S_GennemToAarhundreder_1706-1906

B O I N / V S M A R G A R I N E e r ib la n d e t Sm ør.

ren og uforfalsket-, 4 Pd. for 5 Kroner. P. C. Kochs Eftfl. Sukkervarefabrik. N y t o r v 3, K o b e n h a v n . © © Rigdom kommer ikke af det, man fortjener, men af det, man sparer af sin Fortjeneste. De sparer fra 10—50 Øre paa hver Krone paa alt, hvad De keber i Varehuset „Mesenborg“ , Kr. Ber- nikowgade 3.

er d e t Ildslukningsapparat, som D e endnu mangler. M i n im a x koster kun Kr. 40,00 incl. 2 Fyldninger. Efter Ildebrande Fyldning gratis. M i n im a x har siden Ja n u a r 1904 forhindret over 1800 Ildebrande. Forlang Prospekt A. eller Gratisforevisning af M I N IMAX Ene forhandling

©

II BREDGADE 36, KJØBENHAVN K.

Alle Slags Tryksager udføres. Fineste Udforelse. Billige Priser.

for D a n m a r k :

F. GUNSENHEIMER & Co , Kobenhavn K., N y Østergade 7. Telefon 851S.

Søger DeLejlighed, henvend Dem først paa Kontoret, M ø lle a lle 19, Valby. Telefon Valby 48.

Metropoles Skotøjs- Magasin. S a ison - N yh ed e r . F r e d e r i k s b e r g g a d e 29. A. N. Springborgs Eftf. k e n d t e U h r f o r r e t n m g i Grønnegade er i denne Uge flyttet til Vesterbrogade 12. Største Udvalg til billige Palser.

Haarfarven Ydun [in f'reg istr, & a n e rk e n d t]. Krone Flasken. Ene ds l

jjuuuuoaig Elegant udstyrede 2—4—4 Værelsers Lejlighe ter med og uden Pigekammer, Ohlenschlågersgade 3. Badeværelse osv. i et sundt og roligt Kvarter. Lejlighederne anvises hele Dagen.

■A

- _ T 5 " 9 '3 ’ * KdB/^AGERGADC N?38 ® vii> å vis Posthuset © ^Annoncer expederes Nl,alle Blødt i hele Verder

i Norden.

Bluser og Strømper, Gardiner og Slips, Blyanter, Kokkenkar, Maatter og Nips, Ingenting er os for smaat eller stort, derfor Forretningen Lykke har gjort! Varehuset „Mesenborg“ Kr. Bernikowgade 3

En g r o s F o r r e t n in g . En d e t a il F o r r e t n in g . D amp væv e r i e r , Ga r d i n - og M ø b e l s t o f f a b r i k e r i Lanclskronagade ved S trandvejen .

Filialer ogUdsalg i 90 af Landets Byer og i Malmo.

Det er meget letforklarligt, at „Me- ■senborg“s Lokaler, Kr. Bcrnikowgadc 3, altid er fulde af Købelystne. Sagen er den, at vort Udvalg er meget stort, vor Omsætning ligesaa og vor 'Avance kun ¡ringe, Vi holder de lave Priser, fordi x\ har skabt os den store Omsætning, og i Udlandet kan gøre det store og billige Indkøb. Derfor bliver man aldrig skuf­ fet. naar man kommer i ..Mesenborg”.

du@ løn> A

d t i f f l o r i k

kMaMcV'it (bag gi. Raauhus), Jul. Andersen & Co., an b e fa le s . Mærk G a d e n og N avne t. løvrigt alt iil .Boligers Monte­ ring. Samlet Udstyr til 4 Værel­ ser fra K r. 1020. Komplette Spisestuer fra 185 Kr. Sovekammer fra 166 Kr. Herreværelse fra 396 Kr. Daglig­ stue fra 293 Kr. Talrige Anbefalinger fra tidligere Kunder. Specialitet: Spisestue og Sovekammer.

