פרסומידע - גיליון 987

פרסו ידִע 19.6.2020 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ קֱרח כז’ סיון תש”פ | |

גלֹיון

987

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

054-4709555 02-5808886 02-5808885 ניידִ: פקֱס:

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

E-mail:

טלֹ:

הבית דִואגים לֹך לֹבית! וגם לֹמשכנתא!

נסיון רב גם בנכסים מסחריים

הריבית נמוכה בוא לֹקֱחת משכנתא

משכנתא חדִשה בריבית נמוכה דִיור לֹמשתכן או מחזור משכנתא מומחים לֹמשכנתאות ביו”ש

בדִיקֱה לֹמחזור משכנתא - חינם!

Made with FlippingBook Publishing Software