S_Tivoli_1843

Gmi nPfacjt 1841 .

%

h ø lia n d ø lø n

K o n t o r f o r I n d k j ø b a i M a n u f a k t u r v a r e r t i l e n g r o s P r i s e r , ved Jul. Boeck . Kultorvet 2, Kjøbenhavn K, t/teden eneste cfotiilTii ug- ■fiez -i. Randet dez ez Raoeiet paa, at -leveu cYotbsilejere ØRkiuujafltuz- va-tez, dizifiU jza de st ozze §zozsiotez ocj- cVa&tifianl'cD, ti i de oziyinerfe en c yzos $zhez, mod cn cfrouision a | 3 a £ pG t. EMILFELUMB’I PIANOER anbefales for deres Soliditet, Prisbillighed og smukke Tone. P R IS B E L Ø N N IN G E R : Paris 1878. Hædersdiplom 187!). Medaille. Mahnø 1881. Kjobeidiavn.lSSS. Grundlagi 1812. Vestergade Nr. 20.

Yimmelskaftet

m 34, Yimmelskaftet Stuen, handles med e . **■

Stuen

de> alene

MAGASIN FRANÇAIS.

M e d i c i n a l T O K A Y E R

2, NY ØSTERGADE’ 2.

anbefalet af Lægeantoriteterne som den mest nærende og styrkende Vin, garanteres kun ægte naar mit Firmanavn findes indbrændt i Proppen. J. BAUER.

StateLanerafPariser-Fodtø S i m p l e x H e k t o g r a f e n skal ikke vaskes, leverer sortblaa, skarpe, tydelige Aftryk. ....................Kr. 8 . . . . pr. Glas — 1 . . . . pr. Pd. — 3 N i c o l a i H a n s e n s Papirforretning. Telefon 552 . Kjøbmagergade 5 2 (vedRundetaarn). A. M. SØRENSEN 8 & ta ffix em en t for R e j s e e f f e k t e r og fin e L æ d e r v a r e r . Hovedvagtsgade Nr. 2 , H j ø r n e t a f K o n g e n s N y t o r v . Vis à vis Hotel d’Angleterre. Kjøbenhavn K. Engelsk Herre Mode-Forretning „MAGAS I N de l ’E U R O P E “ A^ed 8%on* tXdotÿ Scfvnviøt. Civil — Uniform — Livrée — Sports & Ladies tailoring. 1, GI. Kongevej. Kjøbenhavn V. K N U D C H R I S T E N S E N . Piano-Magasin. H yskenstræde 2 , Stuen . Prisen i 4 to med to Plader......... — i Folio — —.............. Simplex Hektografblæk............. — Hektograf-Masse . . . . . .

I K . r v / 1 1 em Kongens gade.

Ø s t e r g a d e o g

KIØBEINHAVN

a llic f

Elisabethsmindes

Chocoladø ^ l(a^aopulYer.

HENRIK DORCR

Severin &Andreas Jensen

M & V Z & A a t t e . | | 1 . KJØBMAGERGADE 1 . LAURITZ TRUE. 38, Yimmelskaftet 38. V in fo p r e tn in g dy:„. S p e c i a l i t e t : B o r d v i n e s a m t C o g n a c . Yin de Bordeaux pr. J/i Boutl. Kr. I.00. P. M. KNUDSEN. Fabrik af U d sa lg af Bårne-, Syge-, Lege-ogDukevogne, Barnestole, Gyngeheste, Slæder, B icyc ler og Tricycler.

m E m r n m ? s ? ? x m i l

S kandinavisk

S kotøjs -M agasin ,

Sælges ¡ned Garanti saavel pr. Kontant som paa billig Atbetaling. F a b r ik : WodrofFsvej Nr. 6, V. C.TH.ROM &CO. 2 B, A x e l h u s 2 B. H O V E D O P L A G | p E s k i l t u n a S t a a lv a r e r , A Bord- og Husholdnlngsknive, Lommeknive, Staalvare, Skøjter i største Udvalg. KRARUPSPATENT-SKJORTE faaes kun i

Ø s t e r g a d e 3 5 , Hj, af Halmstræde,

I h u s 2 a , V e s t e r b r o KJØBENHAVN.

P A R I S E R - F O D T Ø J - Engelsk og Dansk Fodtøj i enestaaende righoldigt Udvalg og i praktiske og smukke Faconer og gode Pasformer. Lyst Promenadefodtøj samt Sports- og Turistsko i meget stort Udvalg. H e r r e fod tø j, D am efod tø j, B ø rn e fod tø j i a lle A rter og F a con er Ordres til Provindserne effeetueres mod Efterkrav.

FO TO G RA F I-® 1A P PA R A T E R . Kromoartikler. Budt z Mü l l e r s Eftf. Amagertorv 2 2 . (Indgang i AValkendorffsgade).

CORNELIUS KNUDSEN. Kjøbmagergade 3 7 .

S tørste Lag er a f røget L a x ! L a x ! Daglig nyfanget og ferskrøget, billigste Priser en gros & en detail. Soldath. Højbroplads.

Telefon-Nr. 5 3 8 .

Grundlagt 1838.

Kjøbenhavn K.

Theater-, Rejse- og ?Barometre & Thermomètre. J Eiek Ring Briller & pinee-nez. { Nivelleringsinstrumenter.

Í ± Í 151

101 KØBENHAVNS BIBLIOTEKER bibliotek.kk.dk

K R O G H & D A H L . SILKEVARELAGER. Nr. 13, AM AGERTORV Nr. 13, LIGEFOR NIELS HEMMINGSENSGADE.

4959709081

4959709081

Made with