Carl F. Svendsens Skotøjsforretning (Grundlagt 1872). 1 . 12 , forhen Kobmagergade 64. e l s e s r i n g e . K øb en h a vn s S p e c ia lfo r r e tn in g . Th. Halgreen, Juveler, = 34Gothersgade, lige ‘¿¿gade" F a b r ik a tio n en g r o s v ed

^Gensidigl T ilfredshed mellem Køber og Sælger giver Fordel til begge Sider. Køb I Vare­ huset „Mesenborg“ , Kr. Berni- kowgade 3. I

CYCLER Kristen Bernikowsgade N °3. TELEF. 5 8 2 2

e le k t r is k M o tor & U d sa lg . Ingen F ilia le r . — NB. Kun massive Bingo. 14 Karat fra 7 Ivr., 18 Karat 10 Kr. Itinge af sJmplero Kvalitet ført s ikke. Forretningen etableret 1880.

Isskabefabriken k l „Valby“ Issk a b e i alle Størrelser fia Kr. 3 0 til Kr. 150 føres Jstadig p a a L ag e r. Leve- 'randør til Landets største Bryggerier og Hospitaler. , P risfo rteg n e lse p aa F o r­ lan g en d e. N. P. Pedersen, GI. Jærn- banevej 25. T lf. V alb y 172.

Man skal ikke opsætte til I Morgen, hvad man kan gøre i Dag. Besøg straks „Mesen- bo rg 's Udsalg, Kr. Bernlkow- gade 3.

Handelsakademi og Skrive-Institut. S t o r m g a d e 6.

Ti ForaarS'Sæsonenanbefales Crome &Goldschmidts Fabrikers a n e r k e n d t e K v a l i t e t e r i Kjole=, Klæde= & Kostumestoffer, fabrikerede efter Udlandets Nyheder i betydelig bedre og dog prisbilligere Kvaliteter,- der p a a Grund a f s æ r lig B eh a n d lin g paa vore Fabriker udmærker sig ved e n e s t a a e n d e H o ldb arh ed & U d se e n d e . Vaferne sælges til F a b r ik e r n e s P r is e r fra Crome &GoldschmidtsFabrikers Lager, Ø s t e r g a d e 5 4 , Indgang i Porten.

GL. TORV 10 -12 . TELEFONER:

EKSPEDITION 54. - BEDAKTION 451(i ^ FRISINDET-MORGENBLAD L i v l i g l e k s t nicd ma n g e I l l u s t r a ­ tioner. A B O N N EM E N T f 2 Kr. Kvartalet. (Provinsen 2,65). 70 Ore pr. Maaned. K v a r t a l s a b o n n e n t e r g r a t i s forsikrede mod Død ved Ulykkes­ tilfælde for ■¥■ 300 K r . M

Fineste Arbejde. Stort Trælager.

Fikse Faconer.

Billigste Priser.

IMPORTBLADET udkommer 2 Gange maanedlig. „IMPOKT BLADET“ bør læses af alle Forretningsfolk i alle Brancher, enhver Købmand, Grossist og De­ taillist, vil altid, enten blandt An­ noncerne eller i Teksten, finde et og andet, som har Interesse for hans Forretning. Gralis Prøvenummer udleveres ved j Henvendelse til „ImportbIadet“sKontor: GI.KongevejlD. | Kobenhavn B.

Alle vil over, hvor Gærdet er lavest. Derfor køber alle, hvor Prisen er lavest, nemlig i Vare­ huset „Mesenborg“ , Kr. Bernl- kowgade 3.

Borch-Petersen, Specialforretning for

Kendt og anerkendt af alle e Varehuset „Mesenborg“ , Kr. Ber­ nikowgade 3.

Drengedragter,

anbefaler: S ø m a n d s - , N o r fo lk * , J a k k e d r a g t e r , F r a k k e r , S t o r t r o j e r . Største Udvalg i H u e r og S t r a a h a t t e . Frederiksborggade 31.

B rænde riketter

Axeiims 2 b. C.Th. Rom&Co. København. Værktøj for alle Haandværk, Laitd brugsmaskiner, Haveredskaber i størst Udvalg. Brugte Plæneklippere slibes pa- amerikanske Maskiner. Havestakittet „IDEAL”. Illustreret Prisliste gratis.

K

R Christiansen §Søn okes Kors^ade 3 7 -Telefon r ø

N ationaltrykkerict, Bredgade -i(i. Kbhvn.

Made with