Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Úřad

Počet dotazníků

Počet zaměstnanců dle agendy

Ministerstvo vnitra

1

8

Ministerstvo zdravotnictví

1

4

Ministerstvo zemědělství

1

1

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

2

17

Úřad vlády ČR

1

5

Celkem

26

114

Zdroj: vlastní výzkum

Struktura této studie je organizována následujícím způsobem: nejprve se zaměříme na oblasti digitalizace a pracovní role, v další části pak na očekávání dalšího vývoje agendy a její personální pokrytí, jakož i detailnějším informacím o lidských kapacitách na jednotlivých úřadech. Na závěr této studie bude poskyt- nuto shrnutí klíčových bodů s náměty pro stakeholdery.

Poděkování Tato studie byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

V Mladé Boleslavi 31. 3. 2021

řešitelský tým

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online