Omega 636 Smøremiddel - Rustløser - Beskytter

09.05.2017

VERNEBLAD OMEGA 636

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Generelt Artikkelnr.

O636C

Kjemikaliets bruksområde

Smøremiddel, rustløser og - beskytter

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre huden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Skyll munnen grundig. Gi fløte eller matolje. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede hansker

Nitrilgummi.

Anbefalt åndedrettsvern

Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A2/P3 ved utilstrekkelig ventilasjon (ihht EN 149).,NS- EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler

Små branner: Karbondioksid eller pulver. Større branner: Pulver, skum eller karbondioksid.

Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk ikke samlet vannstråle.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av oljetåke og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Ikke absorber i sagflis eller andre brennbare materialer. Rengjør det forurensede området med oljerensemiddel. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Norsk Industriolje AS Postadresse Postboks 6169 Etterstad Postnr. 0602 Oslo Land Norge Telefon 22 66 04 00 Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00

Made with FlippingBook HTML5