Kraks Vejviser 1941 gaderegister ny udgave

A* Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). P o st-o g Telegrafvæsenet (P ost-og Telegrafkontorer, Embedsmænd). R igsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks."Peder Skrams Gade nnder P., Sankt Annæ Plads under S-, Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af F orbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F TJlriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelsé, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelse a kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). I Real-Registret findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om S lotte og andre offentl Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat* Stadsingeniørens D irektorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk, Søndre B irk o . s.v. Tallené, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grnndværdlon (G), er de ved S. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med Senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen, mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. >

1 Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER , En Fortegnelse over Gader,Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. —---- - Pris 2,25 Kr. — medRegister-Udhugning 2,50 Kr. KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N ■ .. ■ ■■■"i OG OMEGN —■— 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. -----— Pris 2,40 Kr. — —.

Made with