Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 12. Počet pracovníků a jejich personální kapacity

4

22

11

5

16

8

15

1

4

10

2

2

8

7

8

1

1

4

6

3

1

12

2

1

13

3

9

3

5

1

14

1

10

1

3

0

10

20

Agenda

Ano

Ne

Zdroj: vlastní výzkum

Zapojení do pracovních skupin na úrovni Evropské unie je specifické vzhle- dem k zaměření daného úřadu, liší se i četnost a intenzita zapojení jednotlivých zaměstnanců do individuálních pracovních skupin. Míra zapojení jednotlivých za- městnanců do konkrétních skupin vztažená k jednotlivým Úřadům bude nazna- čena v následující části tohoto textu. Na Úřadu 1 se do jednání přímo identifikovatelných pracovních skupin zapo- jují tři osoby, specifická je pro ně velmi vysoká míra účasti v rozmezí 90 – 100%. Jedná se přitom bez výjimky o pracovní skupiny při Evropské komisi. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/1.

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online