292671911

Betingelser, paa liyilke dc kommunale elektriske Stationer afgive Strom til private Forbrugere.

1 I Ejendomme ved Gader, i hvilke der Andes elektriske Ledninger fra de kommunuale Stationer, lean der som Itegel erlioldes Forsyning med elektrisk Str0m i Overensstem- melse med naervan’ende Betingelser. BegjBering om Forsyning indgives til Direkt0ren for Belysningsvsesenet og maa vaere ledsaget af Oplysninger om det eventuelle Str0mforbrugs St0rrelse. 2 . Tilledningen fra Ledningen i Gaden gjennem Elek- tricitetsmaaleren indtil fOrste Str0mbord eller B’.ysikring ligesom Opsaetningen af Maaleren bes0rges ndfprt af Be­ lysningsvsesenet paa Forbrugerens Bekostuing. De 0vrige Ledninger og Installationerne skulle udfpres i Overensstemmelse med de Regler, der indeholdes i Re- gulativ for Udf0relsen af elektriske Anlseg, som 0nskes satte i Forbindelse med Ledningerne fra de elektriske

Made with FlippingBook flipbook maker