KøbenhavnskeSværdfegereTreAarhundreder_1957

Indhold

V a a b e n h i s t o r i s k S e ls k a b 1 9 3 2 - 2 5 . A p r il- 1 9 5 7 ........................

i- x x ii

K ø b e n h a v n s k e S v æ r d f e g e r e i t r e A a r h u n d r e d e r A f H . D . Schepelern I. I n d l e d n i n g ........................................................................................................... 3 II. K ø b e n h a v n s S v æ r d f e g e r l a u g a f 3 1 . M a r t s 16 5 6 K a p . 1 . F ø r Laugets Oprettelse ................................................................... 10 K ap . 2 . Svæ rdfegerne faar eget L a u g ........................................................... 1 6 K a p . 3 . P erioden indtil C h ristian V ’s D ø d ............................................. 20 K ap . 4 . Laugets B lom strin gstid ................................................................... 29 K ap . 5 . D e store M ilitæ rleverancer ........................................................... 3 7 K a p . 6 . L au gsfo rh o ld i det 1 8 . A arhundrede ...................................... 48 K a p . 7 . Genopblussen o g U d d ø en ........................................................... 65 III. S VÆRD FE G E R B I O G R A F I E R ........................................................................................ 74 IV . T a v l e r 1 - 2 2 ............................................................................................................. 1 1 7 V . B il a g m . m . Svæ rdfegernes Lau gsartikler 16 5 6 o g 16 85 ........................................... 16 2 K øb en h avn ske Svæ rdfegere i det 1 8 . A a rh ................................................. 16 9 Svæ rdfegere i K ø b en h avn efter B rand en 1 7 2 8 ...................................... 17 0 Svæ rdfegere i K ø b en h a vn m ellem 1 7 7 3 o g 1 8 2 0 ................................. 1 7 1 S v æ r d fe g e rm æ r k e r ............................................................................................... 1 7 2 K ild e r ............................................................................................................................ 17 3 N o t e r ............................................................................................................................ 1 7 4 E n g lish Sum m a ry ............................................................................................... 1 7 7 R egister o v er S v æ rd fe g e re ................................................................................. 1 8 7

Made with