Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/5 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 5

Úřad č. 5

Pracovní skupina pro IP v digitálním světě (EUIPO)

Pracovní skupina pro práva duševního vlastnictví rady EU

Pracovní skupina pro autorské právo rady EU

Kontaktní výbor EK ke směrnici o kolektivní správě práv

Kontaktní výbor EK ke směrnici o indormační společnosti

Kontaktní výbor EK ke směrnici o právu na opětný prodej originálu uměleckého díla

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Vysoká Velmi vysoká

Průměrná

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 6 se zasedání pracovních skupin účastní celkem pět zaměstnan- ců. Všichni se podílí na činnosti skupiny H.05. Té se dva ze zaměstnanců účastní s vysokou účastí, ostatní spíše sporadicky. Naopak s vysokou mírou účasti se je- den ze zaměstnanců podílí na činnosti expertní skupiny Evropské komise k Safer Internet for Children, další zaměstnanec se pak s vysokou účastí podílí na koor- dinovaném plánu EU pro AI šerpové pro umělou inteligenci. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/6.

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online