Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

vyžadovaná úroveň znalosti velmi liší (nejčastější je však požadavek na druhou úroveň). Pouze na omezený okruh pozic je vyžadována vysoce pokročilá znalost jazyka na třetí úrovni. Co se týče dalších jazyků, pouze jedno pracoviště vyžaduje na vybrané pozice němčinu, španělštinu a ruštinu. 9 pracovišť z 8 úřadů využívá outsourcing agendy, přičemž jsou konkrétní outsourcované oblasti velmi různorodé. Obvykle však mezi ně patří outsourcing analytických podkladů různých mezinárodních srovnání či příkladů dobré pra- xe, zpravodajských podkladových materiálů pro hodnocení dopadů navrhované regulace (RIA), či analýz problematiky vztahu umělé inteligence v oblasti etiky a práva, či problematiky zemědělských registrů. Valná většina zaměstnanců věnujících se digitální agendě se v rámci této za- bývá více tématy – tato jsou zpravidla sdílena napříč ministerstvem či úřadem. Platí však, že ne vždy se zaměstnanci mohou problematice digitalizace věnovat na plný úvazek. Z výzkumu rovněž vyplývá, že celých 40 zaměstnanců se nepodílí na činnosti žádné pracovní skupiny s přesahem na digitální agendu na různých resortech. Na druhou stranu je pět zaměstnanců zapojeno do jedné pracovní skupiny a dvojice pak do dvou, čtyř a osmi skupin. V rámci šetření bylo rovněž zjištěno, že se jeden pracovník zapojuje dokonce v 15 (!) pracovních skupinách, nicméně je třeba podotknout, že jde skutečně o ojedinělou situaci. Pro většinu úřadů a pracovníků platí, že je v jejich kapacitách pokrýt veškerá jednání, do kterých by se v rámci výkonu své práce vzhledem k problematice di- gitalizace Evropské unie měli zapojit. Pouze zástupci jednoho úřadu zmiňují, že není v jejich kapacitách zvládnout veškerou agendu pracovních skupin. Na samotný závěr tohoto textu lze tedy zkonstatovat, že zapojení jednotli- vých úřadů do činnosti v oblasti agendy digitalizace Evropské unie, ale i v otázce participace na činnosti konkrétních pracovních skupin je velmi různorodé. Tato skutečnost primárně vychází již z odlišné agendy úřadů, kde v některých přípa- dech je činnost úřadu s problematikou digitalizace velmi silně provázána, jindy představuje jen okrajové téma. V takových případech je pak digitalizace pouhým prostředkem, který musí dotčený úřad zohlednit. Z této skutečnosti pak vyplývá velmi odlišná kapacita lidských zdrojů alokovaná dané problematice i konkrétní způsob účasti, a to jak v otázkách volby konkrétní agendy, tak způsobu a četnosti participace.

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online