k f o r r e tn in g e r u d fø re s. B o x e r u d le je s , Br. iø h l i r købes. U g e m eget hvad Stand. E. Vildt, Mndegaardsvej 38 A. C. H. Jør- gensens Eftf., Absaionsgade 31 A. Telf. V. Î636 y. DanskKolonialloteri * 2den K lasse trækkes den 13de og Ude Januar. F ® r n f ® i s e s i s S i s t t e r p a a L ø r d a g hos de aut. Kollektører, Kollektørloreningen, Østerg. 33, og Kollektionen ved Hovedkontoret, Amagertorv Nr. 11. S t o r t U d v a lg . A s s is t e n s k u s - s e d le r k øb e s. I n g e n F ilia le r . V e s t e r g a d e 27 . Dyrlæge i l . 1 1 er flyttet til S tr a n d v e j 80, 2 . Til. Hel. 367 y. Tr. 12-2 6-7.

V illabyernes B lad u d g aa r i D ag i V illakomm unerne i K jøbenhavns Om­ egn i sa a s to rt Oplag, a t det an tagelig n a a r ud til sa a godt som h v e rt Hjem . Vi Oiaaber, a t m an i dette B lad vil se idjet Meddelelsesm iddel, som m an i ad ­ sk illige a f disse Kommuner længe 'haj- følt. S a v n e t af. V illabyernes B la d vil indgasen de beskæ ftige sig med V illabyernes kom­ m unale og F o ren ing san liggeud er og h a r i den A nledn ing ru n d t om i de paagæ ldende Kommuner k n y tte t ta l­ rige an sete og kommunaJinteresserede Beboere til B lad e t som M edarbejdere og stedlige /R epræ sentanter. Vi h a a b e r p a a et godt Sam arbejde med K omm unalb esty relserne og med B esty relsern e fo r de forskellige F o r­ eninger, kommunale som faglige. Vi a g te r a t bringe udførlig Om tale af disse F o ren ing ers Møder og G eneral­ fo rsam ling er og er stedse villig til a t b ringe til Offentlighedens K undskab sa ad a n n e Meddelelser vedrørende de paagæ ldende F o ren ing ers V irksom ­ hed, som m as ite have almen Interesse. I u d s tr a k t G rad vil vi aabne vore S p a lte r for „ F r it O rd sk ifte“ vedrø­ rende F o rho ld af almen In teresse. /A rtik le r og Ind læ g , som om handler offentlige F o rho ld , k a n om ønskes op­ tages anonym t, dog ¡maa Ind senderne h e ra f til Oplysning fo r /Redaktionen opgive N avn og A dresse overfor denne. D e tte F o rho ld m aa nøje iag ttages. Id e t vi herved k o rtelig h a r sk itse­ ret. G rund lag et fo r V illabyernes B lad, h a a b e r vi, a t dette sk al blive B u d b rin ­ ger i Gentofte- og Lyngbykresens mange T usinde H jem . — ------------- « ----------------- Strahdvejskommunernes I G e n to f te K omm un e k o s te r A d m in is t r a t io n e n ca . 5 K ro ­ n e r p r . B eb o e r , i B yn gb y - T aa rbæ k ca . 2% og i S ø lle r ø d g o d t 3 K ron er . I Gentofte Kommune h a r der i mange A a r væ ret anket over, a t Kom ­ munens A dm in istra tio n v a r fo r k o st­ b ar. N a a r m a n ser, a t U dgiften for d e t kommende A a r e r b u d g etteret jtil

_ Paa Grund! af Raam a te r iaFe rnes og Apbe jdslønnsns Stigning e r raserne paa © igarer og ©Soarilkos Dags Dato forhø je t med 80 - 3 © pût» ig l Ö S 0 t 3

i& sbenhavn , d e n 1 . J a n u a r 1 9 1 © .

A/S. Julius Adler. Chr. Augustinus. Carl Bendixsen. Lauritz Brenoe. S . Brunner.

Ree & Bay. Hans Rohde. Sankt Felix.

L. R. Høy & Sønner. Herrn- Krüger. A/S. Aage Lichtinger. F. Th. Lønqvist. Heinr. Marsmann. C. B. Møller & Co. Ernst Nissen.

Angelo Schmidt. Johannes Schiotz. A- V. Simmonsen. Car! Thomasens Eftlgr. C. G.

Wald. Elissen. C. W. Hansen. A /S . A. M. Sfirscbsprung S: Senner. A/S. Iforwitz & Kattentid. A /S . N. B. Clemmensen, Nakskov. A /S. S. W. Brunns Fabrikker, Kolding. Th. Damborg, Nykøbing, Jyll. P- P. Doinmerby, Banders. Niels Eriksen, Horsens. Fæ llesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Csgar= og Tobaksfabrik, Esbjerg. R. Færch, Holstebro. Harald Efalberg, Svendborg. Brdr. E. & R. Hansen, Horsens, fe- W. Hassing, Svendborg.

E. Nobel. „Phönix“ . C. Poulsen.

Thomsen. P. Wulff.

J. Hilmer, Aarhus. AS . A. Jensens Cigarfabrik, Odense. J. Jensen , Viborg. Oluf Jørgensen , Horsens. Ove P. Jørgensen , Rudkøbing. Chr. Krogh, Viborg. Vilhelm Lange, Slagelse. R» Larsen, Odense. Leidecker & Co., Odense. Chr. Lissau, Vejle, H. Nielsens Cigarfabrik, Odense. Magnus Nielsen, Odense.

E. Nobel, Nykøbing F- C. W. Obel, Aalborg. P. Pedersen, Horsens.

Petersen & Sørensen, Horsens. O. L. Petersen & Co., Kolding, AjS. I. P- Schmidt junr., Fredericia. Erik Stokkeby, Odense. P. Sørensen & Co. Aarhus. I. M. Thuesen, Nyborg. VHh. Thuesen, Aarhus. N. Tørring, Odense. Vejens Cigarfabrik, Vejen.

Cigar* og Tobakshandlerforeningen a f 1885. Cigar» og Tobakshandlernes Landsforbund i Dan mark.

Aa. Kræfiing. W. 0 . Larsen. Car! G. Lenkewifz.

Wilfa. Jørgensen. Kjær & Sommerfeld!

N, C. Nielsen. F. C. Steffensen .

Made with FlippingBook Online newsletter