Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/13 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 13

Úřad č. 13

Working Party on eJustice (eLaw)

Expert Group on Videoconferencing

Expert Group on eCodex

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Velmi vysoká Velmi nízká

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 14 se činnosti pracovních skupin účastní jen jeden zaměstna- nec. Ten se s velmi vysokou účastní podílí i na činnosti skupin SZP 2020+, RVIS a INSPIRE. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/14.

Obrázek 13/14 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 14

Úřad č. 14

SZP 2020+

RVIS

INSPIRE

Digitální stavební řízení

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Vysoká Velmi vysoká

4

Zdroj: vlastní výzkum Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že zapojení jednotlivých úřadů do čin- nosti v oblasti agendy digitalizace Evropské unie i v otázce participace na činnosti konkrétních pracovních skupin je velmi různorodé. Tato skutečnost vychází ze- jména z odlišné agendy úřadů, kde v některých případech je činnost úřadu s pro- blematikou digitalizace velmi silně provázána, jindy se jedná spíše o okrajové téma. V takových případech je digitalizace jen prostředkem, který musí dotčený úřad zohlednit. Z této skutečnosti pak plyne velmi odlišná síla lidských zdrojů alokovaná dané problematice i konkrétní způsob účasti, a to jak v otázkách volby konkrétní agendy, tak způsobu a četnosti participace.

4 INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online