Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

1 ÚVOD Dostává se Vám do rukou rozborová studie zabývající se analýzou personál- ního pokrytí realizace digitální politiky Evropské unie. Tento dokument je založen na výzkumu realizovaném v měsících listopa- du 2020 – únoru 2021. Cílem předkládaného šetření je zmapovat aktuální stav a celkovou vytíženost personálních kapacit ústředních orgánů státní správy ČR, které se věnují vyjednávání či implementaci inciativ zveřejněných v oblasti poli- tiky jednotného digitálního trhu v Evropě. Díky tomuto lze pak napomoci kvalitní implementaci strategie Digitální Česko. V rámci výzkumu bylo osloveno 40 respondentů, přičemž 7 z nich dotazník odmítlo vyplnit (z důvodu, že se digitální agendou nezabývají), 5 responden- tů na výzvu nereagovalo vůbec a dotazník nedokončili (i přes opakované výzvy) 2 respondenti. Celkový korigovaný vzorek tak činí 26 respondentů. V rámci dotazování byly shromážděny informace napříč většinou tuzemských ministerstev, Úřadu vlády, ČTÚ a NÚKIB, nicméně z důvodu citlivosti dat si dovo- líme jednotlivé úřady v následujícím textu anonymizovat 1 . Na tomto místě by rád řešitelský tým poděkoval agentuře STEM za pomoc při sběru dat. Získané údaje bezesporu poskytují dobrý průřezový přehled situace, jakko- li často pochází pouze z jednoho oddělení ministerstva. Následující tabulka na- značuje počty osob, které se v rámci zodpovězených dotazníků zaobírají digitální agendou Evropské unie a jejich rozložení mezi vyššími organizačními jednotkami. Tabulka 1 . Počty oddělení úřadu a počty zaměstnanců zabývajících se digitální agendou representovaní v předloženém výzkumu

Úřad

Počet dotazníků

Počet zaměstnanců dle agendy

Český telekomunikační úřad

5

27

Ministerstvo dopravy

1

1

Ministerstvo financí

3

8

Ministerstvo kultury

1

3

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

1

3

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3

21

Ministerstvo spravedlnosti

1

3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4

12

1 Aplikační garanti předloženého dotazníku mají k dispozici dekódovací klíč a disponují tak přesnými informacemi o jednotlivých respondentech.

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online