Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

registrů. Dále se jedná o technické oblasti jako vývoj a správa ICT aplikací nebo využití srovnávacího nástroje kvality služeb a cen dle Kodexu EECC. V závěrečné otázce této části výzkumu někteří z respondentů poukáza- li na vzrůstající celospolečenský význam digitální agendy, a tím i na vzrůstající požadavky v této oblasti a zejména na rozšiřování agendy do nových oblastí (te- lekomunikace, školství). Akcentovány byly zejména očekávané změny a zvýšení zátěže v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím, stejně jako potře- ba náboru nových zaměstnanců, kteří budou na jedné straně dosahovat vysoké technické odbornosti, avšak budou zároveň velmi flexibilní tak, aby dokázali po- krýt velmi rozmanité požadavky vycházející z nové agendy. Oddělení se mohou potýkat s nepřipraveností nových platforem nebo personální poddimenzovaností.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online