New-Tech Military Magazine | Jan-Feb 2016

January February 2016

New-Tech Military Magazine February - January 2016

22 חובקת עולם 36 מפצלי הספק להתקנה משטחית מגיעים ג'יגה הרץ 26.5- ל 40 מכוונים מזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומים צבאיים

Military & Aviation Exhibition 2016

Save The Date 1.3.16

08:30-16:00 , קרית שדה התעופה Avenue יום ג', מרכז אירועים 1.3.2016

Made with