Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

vu implementace agend (62 odpovědí), a dále pak gesci, kde se jedná o přímou věcnou odpovědnost za oblast a implementaci opatření (37 odpovědí). Tento typ činnosti je co do četnosti následován oblastí spolugesce (29 odpovědí), koordi- nace (28 odpovědí), přípravou materiálů pro členy vlády (20 odpovědí), tvorbou strategických dokumentů (19 odpovědí) a vyjednáváním iniciativy (17 odpovědí). Jako neméně častá se pak jeví transpozice agendy na národní úroveň (10 od- povědí). V rámci identifikace odpovědí je třeba zdůraznit, že se jedná o součet rolí označených jako převažující napříč všemi agendami a všemi otázkami. Pokud pracoviště zastává vzhledem k jedné agendě více rolí, byly pak započítány všech- ny tyto role. Převažující role jednotlivých oddělení je hodnocená jako dominantní činnost ve vztahu k jednotlivým agendám, zastoupení uvedeného typu činností tak nemusí reprezentovat časovou zátěž, kterou na oddělení kladou jednotlivé role. Tento typ hodnocení však vypovídá o roli a typu činnosti, které oddělení za- ujímá k jednotlivým agendám. Ze získaných dat je dále možno usuzovat na vztahy mezi jednotlivými agen- dami a rolemi. Tyto vztahy ve většině kopírují popsané trendy a jejich popis umož- ňuje blíže přiblížit, jaké konkrétní komponenty podmiňují náplň činnosti a pře- vládající role tak, jak jsou výše popsány. Na šesti odděleních, která se výzkumu účastnila, probíhají monitoringové aktivity projektu Umělá inteligence pro Evropu. Monitoring představuje rovněž převládající činnost v případě Koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence. Další výraznou iniciativu pak představuje ev- ropský Kodex pro elektronické komunikace, kde hlavní náplň činnosti představuje spolugesce. V kontrastu s touto rolí pak stojí samotná gesční činnost, která je rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé projekty. Na následujícím Obrázku č. 2 se zaměříme na vztah projektů a převládajících pracovních rolí. Zároveň je vhodné na tomto místě uvést, že vyšší hodnota součtu u jednotlivých oddělení je dána skutečností, že k danému projektu bylo možné uvést více zastávaných rolí.

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online