111

'גש " מתק

, 'בש " מתק

', ש א" מתק

: פעלמ

מפרט מס ':

: מחלקה ציפויי CVD

99 059 824 160

הבטחת איכות

אישור ר% צ יפוי

: מפרט ש ה

2010

מאי ( 7)

ס" ת ואיה "בג

מתו' 2' עמ

5

2.3.2 . קריטריוני לפתיחת MRB 2.3.2.1 . א אחוז הפסילה %5 מעל

או כמות הפסילה גדולה מ 500 שימות ) הקט מביניה .( בכמויות פסילה קטנות מ 500 יש להתייע. ע אחראי איכות לגבי צור בפתיחת MRB . א לא " אישור ה לפתוח MRB במקרה זה יתועד בהערות מנט י " . לפעולה 2.3.2.2 . בכול מקרה / כמות של אישור חריגה להמש תהלי יש לפתוח MRB . 2.3.2.3 . חריגות באדהזיה ו / או עובי ציפוי יטופלו על פי המפרטי המצויני בסעי% 2.1 2.3.3 . במקרה של חריגה בתכונות ) / אדהזיה עובי ציפוי ( ייפתח טיפול בחריגה ע " י מבקרת ציפויי . במקרה של חריגה בתהלי / נהלי עבודה ייפתח טיפול בחריגה ע " י מנהל מחלקה . 2.3.4 . בכל פתיחת BRB/MRB יש לקבל המלצת מו " פ חומרי ו / או מנהלת ציפויי ו או / מנהל מוצר . להל האפשרויות הקיימות לפעולה ע " פ הנחיית . 2.3.5 . כחלק מההתייחסות ל BRB יש לתת דגש לפעולות מתקנות ע " פ הקריטריוני : הבאי 2.3.5.1 . ב BRB שנפתחו בשל חריגות עובי ציפוי / / אדהזיה צבעי חריגי יש לפתוח פעולה מתקנת בכל מקרה . 2.3.5.2 . ב BRB שנפתחו בשל תקלות בתנור או בתהלי , תיפתח פעולה מתקנת על סמ שיקול טכנולוג "ה/ א ציפויי . 2.3.5.3 . אי צור לפתוח פע " מ ברני המוגדרי כהעלאה לייצור , ניסיונות , השלמות ציפוי . 2.3.6 . אישור – המש פריקה השימות והעברה לביקו . רת גמר 2.3.7 . פסילה – פסילה במערכת AS400 ] . זמ פסילה במנט י מול " AS400 לא יעלה על 48 [. שעות 2.3.8 . מבדקה " ע– פ ההנחיות הבאות :

רשימת מאשרי : ארנו% הורבי( , ניסי מויאל ,

אבי גלט

קובי שמלה , אולג ודוב , טלאל קיס , ירו% ניר , ברק לוטבק

מנהל איכות :

: ער' תומר ריינרמ%

yehuda_g

All printed copies of this document are considered to be uncontrolled

Made with