292554168

KØBENHAVNS STAT IST ISKE KONTOR

København i Februar 1921.

4

y * •

\

» L ' '- 4

"

;

i

" i

STATISTISKE OPLYSNINGER OM DE K Ø B E NH A V N S K E H U S L E J E NÆ V N S . V I R K S OMH E D I den Tid Huslejenævnene har bestaaet har Statistisk Kontor for visse begrænsede Perioder ad talmæssig Vej belyst Nævnenes Virksomhed. Saaledes er der gennem Statistisk Kontor offentliggjort en ret ind­ gaaende Redegørelse for denne Virksomhed i Tidsrummet fra 23. Februar 1917 til 23. Februar 1918 (under Huslejelovene af 23. Februar og 30. November 1917). Mindre Undersøgelser er dernæst foretaget for Tidsrummene fra 1. August 1918 til 15. Juni 1919 (under Huslejeloven af 30. Juli 1918) samt fra 15. Juni 1920 til 15. Januar 1921 (under Huslejelovene af 31. Oktober 1919 og 10. September 1920). Disse to sidste Undersøgelsers Resultater er sammenfattet i efterfølgende Tåbelier, der kun omfatter Beboelseslejligheder, og af hvilke den sidste har maattet udarbejdes i Løbet af ganske kort Tid og derfor ikke er saa omfattende som den første. Tabellerne belyser, hvor store Forhøjelser af den i 1914 gældende Leje Nævnene har tilladt for de i de paagældende Perioder behandlede Sager. Undersøgelserne omfatter dog kun de Forhøjelser, som er begrundet ved den almindelige Stigning i Driftsudgifterne, idet man blot har foretaget en talmæssig Opgørelse af de Sager, hvor Forhøjelserne havde deres Aarsag i særlige Ud­ gifter (Installationer og lignende). v i Almindelige Lejeforhøjelser for Beboelseslejligheder indanket for de københavnske Huslejenævn i Tidsrummet 1. August ig i8 — 15. Juni ig ig . Tabel A. ■ . L

E jeren s F o rlan g. betød en F o r­ højelse a fd e n i 19x4 g æ l­ dende L e je m ed p C t.

E fter N æ vn ets A fg ø r, v ar den i 1914 g æ ld . L e je for­ h øjet m ed

Be- boelses- lejlig h . uden L e jefo r­ højelse efier A u g u st i 9 J 4 .

G n sn tlg. aa rlig L e je ved Sagen s In d an k­ n in g feir N æ v n et

G n sn tlg. aa rlig L e je efter N æ vn ets A f ­ gørelse

B eboelseslejligh ed er fo f h v ilk e den i A u g u st 1914 g æ ld en d e L e je er forhøjet m e d :

G n sn tlg. aa rlig L e je ønsket a f E jeren

Ialt A n tal L e jlig ­ h eder

G n sn tlg. aarlig L e je V8-1914

A n ta l „ B e b o e ls e s le jlig h e d e r m e d

under 10 p C t.

25 p C t. 0. derov.

10 — 15 p C t.

1 5 — 25 p C t.

K r.

K r.

K r.

K r.

p C t.

I 221

160

170

236

160

298

1 V æ r e l s e ...............................

2 2 ,3

187

* 5 3 296

3 3 0

* 9 7

** > 4 12,0

650

3 3 2

4 0 3 8 2 563 I 188 13 028

16,8

2 V æ r e ls e r ................................

346

4 5 g 9

3 * 4 468

629 2 900 3 832 2 488

885

440

520

12,8

18,2

1 0 7 3 4

4 9 7 7 4 8

3 4

• • •

.............................

148

252

2 062

660

698

658

2 1,0

5 * 7 * 5 9

* 3 ,6 * 5 ,2 19,8

485

................................

79 7

232

108

1 103

1 1 8 7

7 8 l

I 0 15

24,0

4 9 24

9 5 7

2 3 3 180

5 6

-

.....................

162

626 1 529 I 636 1 9 8 9 1 832

30,0

161

o g d e r o v e r . . .

9 9

2 8 4 5 2

441

9 221

6 146

4 16

* 7 3 6

I a l t . . .

8 5 9 4

4 7 i

* 9 ,4

2 7 5 5

* 3 ,3

497

..

' ......... —

*•" -... - •’

‘D e r a f :'

4 76

4 2 1

1 808 2 3 20

490

12,6

1. N æ v n ......................................

3 2

8 5 9 * 8 7 4 3 8

5 4 9 5 2 3 5 3 2 389 3 4 2 3 2 308

4 7 4

* 6 , 4 /

4 4 7 4 4 4 5 3 0

1 0 9

428

2..

..............................• . . .

6 16

468 20,9

7 3 °

7 1 1

9 ,3

5 *8 6 19

668

5 o i

8 9 9

* 4 9

5 7 9 5 * 8 4 5 * 5 2 7

2 3 ,4 20,9

* 5 ,4 * 4 ,6

3 . 4 -

2 3 5

. ....................................... ..

1 1 1 6

848

481

3 0 7

* 095

5 7 .

— <............ ..................

546

4 5 5 3 9 3 468 3 5 * 3 3 6

60

803 • 5 7 4

46 7

* 4 ,8

3 5 7

5 * 4

4 * 9

1 8 ,9

5.

-

..............

120 i 5 * 4

4 3 7 2

12,6

'• 4 9 8

1 031

6 .

....................................

* 3 5 7

* 8 ,5

3 5 ° 1 77 4 5 4 3 7 6

554

603

762

388 20,4

2 1 3 3 3 105 2 8 7 4

4 4 4 893

3 7 * 361

1 47 24 0

* 2 ,7

7.

................ - i ............. ................................ ..

4 15

-

8

6 77

841

20,6

* 4 ,5 13 ,7

405 426

384 406

380

940

3 5 7

6 5 9

1 3 4

7 6 5

* 9 ,3

9. . —

......................................

Foruden ovennævnte Sager behandlede Nævnene Forhøjelser vedrørende 8417 Lejligheder, nemlig 755 Lejligheder med Butik og 7 662 Beboelseslejligheder, hvor Forhøjelserne var begrundet i særlige Udgifter.

Made with FlippingBook - Online catalogs