Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

2 – Určete oblasti/témata/inciativy, kterými se Váš útvar v rámci digitální agendy EU zabývá, a identifikujte v těchto oblastech svou roli? (nejdříve vyberte oblast ze seznamu – viz výše; můžete označit i více možností) Nyní pro každou oblast určete svou roli: • koordinace • gesce (věcná odpovědnost za oblast) • spolugesce • monitorování • vyjednávání iniciativy • transpozice na národní úroveň 3 – Činnost Vašeho odboru/oddělení je v rámci digitální agendy EU koordinační nebo věcně zaměřená? • výlučně koordinačně zaměřená (100%) • především koordinačně zaměřená • rovnoměrně rozdělená mezi koordinační a věcné zaměření (50% : 50%) • především věcně zaměřená • výlučně věcně zaměřená (100%) 4 – Vaše činnost je v rámci digitální agendy zaměřena směrem ven – do zahraničí (vyjednávání v EU) nebo směrem dovnitř – do ČR (implementace v ČR)? • výlučně zaměřena na vyjednávání v EU (100%) • především zaměřena na vyjednávání v EU • rovnoměrně rozdělená mezi vyjednávání v EU a implementaci v ČR (50% : 50%) • především zaměřena na implementaci v ČR • výlučně věcně zaměřena na implementaci v ČR (100%) 5 – V kontextu jakých organizací nad rámec EU se na mezinárodní úrovni zabýváte tématem digitalizace? (např. V4, OECD, OSN, jiné, žádné) uveďte: • příprava materiálů pro členy vlády • tvorba strategických dokumentů

43

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online