Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

2 OBLASTI DIGITALIZACE A PRACOVNÍ ROLE Podle vyjádření respondentů tohoto výzkumu je nejčastěji řešenou inciativou digitální agendy Evropské unie iniciativa Umělá inteligence pro Evropu (8 respon- dentů), kterou následují inciativy Akční plán digitálního vzdělávání (7 responden- tů) a Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence (7 respondentů). Z dalších iniciativ mezi častější patří Jednotná digitální brána, Evropský kodex pro elektro- nické komunikace a Akční plán 5G pro Evropu. Míra využití dalších iniciativ je pa- trná z následujícího Obrázku č. 1.

Obrázek 1. Počet oddělení, která se věnují jednotlivým digitálním agendám

Umělá inteligence pro Evropu – ÚV ČR Akční plán digitálního vzdělávání – MŠMT Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence – ÚV ČR Jednotná digitální brána – MPO Evropský kodex pro elektronické komunikace – MPO Akční plán 5G pro Evropu – MPO Směrnice NIS – NÚKIB Nařízení o kybernetické bezpečnosti – NÚKIB Akční plán pro eGovernment na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy (eGAP) – MV Program Digitální Evropa pro období 2021–2027 – UV ČR Gigabitová společnost – MPO ePrivacy – MPO Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb – MPO Nařízení BEREC – MPO Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru – ÚV ČR Data Governance Act Přezkum provádění strategie pro DSM – ÚV ČR Nařízení o Kompetenčním centru a síti národních koordinačních center – NÚKIB BLOCKCHAIN – využití technologie blockchain ve veřejné správě PSI a Open data směrnice – MV Boj proti nezákonnému obsahu on-line. Zvyšování odpovědnosti on-line platforem – MPO Nařízení o geoblockingu – MPO Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – MK Přezkum nařízení o roamingu eCodex Digitalizace zemědělství

8

7 7

6 6 6

5 5 5 5

4 4

3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Digital Services Act – Akt o digitálních službách Čerpání evropských dotací a eProcurement

Connectivity toolbox Akční plán Práce 4.0

Dohoda o kritériích nezbytných k účasti v přeshraničních informačních službách v oblasti elektronického zdravotnictví – MZd Sdělení o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, posílení postavení – MZd

Směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností – MSp Digitální smlouvy pro Evropu – Uvolnění potenciálu elektronického obchodu – MPO Návrh směrnice o digitálním obsahu – MPO Nařízení CPC – MPO Uniform User Management and Digital Signatures - UUM&DS – Celní správa ČR Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem – MF Digitální daň - krátkodobé opatření – MF Crowdfunding – MF eFTl –MD Návrh nařízení o některých online přenosech vysílacích organizací (tzv. SatCab nařízení) – MK

Návrh nařízení o přenositelnosti služeb (tzv. nařízení o portabilitě) – MK Návrh směrnice k provedení Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK Návrh nařízení k provedení Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK

2

4

6

8

0

Zdroj: vlastní výzkum

Jednotlivá oddělení státní správy svoji činnost v oblasti agendy jednotného digitálního trhu v Evropě hodnotí zejména jako monitorování, tedy sledování sta-

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online