Bayway Banter - November 2018

He l p f u l I n f orma t i on

əÞĶĶ ¶s _ŎÞŘÞǣǼNj ǼÞŸŘ ÌŸȖNjǣʲ ōŸŘ_ ɴ ˚ ®NjÞ_ ɴ ˠ˟ Ŏ ǼŸ ˡƼŎ ŷ¯¯ÞOs OŸŘǼ OǼ _sǼ ÞĶǣ ƻÌŸŘsʲ ˟ˡ ˣ˨ˡ˧ ˡ˨ˡ˨ rŎ ÞĶʲ ÞŘ¯Ÿ˔E ɴɠ ɴɚÞĶĶ ¶sʳOŸŎʳ Ȗ NJsǣÞ_sŘǼ OOŸȖŘǼǣ

Ǣ Ķsǣ Ÿ¯¯ÞOs ÌŸȖNjǣ

ōŸŘ_ ɴ˜®NjÞ_ ɴ ˠ˟ Ŏ ǼŸ ˣƼŎ ƼƼŸÞŘǼŎsŘǼǣ ˠ˟ Ŏ ˛ˢƼŎ

ݯ ɴŸȖ Ì ɚs Řɴ LJȖsNjÞsǣ OŸŘOsNjŘÞض ɴŸȖNj OOŸȖŘǼ ɠÞǼÌ Njs¶ Nj_ ǼŸ ǣÞǼs ¯ssǣʰ sĶsOǼNjÞOÞǼɴ Ř_ ɠ ǼsNj Ƽ ɴŎsŘǼǣ ŸNj Řɴ ŸǼÌsNj LJȖsǣǼÞŸŘǣ EŸȖǼ ɴŸȖNj ǣǼ ǼsŎsŘǼʰ ɴŸȖ ǣÌŸȖĶ_ _ÞNjsOǼ ɴŸȖNj LJȖsNjÞsǣ ǼŸ ǼÌs Ÿ¯¯ÞOs _ȖNjÞض EȖǣÞŘsǣǣ ÌŸȖNjǣ ŸŘ ʹ˟ˡʺ ˣ˨ˡ˧ ˡ˨ˡ˨ ŸNj sŎ ÞĶ Ŏ Ř_ Nj˔Ì ŎƼǣÌÞNjsƼNjŸƼsNjǼɴ¶NjŸȖƼʳOŸŎʳ Ȗ ǻÌÞŘĨÞض Ÿ¯ ǣsĶĶÞض ɴŸȖNj ÌŸŎsʷ ݯ ɴŸȖ˅Njs OŸŘǣÞ_sNjÞض ǣsĶĶÞض ɴŸȖNj ÌŸŎsʰ ÞǼ˅ǣ ÞŎƼŸNjǼ ŘǼ ǼŸ ȖŘ_sNjǣǼ Ř_ ĶĶ ǼÌs ¯ OǼǣ Es¯ŸNjs sŘǼNjȖǣǼÞض ǣsĶĶÞض ¶sŘǼ ɠÞǼÌ ǼÌs Ǽ ǣĨʳ ¯ǼsNj ĶĶʰ ÞǼ˅ǣ ĶÞĨsĶɴ ǼŸ Es ŸŘs Ÿ¯ ǼÌs EÞ¶¶sǣǼ ¯ÞŘ ŘOÞ Ķ _sOÞǣÞŸŘǣ ɴŸȖ˅ĶĶ sɚsNj Ŏ Ĩsʳ ËsNjs Njs ĠȖǣǼ ǣŸŎs Ÿ¯ ǼÌs EsŘs¯ÞǼǣ Ÿ¯ ǣsĶĶÞض ɴŸȖNj ÌŸŎs ǼÌNjŸȖ¶Ì Ȗǣ ˚ x ɟs Ì ɚs ȖŘÞLJȖs ȖŘ_sNjǣǼ Ř_Þض Ÿ¯ ǼÌs ɚ ĶȖs Ÿ¯ ǼÌsǣs ǼɴƼsǣ Ÿ¯ ÌŸŎsǣ Ř_ ǼÌs EsŘs¯ÞǼǣ Ÿ¯ ĶÞɚÞض ÞŘ Ķ Ř_ Ķs ǣs OŸŎŎȖŘÞǼÞsǣ ǣȖOÌ ǣ ŸȖNjǣʳ x ȕŘĶÞĨs Njs Ķ sǣǼ Ǽs ¶sŘǼǣʰ ɠs Njs ǣƼsOÞ ĶÞǣǼǣ Ř_ Ì ɚs ¯ȖĶĶ ȖŘ_sNjǣǼ Ř_Þض Ÿ¯ ǼÌs Řsɠ NJsǣÞ_sŘǼÞ Ķ ʹĵ Ř_ ĵs ǣsʺ NŸŎŎȖŘÞǼÞsǣ OǼʳ x ɟs Ì ɚs _ Ǽ E ǣs Ÿ¯ ƼNjŸǣƼsOǼÞɚs EȖɴsNjǣ ɠÌŸ Njs Njs _ɴ NjÞ¶ÌǼ ǼŸ ƼȖNjOÌ ǣs ŘŸɠ x ɟs Ì ɚs Ř ŸŘǣÞǼs ǣ Ķsǣ Ÿ¯¯ÞOs Ř_ ŸȖNj ǣ Ķsǣ Ǽs Ŏ Njs ɚ ÞĶ EĶs ˤ _ ɴǣ ɠssĨ ¯ŸNj ǼŸȖNjǣ Ÿ¯ ǼÌs ɚÞĶĶ ¶s Ř_ ÞŘǣƼsOǼÞŸŘǣ Ÿ¯ ǼÌs ÌŸȖǣsǣ ǼÌ Ǽ ɠs Ì ɚs ¯ŸNj ǣ Ķsʳ x ŘsO_ŸǼ Ķ sɚÞ_sŘOs ǣȖ¶¶sǣǼǣ ǼÌ Ǽ ǣ Ķsǣ OÌÞsɚs_ Eɴ Ȗǣ Njs ÌÞ¶ÌsNj ǼÌ Ř ɠÌ Ǽ Njs Ķ sǣǼ Ǽs ¶sŘǼǣ OÌÞsɚsʳ x ɳŸȖ˅ĶĶ EsŘs¯ÞǼ ¯NjŸŎ ŸȖNj ǣÞ¶ŘÞ¯ÞO ŘǼ Ŏ NjĨsǼÞض Ř_ ƼNjŸŎŸǼÞŸŘ Ķ s¯¯ŸNjǼǣʳ x ǻÌs Řsɠ Ķs¶ÞǣĶ ǼÞŸŘ ƼȖǼǣ ɚ NjÞŸȖǣ Ķs¶ Ķ ŸEĶÞ¶ ǼÞŸŘǣ ŸŘ ǼŸ ǼÌs ɚsŘ_ŸNj Ř_ ǼÌsÞNj ¶sŘǼʳ ɟs ɠÞĶĶ sŘǣȖNjs ɴŸȖ OŸŎƼĶɴ ɠÞǼÌ ǼÌsǣs NjsLJȖÞNjsŎsŘǼǣʳ x ɳŸȖ ɠŸŘ˅Ǽ Ì ɚs ǼŸ ɠŸNjNjɴ EŸȖǼ ǣŸĶÞOÞǼŸNj ¯ssǣ Ř_ ɠs ɠÞĶĶ NjNj ضs ¯ŸNj Řsɠ ǣÞǼs ¶NjssŎsŘǼ ¯ŸNj ǼÌs EȖɴsNj Ÿ¯ ɴŸȖNj ÌŸŎsʳ x ɟs ɠÞĶĶ sŘǣȖNjs ǣŎŸŸǼÌ Ì Ř_ŸɚsNj Ÿ¯ ɴŸȖNj ÌŸŎs ǼŸ ɴŸȖNj EȖɴsNjʳ ǢŸ ݯ NjsĶŸO ǼÞŸŘ ƼĶ Řǣ Njs ÞŘ ɴŸȖNj ¯ȖǼȖNjsʰ ŸNj Þ¯ ɴŸȖ ɠŸȖĶ_ ĠȖǣǼ ĶÞĨs ǼŸ _ÞǣOȖǣǣ ǼÌs ŸƼƼŸNjǼȖŘÞǼÞsǣʰ _NjŸƼ ÞŘ ǼŸ ǼÌs Ÿ¯¯ÞOs ŸNj ¶Þɚs ǻNj Oɴ O ĶĶ ŸŘ ʹ˟ˡʺ ˣ˨ˡ˧ ˡ˨ˡ˨ Ýŗ ǻËr N Ǣr ŷ® ŗ rōrNJµrŗNɳ ®ÞNjsʰ ƻŸĶÞOsʰ ŎEȖĶ ŘOs ®ÝNJǢǻ NJÝŗµ ˟˟˟ D ɴɠ ɴ əÞĶĶ ¶s ǣǼ ¯¯ ŎsŎEsNj Þǣ ŸŘ O ĶĶ ¯ŸNj sŎsNj¶sŘOÞsǣ ˦ _ ɴǣ ɠssĨʳ ݯ ȖNj¶sŘǼ ǣǣÞǣǼ ŘOs Þǣ Řss_s_ ¯ǼsNj ÌŸȖNjǣ ƼĶs ǣs O ĶĶ ˟ˣˡ˦ ˡ˟˧ ˣˤˣʳ

November 2018 / Issue 11 / Page 36

Made with FlippingBook Annual report