תיאטרון יד למגינים - עונת המנויים 2017-2018

É¿´Á» ¼¸¸´¿½³ ¸Ç¸¶½

¸´¿½° É´±Å³ ¾´Ç·¯¸É

¸¯»½± ¸´¿½ ²Á´

Ǹ¶½

É´Ç´È

¼¸Ã±¯´

É´Ç´È

¼¸·¿²´·À» ²¶´¸½ Ǹ¶½ ¼¸»¸¸¶´ Ï ° É´±Å³

Ň³¶¯

¼¸Áô½ a ¸È¸½¶ ¼´¸ a ǽµ ¸°ÇÁ ¼¸Áô½ a ¸È¸È ¼´¸ a ǽµ ¸°ÇÁ

¼¸Áô½ a ¼»´Á °°´À

¼¿¸¶ ³À¸¿º³ ¾´Ç·¯¸É É´±Å³» À˳¸° ¸²¸½»É» ¾´»´°µ »½Çº À˳¸°° ȯǽ ³½Èdz°

¼¸Áô½ a ·¶´È »¸±

¼¸Áô½ a »´¶½

¼¸Áô½ a

¼¸²»¸» °»´È½ ¸´¿½

³´´»½ ³Ç´³

É´±Å³ a

¼¸²»¸» ¾´Ç·¯¸É

³´´»½ ³Ç´³

²´½Á° ³Ç¸¶°³ ¸°±» ·´Ç¸Ã ¼¸²Á´´° É´¶¿³´ ²´À°À» ¼ºÉ´¯ºµ ´Æ²°

Made with FlippingBook flipbook maker