Paul Beekers, Ruud Kroes & Jan van Rosmalen - Creativiteit als uitdaging in sociaal werk

hoofdstuk 1  | Creativiteit: een oriëntatie

Creativiteit is het tot stand brengen van iets wat nieuw en waardevol is. Het gaat over het hebben van opties om te handelen wanneer er geen geschikte standaarden voorhanden zijn. Sociaal werk is onlosmakelijk met creativiteit verbonden, omdat standaarden maar zeer ten dele geschikt zijn voor een be- roep dat gericht is op het omgaan met zelf handelende, unieke mensen, in plaats van technisch hanteerbare objecten. In de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen vier hoofdgebieden van creativiteit: het product, het proces, de persoon en de context. We korten deze gebieden hier af als PPPC. Het product van creativiteit kan een oplossing zijn voor een probleem of de manier waarop iets is vormgegeven. Het proces is de weg waarlangs een product tot stand komt. We onderschei- den in dit boek vier fasen van een creatief proces: vraagfase, verkenningsfase, ideefase en realisatiefase. Er is altijd iemand creatief: dat is de persoon. Dit kan ook een groep personen zijn; we spreken dan van teamwork. De context is de situatie waarin creativiteit wel of niet wordt uitgelokt. Het hui- dige sociaal werk is bij uitstek een omgeving waarin creativiteit een grote rol speelt. We onderscheiden drie vormen van creativiteit en stellen daarbij de vraag voor wie een product nieuw en waardevol is. Grote C-creativiteit gaat uit van het perspectief van de samenleving. Deze vorm van creativiteit heeft in dit boek niet de nadruk. We gaan in dit boek vooral in op pro c-creativiteit enmini c-cre- ativiteit . Mini c-creativiteit gaat over dat wat nieuw en waardevol is voor een persoon. Dit is het geval bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Pro c-creativi- teit gaat over producten die waardevol zijn voor een specifieke doelgroep van gebruikers met een gemeenschappelijke context, zoals bepaalde organisaties, wijken en steden.

Samenvatting

32  |

Made with